Dasam Duar – The Tenth Gate (Revised)

Dasam Duar – The Tenth Gate
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੩॥੧॥੯॥ ੩ ੬੬੬.
With the guru’s grace the mask of delusion lifts and one is able to know about God; following the guru’s instructions facilitates being absorbed in Him within the mind (M: 3, SGGS, p 666).

This verse of the third Guru refers to the phenomenon of delusions caused by temptations resulting in the human soul being separated from the Creator within the mind. The verse advises how the veil thus created can be lifted with the guru’s help. This lifting of the veil or mask enables one to see within the mind by opening a hidden gate.
The human body has nine physical openings. These comprise of two eyes, two nostrils, two ears, mouth, anus and the genital. There is also an unseen metaphoric tenth gate, Dasam Duar which remains closed and needs to be opened for spiritual experience.
What is Dasam Duar?
ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ॥ ਊਪਰਿ ਹਾਟੁ ਹਾਟ ਪਰਿ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਤਰਿ ਥਾਤੀ ॥੪॥ ਬੇਣੀ ੯੭੪
Dasam Duar is the abode of the inaccessible, Infinite Supreme Being; in the body there is a niche where He abides (Beni, SGGS, p 974).
ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣਹਾਰੈ ॥ ਦਸਵੈ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥ ੧ ੧੦੩੬
The creator established nine gates (for the body); the unfathomable Lord resides in the tenth (M: 1, SGGS, p 1036).
ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪੇਖਤ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ ੫ ੧੨੬੯
The Master of the universe abides in the mind and body (M: 5, SGGS, p 1269).

Thus the Dasam Duar is the gate that when opened enables vision of the Creator in the mind.
What is the mind?
The mind is not a physical entity and therefore cannot be seen. It has two supporting components, one physical and the other spiritual. The physical component is the brain with its function of getting information, processing and converting it into intelligence. The spiritual component comprises of the Supreme Soul, part of which gives life to the body, and is called the soul. While the Supreme Soul does not get involved with the body, the soul is the body’s master. Based on the intelligence received from the brain, the soul directs all actions of the body and is therefore responsible for them.
The human body interacts with the environment through the nine openings. They have specific functions of seeing, hearing, smelling, tasting/speaking, excretion and procreation. The first four and the skin are also the sensory organs. The hands and feet are meant to do physical work.
The sensory organs are subjected to temptations all the time and often fall prey to them. The brain, and therefore the mind, acts according to the information they provide. They influence the mind both positively and negatively.
When they produce negative influence the soul loses its pristine character and is defiled. This causes it to drift away from the Supreme Soul; a sort of obstacle develops between the two within the mind. This obstacle is called the wall of falsehood.
Guru Nanak refers to this wall and how to demolish it. He asks a question and answers it thus:
ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥ ੧ ੧
How can the wall of falsehood be demolished to reach the Truth?
Live by the preordained commands (M: 1, SGGS, p 1).
The Creator has no form so how do we know if He resides at a given place? The answer: His presence is experienced spiritually. This is in the form of celestial music that no one plays but is heard by the soul. It is not a function of time; it is there all the time. This state of bliss is experienced by one whose sensory organs (which are part of the nine physical gates) overcome the temptations. This is the sign of entry to the Dasam Duar. So the tenth gate is an experience, not a physical phenomenon:
ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ ॥ ਦਸਵੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥ ਓਥੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥ ੬॥ ੩ ੧੨੪
One, who controls the nine organs, gets to enter the tenth, the abode of the Creator; there the unstruck celestial music continues day and night; it is heard through the Guru’s word (M: 3, SGGS, p 124).
The experience of Dasam Duar is made possible with the help of the guru who helps the disciple to look beyond the physical organs:
ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ॥ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ੩ ੯੨੨
The Creator put the soul in the body and gave it life; the body has nine manifest openings and a tenth is concealed; the tenth gate is shown to those who approach the Guru with devotion (M: 3, SGGS, p 922).
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਰਿ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਖੋਜੀਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ ੪ ੧੧੭੮
The jewel of God’s Naam remains concealed in a chamber in the body- fortress; when we find a true guru we are motivated to search for it; once it is found the soul merges in Him (M: 4, SGGS, p 1178).
Where is the Dasam Duar located in the body?
Some say it is in the head above the eyes. Some people say it is indicated by the soft spot one can feel on top of the head of an infant.
The practice of Kundalini Yoga is based on the belief that after awakening of Kundalini, energy travels up the body piercing through the six chakras and emerging at the top of the head thus opening the Dasam Duar. This manifests in the form of a feeling of coolness.
Gurbani mentions the nine and the tenth gates a number of times. This description does not support the idea of a physical location of the tenth gate. Instead it is a metaphorical gate that opens in the mind and enables vision of the Supreme Soul, the Creator abiding within.
In Sukhmani Sahib the fifth Guru describes how the wall of falsehood is built by the sensory organs:
ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ੍ਵਾਦ ॥ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥ ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥ ੫ ੨੬੮-੬੯
The falsehood is when the ears listen to others’ slander,
the hands steal others’ wealth,
the eyes look viciously at others’ beauty,
the tongue is obsessed with taste of food and other cravings,
the feet walk to do evil to others,
the mind is possessed by greed,
the body does not work for the good of others,
the nose is enticed by vicious fragrance.
All those who do not understand this, act in falsehood.
Human birth is successful if one remembers God’s virtues and Divine commands (M: 5, SGGS, p 288-89).
One gets physically inebriated with intoxicants that provide a kick but also give a hangover. Similarly the sensory organs are inebriated by the temptations and forget their original functions. This ultimately results in the human soul forgetting the purpose for which it was sent to give life to the body. In other words it disobeys the preordained Divine commands and goes its own way.
This is ego which causes one to act according to the three gunas, or modes of behavior, namely Tamas (ignorance, inertia), Rajas (passion, ego) and Satva (things thought to be good like rituals, austerities and pilgrimages). In order to be able to get to the tenth gate the other nine must overcome temptations i.e. must be controlled. If they are controlled the tenth will open at our bidding.
The guru helps the disciple by making him aware of the distractions and how to overcome them. When distractions are overcome the tenth gate opens:
ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਧਾਵਤੁ ਬਰਜਿ ਰਹਾਈ ॥ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਦਸਵਾ ਦਰੁ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹੈ ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਭਾਈ ॥੩॥ ਕ ੧੧੨੩
The body has nine gates, they should be constrained from wandering;
when one comes out of the grip of the three gunas, the tenth gate opens, one gets the Vision and the mind becomes ecstatic (Kabir, SGGS, p 1123).
The Guru’s prescription for overcoming distractions is remembrance of Naam which means remembering the Divine commands and carrying them out as also dwelling on Divine virtues. This provides peace of mind and contentment. The sensory organs are now able to overcome temptations:
ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥ ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ ॥ ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥ ੫ ੨੯੮-੯੯
Remembering Naam gives contentment;
with the ears one listens to the Creator’s praises,
with the eyes sees the compassionate Guru;
with the tongue praises the Infinite Lord,
in the mind thinks of the perfect beloved Master;
serves the Guru using hands and feet.
All this is possible only with Divine grace,
which when received opens the tenth gate, the Dasam Duar (M: 5, SGGS, p 298-99).
A closed gate needs a code or key to open it. This key is with the Guru. The Second Guru says:
ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥ ੨ ੧੨੩੭
The body is the cover for the chamber that contains the mind which is locked up behind worldly attachments; the Guru is the key to the lock; the door of the mind cannot be opened except by the Guru since none else has the key (M: 2, SGGS, p 1237).
ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ ॥ ਤਉ ਦਇਆਲ ਕੋ ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ॥੨੪॥ ਕ ੩੪੧
When the key is applied to the Tenth gate, one is able to have vision of the compassionate Lord (Kabir, SGGS, p 341).
The concept of opening the tenth gate is to see the Infinite within the mind. This may be achieved by overcoming temptations that are the causes of evil thoughts and deeds. The guru makes this possible.

Comments

Posted On
Mar 03, 2012
Posted By
cornalian

what happens after the dasam dwar is opened , how does it affect ones life? please write in detail ?
Thanks

Posted On
Mar 03, 2012
Posted By
Rawel Singh

Dasam Duaar means the tenth gate. Opening of this hidden gate means a state of consciousness when one is able to perceive the Almighty within. The Almighty is not a physical entity but embodiment of the laws of nature and their implementation. In the guru’s teachings it is called Hukam or divine commands. Opening of the gate would therefore mean getting awareness of the virtues and commands of the Almighty by which a creature is to live. This in turn means living in such a way as would serve the purpose of the Creator and translates into every one performing the role in which one is placed.

Posted On
Nov 26, 2013
Posted By
Shalabh singh

The only thing I cud add is that when its opened u will see prakash when u close ur eyes,all the things u feel and see r under ur power so to speak…there soo much to write but I hope this helps u…fatey

Posted On
Mar 23, 2012
Posted By
Ajeet Singh Mac

Dasham Dwar is a real physical identity in the forehead .Guru Amar Dass Jee Maharaj confirms in his Gurbani on Annad Sahib Jee (38th pauri ) ,” Gurudware layee bhawani ikna daswan dwar dikhayya ..”” It is this door , which is under direct control of Sat Guru Jee, since Sat Guru Jee are seated on the top of every forehead, in the space element of the body . Sat Guru Jee can open this narrow orifice & increase its size , when your body needs extra power & AMRIT flows down > This is one physical aspect . Second aspect is connected with LIGHT (Prakash Roop) . Whenever you need top level wisdom & communication power , Sat Guru Jee sit on your tongue & speak for direct favourable results from the listener’s end . It is also related to Kundaliny Powers which are latent in every human being . For more details , kindly ask for it , through e mail ID . We should never confuse others about this reality of Dasham Dwar , being ignorant of shear experience on the subject . This is a stage of spiritual progress prior to NAAM JAPNA …….LOVE

Posted On
Feb 05, 2017
Posted By
Saman

Hello can you please explain my couple of que.

1) while 10th is open do we have to keep the power above 10th all the time?
2)and can you please explain about karam sidhant is it possible to cancle it or not. Please help me out there are people around me to confuse me just want exact true ans.

Posted On
Feb 06, 2017
Posted By
admin

Yes, it is to be kept open. The tenth gate is the hidden access to the mind and it enables to recognize God within. We must always remain in this state.

About Karam Sidhaant, I suppose you mean the law of Karma – one having to receive consequences of his/her deeds. One can modify this state by correcting the self to avoid any more consequences, and experience freedom from influence of past deeds. One made mistakes in the past due to ignorance and should now follow the guru to transform the self.

Posted On
Oct 08, 2012
Posted By
NAVPREET GHUMAN

further add to it let’s take an example of a plant who is planted into ground but that plant becomes tree ,solely not depending on soil but due to pawan(air) around it so the same case with dasam dawar u get absorbed into it where everything is absorbing and flourishing with divine knowledge and true guru grace” prabh ji vasse sadh ki rasna.”
“naam ke dhare khand brahmand.”
naam is the support of earth and universe.
above example which is proven by one of india’s biologist and explained by baba maskeen singh ji

Posted On
May 27, 2013
Posted By
archana

i m meditating and i found that a circle is revolving near my chest. how much i have to cover more so that i can meet my god

Posted On
May 27, 2013
Posted By
Rawel Singh

God bless you. What you are experiencing is a sense of satisfaction, please continue without trying to find God who is not found by effort but by Divine grace. Remember IT and live by what your conscience, not the mind, tells you. You may experience coolness and peace as sign of success. May grace be bestowed on you.

Posted On
Sep 14, 2013
Posted By
gagan

sister am gagan 22 year old…i know all about tenth gate… plese tell me.. can i found god without hair …because i am clean saved….i read it long hair compolsory to meet to god…like shiri guru nanak dev ji…to shiri guru govind singh ji….bhuleh shah ji…jesus,,,etc

Posted On
Sep 16, 2013
Posted By
Rawel Singh

Please understand that tenth gate is not physical; it is the hidden gateway to the mind as to what lies in it. The Guru has the key to unlock the gate. The lock to the gate comprises of ego, falsehoods, wrath and attachment to things and persons which are transitory. The guru helps get rid of them.

Posted On
Jun 05, 2013
Posted By
Harpreet Singh

WJKK WJKF!

Posted On
Oct 12, 2013
Posted By
Dasam Dwar | Gurmat Academy

[…] The following article is written by Rawel Singh and has been published here. […]

Posted On
Apr 15, 2014
Posted By
Sharanjit kaur

Wkwf. I do SimrAn of mool mantar daily now I found my head become so heavy I am unable to open my eyes properly can not speak properly now I think I need guru who can open the dasam dwar for this purpose I need to be amritdhari but my husband do not want that I take Amrit but I want to meet god and my condition become so critical in near gurdwara Amrit smagam will be on 19 April 2014 please suggest me what I need to do thanks

Posted On
Apr 16, 2014
Posted By
Rawel Singh

Sharanjit Kaur Ji,

Vahiguru Ji Ka Khalsa
Vahiguru Ji Ki Fateh

I have two suggestions. One is to relax while doing Simran. Please try a spend only a while on Mool Mantar and then recite Nitnem – Japji, Jaap Sahib and Swayye in the morning, Rahraas Sahib in the evening at sunset and Sohila at bedtime. It is important to relax because simaran should provide peace and not a heavy head. Slowly try and learn the meanings of the Baani being recited if not already known and recite comfortably – not fast or slow. Secondly please carefully tell your husband that taking Amrit is a commitment to lead the Sikh way of life as taught by Gurbani. It will bring good health and happiness with grace of the Almighty.

Posted On
Apr 23, 2014
Posted By
samar

Hey m Lucke …
Dasam dawar
Tenth door
3rd eye
Pineal gland
Sorry m weak in English
Es nu kholan de 3 e tricke labhe 1 . nidarta. 2. Adarla such . 3. Serious for 10th door …
Main medition krda te result v dekh reha
Medition is key
Use Sufi songs religions books. Or jai Good
Rab rab kr .. Hr waqt koi daram. Ni koi jaat niii tu rab main jabb

Posted On
Oct 18, 2014
Posted By
sanjeev

I see the how man reached on dasma dawar when i present at on place

Posted On
Dec 03, 2014
Posted By
maninder kaur

Whenever I recite name of god. .. After some time tears come into my eyes without any reason… Thirst for God’s name goes on increasing… Whenever I try yo meditate to open 10 th door my eyez starts shaking…… After opening my eyes I feel dizziness. .some kind of music always Listens to me

Posted On
Feb 01, 2015
Posted By
Ar Jagjeet Singh

I Would Like to give a Huge Thanks To S.Rawal Singh Ji For his Endless Effort of Explaining the Dasam Dwar so Clearly and Beautifully & I Wish Him Every Success For His Life May Waheguru Ji Always Be With Him and shower Endless Blessings 🙂
WJKKWJKF

Posted On
May 19, 2015
Posted By
dr.nadeem

Nav dwara sansar k,daswa yogi dwar.There is nothing you can do ritualistically to open it.It can spontaneously open and storm you alongwith it.Words,meditations,bodily postures,wandering in the wilderness has nothing to do with it.Remain in patient wait for its gleam

Posted On
May 24, 2015
Posted By
admin

Dasam Duaar has been described as the tenth hidden opening in adition to the nine physical openings like the mouth, eyes, ears,anus and the genital. it is what enables peep into the within. It is the high spiritual state in which we can perceive God within us.

Posted On
May 25, 2015
Posted By
Harjinder Singh

Good to see a very decent discussion. With due regards to all, I am yet to attain any state of that stage, but thankfully, enjoying the amazing journey.

But looking at the nice efforts of all, I thought to share some of the amazing books I have come accross.

http://www.slideshare.net/beyondtymes/be05-anhadshabaddasamduar

On page 87, it explains explains, Gurmat Anhad shabad is distinct from Dasam duar of yoga

what makes me so sure of this writer is his own self explaining life, he led as a gursikh, For that u can have a glimpse at his autobiography,

http://www.slideshare.net/beyondtymes/autobiography-of-bhai-sahib-randhir-singh-j-i

If u dont like it, pls ignore bcos purpose of sharing is not to disturb anyone 🙂 .

A Blessings seeker

Posted On
Sep 01, 2015
Posted By
Nikhil

The name of 10th dwar is dhoo dwar. God give us this human body for journey of the spiritual world.
Our body is consists of 18 dwar in which 9are opening outside and 9 are opening inside and the to travel our internal gate is only the NAMYOG this is the only technique by which we can travel into these 9 gateways….

Posted On
Sep 19, 2015
Posted By
Mr. Rey

Is there the slightest evidence that this dasam duar exists or is it just superstition?

Posted On
Sep 20, 2015
Posted By
admin

Dasam Duaar is a reality for the Yogi who thinks that awareness travels through the six chakras and opens the tenth gate in the head. For the Sikh it is an exalted spiritual state in which one experiences Akal Purakh within – obtains awareness of Hukam by which to conduct the self. They key to this gate is with the guru, says Gurbani, i.e. we obtain that state with the guru’s guidance.

Posted On
May 08, 2016
Posted By
satnaam

Hey I m kamal I want to know the way to do meditation as when I sit on jaap (doing path) my mind changes the track ……I.e. My mouth goes on speaking but my mind is not at that thing…
Please give any advice or way…
Wjkkwjkf

Posted On
May 08, 2016
Posted By
admin

You see when we do Paatth we also try to concentrate. However this concentration comes with practice because when one starts understanding what is being read. I suggest kindly do the Paatth slowly and separate every line from the previous and the next. The next step is whether the line should be read as a whole or there should be a pause in between. This comes slowly and success is achieved with practice. It is also important to be relaxed and have humility while reading Gurbani.

Posted On
May 31, 2016
Posted By
skaur

Satnaam ji, listen to naam abhyaas video on youtube by Sant Maskeen ji.
Our Gurus have always told us that “shabd” is Guru, so you dont have to think of any murat or concentrate on forehead. You just have to listen to shabd.

He explains the most effective and logical way to meditate, by concentrating on “shabd”
you should listen to what you speak/ recite and when after lot of abhyaas that shabd reaches back to “dhuni” (navel) where it originated you will merge with Akaalpurakh.

watch Sant Maskeen ji’s videos and ask Guru Granth Sahib question, Akaalpurakh with guide you.

Posted On
May 11, 2016
Posted By
Surinder Singh Sidhu

Meditation

Waheguru ji ka khalsa waheguru ji fateh

There are few points you needs to work on to be able to concentrate or to be there whole the time when you meditate

1 it’s very important to understand the paath you or anyone does. Once one understand paath become joyful

2 Listen to the paath while you’re meditating, if you are not listening, then you’re not there fully doing paath, you’re not in paath or (soul or mun or mind) not in your meditation, our Guru Sahib ji and waheguru sahib ji only interested in our within.

3 if you understand and listen to paath, paath means (Nam) Nam

Eko Nam Hukam Hai ( Hukam,  order from waheguru ji), that means live life  according to the paath  (Nam)
Means don’t do or say or even think what is not accepted by Waheguru ji
Once you do these things, leave rest to Waheguru ji, everything will be alright. Waheguru ji will be with you, and in you all the time.

Waheguru ji ka khalsa waheguru ji fateh

Please forgive me, for my many mistakes,  also for my poor English and knowledge.

May waheguru ji bless us all with their Hukam

Posted On
Nov 04, 2016
Posted By
DHAN GURU NANAK.....

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

Sadhsangat ji I am an Amritdhari Singh i read above very important and serious discussion but i am really confused DO WE NEED ANY MAHAPURASH/SANT/SADHU/BRAHMGYANI(DEHDHARI GURU) ?? to reach high avastha or tenth gate to have darshan of Akaal purakh Waheguru ji
Can it be attained by reciting Gurbani/Naam Jap without any dehdhari guru?

Sangat ji…its been years i am working on it by the way of gurbani but dont know where i reached and how much yet to cover.Just want to correct my direction.

BHUL CHUK MAAF SANGAT JI……….WGJKK WGJKF

Posted On
Nov 05, 2016
Posted By
admin

Dear Sardar Sahib,

Dasam Duaar not a physical gate, but an exalted spiritual state. One cannot reach that stage by mere recitations. we have to understand the Shabad, i.e.Gurbani reflect and act on it. It is the ability to see within and that happens only when other ideas are given up.

Posted On
Nov 30, 2016
Posted By
kamal preet singh

Dear me too an amrit dhari singh, put this question in front of guru granth sahib ji, you will get the answer 100% and one more thing my bro we are on the path of sikhi not to open dasam duar but if we really follow sikhism and become best khalsa of our father Dasam pita guru goind singh ji, he will open your every house in seconds . 🙂 (Doli naa guru samarth hai beleive it)

Posted On
Jun 16, 2017
Posted By
Truth Seeker

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

I just visited this site for first time and read your post. I felt a relection of genuineness in your post. The question you asked is very very Important and i feel waheguru ji has given you this thought which doesn’t come easily .
so i was wondering did you get answer ,if your question came out sincerely from deep inside you then you will definately sooner or later depends on your urge will gets answer soon.

Waheguru

Posted On
Jun 16, 2017
Posted By
Truth Seeker

My previous post was reply to ….

POSTED ON
Nov 04, 2016
POSTED BY
DHAN GURU NANAK…..
Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

Posted On
May 08, 2017
Posted By
anil bhan

i want to achieve all levels of sadhana . please help me out to dope into world of meditation and achieve real happiness and almighty.

Posted On
Nov 04, 2017
Posted By
Karin

In meditation Dasam Dwar opened for me more then 30 years ago. It is an incredible experience. The only problem, I had no idea what was happening to me. In the search for God and with deep devotion God found me and gave me a gift that changed my life very drastically. It took years for me to understand what had taken place. Only one thing was clear during this time, the world was one with me. Every plant, animal and human was ONE within my heart. There is no separation between the Creator, myself and everyone on this planet.
Sometimes I forget about this Oneness, however when I go and listen to the prayer at the Gurdwara, the feeling of connectedness with the world is restored instantly. I also understand what it means when Ik ONKAR is spoken. I am ONE WITH GOD. GOD IS ONE with me.
It tells me that I am part of God and God is part of me. There is no separation from the Creator. And that reassures me that every person I meet is the same as I am, because I see their holiness, which helps me to not judge my human travelers who are also looking for Oneness with the Creator, looking for the connectedness to everyone and everything. And Ego falls away so effortlessly.

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145