SGGS pp 1276-1278, Malaar M: 3, Asttpadeeaa, M: 5 Chhant.

SGGS pp 1276-1278, Malaar M: 3, Asttpadeeaa, M: 5 Chhant.

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ ॥    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Composition of the third Guru in Raag Malaar, (asttpadeeaa) compositions of eight stanzas (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.

 

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਈਐ ਜਾਂ ਹਰਿ ਕੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ ॥੧॥

 

When (karam-u) Divine grace (hovai = happens) is bestowed, (ta) then (satigur-u) the true guru (paaeeai) is found; the guru (na jaaey) cannot be (paaiaa) found (vin-u) without (karmai) Divine grace.

One (hoeeai) becomes (kanchan) gold, i.e. is purified of vices, (paaeeai) by finding and following (satigur) the true guru (jaa-n) when (hoey) it is (rajaaey) the will (ki) of (har-i) the Almighty. 1.

 

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

 

(Meyrey) my (man-u) mind, i.e. o human being, (laaey) apply (chit-u) the mind to (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Divine virtues and commands.

(Saacha) the Eternal (har-i) Almighty (paaeeai) is found (tey = from) with guidance of (satigur) the true guru; then one (rahai) remains (samaaey) absorbed (sio) with (har-i) the Almighty, i.e. conducts the self by Divine virtues and commands. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਊਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਬੁਝੀਐ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹ ਪਾਇ ॥੨॥

 

When (giaan-u) awareness (oopjai) is received (tey) from (satigur) the true guru (taa-n) then (ih-u) this (sansaa) anxiety (jaaey) leaves – as to what would happen at the end of life.

We (bujheeai) obtain understanding of virtues and commands (har-i) the Almighty (tey) from (satigur) the true guru; one who follows them, is not (paaey) put in (garabh joni) in the womb – to be reborn. 2.

 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੩॥

 

One (marai) dies (jeevat) alive, i.e. becomes ego-free like a dead person, (parsaadi) with grace/guidance of (gur) the guru, and by so (mar-i) dying – giving up ego, i.e. not acting by self-will, (jeevai) lives (kamaaey) in compliance with (sabad-u = word) Divine commands.

(Soee) only that person (paaey) obtains (duaara = gate) access to, i.e. attains, (mukat-i) freedom from births and deaths, (j-i) who (gavaaey = loses) gives up (aap-u) self (vichahu) from within. 3.

 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਿਵ ਘਰਿ ਜੰਮੈ ਵਿਚਹੁ ਸਕਤਿ ਗਵਾਇ ॥ ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਪਾਏ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥

 

One who, (parsaadi) with grace/guidance of the guru, (gavaaey = loses) gives up (sakat-i/Shakti) ego and (jammai) is born (ghar-i = house) in the family of (siv) God, i.e. starts obeying Divine commands.

S/he (Charai = eats) conquers (achar-u = not eatable) the unconquerable ego, (paaey) attains (bibeyk) discerning (budh-i) understanding – gives up evil and imbibing virtue; and (milaaey) is led to (purakh-u) the all-pervasive Almighty (purkhai = by important person) by the guru. 4.

 

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰੁ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਚਲੈ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੫॥

 

(Sansaar-u = the world) life is (baaji) a game of (dhaatur = running – coming and going) births and deaths, i.e. life is transitory, but the creature is (acheyt-u) unmindful and (chalai) departs (gavaaey) losing (mool-u) capital investment, i.e. losing the virtues with which s/he is born to conduct him/her-self in life and earn more to take back.

But (laahaa = profit) gain of (har-i = God) Divine virtues is obtained by joining (satisangat-i) the holy congregation – where Divine virtues and commands are recounted and learnt to practice – but one (paaey = put) receives it (palai) in lap (karmi) with Divine grace – based on deeds. 5.

 

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣੁ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੬॥

 

God is not (paaia) found by (kinai na = not any) anyone (vin-u) without (satigur) the true guru; (beechaar-i) reflect (man-i ridai) in mind and (veykhahu) see, i.e. you will realize that one cannot find God by self-effort alone.

(Vaddbhaagi) those who are fortunate to (paaiaa) receive guidance of (gur-u) the guru, they (utrey) land (paar-i = far shore) across (bhavjal-u) the world-ocean of vices, i.e. overcome vices in the world-play and find God within. 6.

 

ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਹਰਿ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੭॥

 

(Naamaa-n) Naam/virtues and commands of (har-i) the Almighty is (tteyk = support) the guide; (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam of the Almighty is (adhaar-u) the mainstay of life.

O (jeeo) revered (har-i) Almighty, please (karah-u) bestow (kripa) kindness and (meylhu = cause to meet) lead to (guru) the guru so that I learn to (paavahu) obtain (mokh duaar) emancipation from temptations in the world-play – and find God. 7.

 

ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਠਾਕੁਰਿ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਭਾਇ ॥੮॥੧॥

 

Whatever (tthaakur-i) the Master has (likhiaa) written (mastak-i lilaatt-i = on the forehead) in destiny (na jaaey) cannot (meyttnaa) be erased.

(Sey) those (jan) persons (hoey) are (pooran = perfect) accepted for union by the Almighty (jin) who (bhaaey = like) accept (bhaana) will of (har-i) the Almighty, says third Nanak. 8. 1.

 

—————————————————-

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗੁ ਵਰਤਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥

 

Composition of the third Guru in Raag Malaar. (Jag-u = world) the human being (vartdaa) acts by (baani = words) contents of (beyd) the Vedas, (karey = does, beechaar-u = reflection) thinking of (trai) the three (gun) attributes of Ego action.  These three gunas are called: sattva (goodness, constructive, harmonious), rajas (passion, active, confused), and tamas (darkness, destructive, chaotic).

And (sahai) bears (ddandd-u) punishment given by (jam) Divine justice, of (mar-i) dying to (janmai) be born (vaaro vaar) again and again, (bin-u = without) for not obeying (naavai) Naam/Divine commands.

If s/he (bheettey) finds and follows (satigur) the true guru, then s/he (hoey) is freed by Divine justice and obtains (mokh = emancipation, duaar-u = gate) freedom from vices in life and from rebirth after death. 1.

 

ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਇ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(Rey) o (man = mind) human being, (seyv-i = serve) obey/follow (satigur-u) the true guru’s guidance and (samaaey) be absorbed in, i.e. live by Naam/commands of the Almighty.

One who with (vaddai) good (bhaag-i) fortune (paaiaa) has found (poora) the perfect guru (dhiaaey) pays attention to (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam – hence find the true guru. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਹਰਿ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਹਰਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਕੀਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

 

(Har-i) the Almighty (upaaee) created (sristt-i) the universe with (aapni) own (bhaanai) will/decision and (aapey) IT-self (dey-i = gives, adhaar-u = support) is the Sustainor.

At (aapnai) own (bhaanai) will (har-i) God (keeaa) purifies (man-u) the mind and (piaar-u) love (sio) for (har-i) God (laaga) develops.

It is with (bhaanai) will (kai) of (har-i) God, that (satigur-u) the true guru (bheyttiaa) is found; the guru (savaaranhaar-u) transforms one’s (sabh-u) whole (janam = birth) life to develop love for God. 2.

 

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

 

(Baani) words (vahu vaahu) glorifying God are (sat-i) true forever, i.e. virtues of God are eternal; (koey) some rare (gurmukh-i) follower of the guru (boojhai) understands greatness of the Almighty.

We should (saalaaheeai) praise, and (kar-i) do (vaahu vaahu) glorification of, (prabh) the Master; there is (na koey) none (avar-u) other (jeyvadd-u) as great as (tis-u = that) the Almighty – so do not look elsewhere.

(Aapey = self) the Almighty (bakhsey) bestows grace to (meyl-i laey) unite with IT-self; this benediction (hoey) is (praapat-i) received (karam-i) based on deeds – compliance with Divine commands. 3.

 

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਾਹਰੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸੈ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ਸਦਾ ਹਰੀਆਵਲੀ ਫਿਰਿ ਸੁਕੈ ਨਾ ਕੁਮਲਾਇ ॥੪॥

 

One whom (Satgur-i) the true guru (deeaa dikhaaey) shows, i.e. one who understands that (saachaa) the Eternal (sahib-u) Master is (maaharo = expert) is capable to do everything.

His/her (man) mind (santokheeai = satiated) happily obeys God and (amrit) nectar (varsai) rains, i.e. s/he obtains awareness of Naam, and (rahai) lives with (liv) attention (laaey) fixed on obedience (sach-i) of the Eternal.

His/her life (sadaa) ever (hareeaavli = green) blooms; it neither (sukai) dries nor (kumaaley) withers, i.e. s/he does not fall victim to temptations. 4.

 

Page 1277

 

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਪਤੀਆਇ ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਭੇਟੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥

 

But (kinai nai = not any) no one (paaio) finds God (bin-u) except with guidance of (satigur) the true guru; (ko) someone may (pateeaaey) test this – by trying other means like rituals and worships -, and (veykhahu) see.

(Satigur-u) the true guru (paaeeai) is found (tey) with (kirpa = kindness) grace of (har-i) the Almighty; and one who follows the true guru (bheyttai) finds the Almighty (sahj-i subhaaey) naturally – through living by Naam.

(Manmukh) self-willed persons do not follow the guru and are (bhulaaiaa) led astray (bharam-i) in delusion caused by other ideas. 5.

 

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਮੁਕਤਿ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹੁ ਪਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਨ ਤੁਟਹੀ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੬॥

 

Following (trai) the three (gun) attributes (hai) is (sabhaa) all (dhaat-u) running around – aimless wandering; people who (parr-i parr-i) keep reading the Vedas and reflecting about the three gunas do not attain focus on the Almighty.

(Mukat-i) freedom from temptations is (kadey na) never (hovaee = happens) achieved by them and they do not (paainh-i) find (duaar-u) the gate to (mokh) emancipation – from cycles of births and deaths.

Their (bandhan = bondage) attachment to the world-play is not (tuttahi) broken, as they do not (lagai) develop (piaar-u) love/obedience (naam-i) to Naam/Divine commands. 6.

 

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਬੇਦਾਂ ਕਾ ਅਭਿਆਸੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਹ ਨਿਜ ਘਰਿ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁ ॥ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਹੁ ਨ ਉਤਰੈ
ਅੰਤਰਿ ਕਪਟ ਵਿਣਾਸੁ ॥੭॥

 

(Pandit) the scholars and (moni/muni) sages (thakey) get tired doing (abhiaas-u) practice (ka) of, i.e. repeated reading (ka) of (beydaa-n) the Vedas.

(Naam-u) Divine virtues and commands do not (aavaee) come to their (chit-i) minds and hence they do not (hovai) get to (vaas-u) stay in (nij) own (ghar-i) house, i.e. they cannot keep the mind steady/prevent from wandering, with focus on God.

(Jamkaal-u) the agent of Divine justice is not (utrai) removed from (sirahu) over their heads, i.e. they are subject to be confronted by Divine justice because of (kapatt) deceit (antar-i) within which (vinaas-u) destroys chances of finding God. 7.

 

ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ਵਿਣੁ ਭਾਗਾਂ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਇ ॥੮॥੨॥

 

(Sabh-u ko) everyone (partaapda = suffers from pain of separartion) strongly yearns to obtain awareness of (naavai) Naam/virtues and commands of (har-i) the Almighty, but this awareness (na jaaey) cannot be (paaiaa) obtained (vin-u) without (bhaagaan) good fortune, i.e. Divine grace.

(Gur-u) the guru (bheytteeai) is found when the Almighty (karey) bestows (nadar-i = sight of grace) grace, and (naam-u) virtues and commands of (har-i) the Almighty (aaey = comes, vasai = to abide) come (man-i) to mind with the guru’s guidance.

(Pat-i) the honor of union with the Almighty (oopjai = manifests) is attained (hi) only with obedience (naamey) to Naam; I (rahaa-n) remain (samaaey) absorbed (sio) with – obedience to – (har-i) the Almighty, says third Nanak. 8. 2.

 

————————————————–
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੨ ॥    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

 

Composition of the third Guru in Raag Malaar, (asttpadeeaa) compositions of eight stanzas (ghar-u 2) to be sung to the second beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.

 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥ ਦੁਖੁ ਪਲ੍ਹ੍ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ ਸਾਚੀ ਗਤਿ ਸਾਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥

 

(Har-i har-i) the Almighty (karey) shows (kripa) kindness to (laaey) engage in (kaarai = task) obedience to the guru. One then (vasaaey = causes to abide) keeps Naam/Divine commands in mind and (palahr-i/pahar-i) gives up vices which cause (dukh-u) suffering.

In that (saachi = true) sublime (gat-i) state, one (laaey) engages (chit-u) the mind with living by  virtues and commands (saachai) of the Eternal; (baani) words of the guru (sunaaey = cause to hear) impart awareness (sabad-i = of Divine word) of Divine commands. 1.

 

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

 

(Meyrey) my (man) mind, (seyv-i = serve) obey (har-i har-i) the Almighty who is (nidhaan-u = treasure) source of comfort/peace.

(Har-i) Divine (dhan-u) wealth, i.e. awareness of Naam (paaeeai) is obtained (tey) with (kirpa = kindness) guidance of the guru; with which one’s (dhiaan-u) attention (andin-u = every day) ever remains (sahaj-i) instinctively (laagai) fixed on God. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਾਮਣਿ ਕਰੇ ਸੀਂਗਾਰੁ ॥ ਦੁਹਚਾਰਣੀ ਕਹੀਐ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਇਹੁ ਬਾਦਿ ਆਚਾਰੁ ॥ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ॥੨॥

 

(Kaaman-i) a woman who (karey = does) wears (seengaar-u) makeup to please others (bin-u = without) in absence of her (pir) husband, (kaheeai) is called (duhchaarni) one of bad character; s/he (hoey) is (nit) ever (khuaar-u) frustrated, i.e. cannot have real happiness.

Similarly (ihu) this (achaar-u) conduct of (manmukh = self-willed) of not obeying God and the guru is (baad-i) useless – gets him/her nowhere. S/he (visaar-i) forgets Naam/Divine commands and (drirraavai) develops commitment to (bahu) numerous (karam) rituals – as a way to find God. 2.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਮਣਿ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਬਦੇ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਕਹੀਐ ਨਾਰਿ ॥੩॥

 

 (Gurmukh-i) following the guru’s guidance (baniaa = becomes) is (Seegaar-u) makeup of (kaaman-i) a soul-wife; to (raakhiaa) she keeps (pir-u) the Almighty-husband (ur dhaar-i) in mind, i.e. leads life by Divine commands (sabdey = with the word) with teachings of the guru.

She (maar-i) kills (haumai) self-will – follows the guru – and (pachaanai) recognizes Almighty-husband (eyk-u = one) alone as the Master. Such (naar-i) a soul-woman (kaheeai = known) is (sobhavanti) praiseworthy. 3.

 

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖ ਲੋਭਿ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ॥ ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਹੁ ਕੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੪॥

 

(Kinai na) no one (paaiaa) finds God (bin-u) without (daatey = giver) the kind guru’s guidance. (Manmukh) a self-willed person does not follow the guru; (lobh-i) in greed, s/he (lobhaaiaa) is attracted by (doojai) other ideas for transitory pleasures/gains.

Ask and (boojhahu) understand from (koey) some (giaani) leaned person (aisey = such) about it that (mukat-i) freedom from vices which impede union with the Almighty is not (hoey) attained (bin-u) without (bhettey = finding) guidance of the guru. 4.

 

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਤਿਤੁ ਘਟਿ ਨਾਮੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥੫॥

 

(Sabh-u koey) everyone (kah-i kah-i) keeps saying/claiming (kahan-u = story) that s/he is a devotee; but (bhagat-i) devotion is not (hoey) done (bin-u) without (man) the mind (muey) dying, i.e. giving up ego and submitting to Divine commands.

(Pargaas-u) enlightenment of (kamal = lotus) the mind comes (mati) with counsel of (giaan) awareness of Naam/Divine commands; (naam-i) Naam of (naamai) the Almighty (nivaas-u) abides in (tit-u) that (ghatt-i) mind – and s/he lives by it. 5.

 

ਹਉਮੈ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣੁ ਆਪੁ ਜਾਣਾਏ ॥ ਬਿਰਥੀ ਭਗਤਿ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੬॥

 

(Sabh-u koey) everyone (karey) does/practices (bhagat-i) devotion (haumai = ego) in his/her own way. But neither (man) the mind (bheejai = rinsed) is imbued with love for God nor is (sukh-u) peace (hey) attained – by actions done by self-will.

On who (kah-i kah-i = keep saying) keeps claiming to be a devotee (kahan-u = saying) does so only (jaanaaey = causes to be known) to obtain recognition. Such (bhagat-i) devotion is (birthi = empty) hollow, and s/he (gavaaey = loses) wastes his/her (sabh-u) whole (janam-u) human birth/life – which is meant to be lived by Divine commands. 6.

 

ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥

 

(Sey) that (bhagat) devotee (bhaaey) is loved (man-i) in the mind of (satigur) the true guru; who (andin-u = everyday) ever (rahey) remains (laaey = fixed, (liv = attention) focused (naam-i) on Naam.

 

Page 1278

 

ਸਦ ਹੀ ਨਾਮੁ ਵੇਖਹਿ ਹਜੂਰਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੭॥

 

S/he is (sad hi) forever conscious of Naam and (veykhah-i) sees the Almighty (hajoor-i) present – with him/her. (Sabad-i = with word) with guidance (kai) of (gur) the guru, s/he sees God (rahiaa = remains, bharpoor-i = filling) present everywhere. 7.

 

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਏਹੁ ਰੋਗੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥੫॥੮॥
(Aapey = self) the Almighty IT-self (bakhsey) bestows grace and (dey-i = gives) creates (piaar-u) love for, motivates to obey Divine commands. Otherwise (vaddaa = big) the terrible (rog-u) malady of (haumai = ego) acting by self-will afflicts (sansaar-i) the world – all human beings.

(Ihu) this (rog-u) malady (jaaey) leaves (tey) with (kirpa = kindness) kind guidance of (gur) the guru; then (saachey = true) the truthful/purified mind (samaaey) is absorbed (saach-i) in the Eternal, says third Nanak. 8. 3. 5. 8.

 

                                                                      —————————————

 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ॥    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

 

Composition of the fifth Guru in Raag Malaar, (chhant) song of love for the Almighty.     Invoking the One all-pervasive Creator, who may be known with the true guru’s grace/guidance.

 

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੇ ਦਾਤੇ ॥ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥ ਜਨ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤੇ ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਸਦਾ ਸੰਗੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥

 

The Almighty (daatey = giver) imparts (preym) loving (bhagat-i) devotion; being (raatey) imbued with love of (apney = own) IT’s (jan = servant) devotees.

The Almighty is (raatey) imbued (sang-i) with love of (jan) devotees (dinas-u) day and (raatey) night, and is not (veesrai) forgotten (manhu) from their minds even for (ik) one (nimakh) moment.

(Gopaal = nurturer of the world) the Almighty is (nidh-i) the treasure of (gun) virtues; (sarab) all (gun) virtues are present in (jagdeesarai = master of the world) the Almighty.

 

ਮਨੁ ਮੋਹਿ ਲੀਨਾ ਚਰਨ ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰਸਿ ਜਨ ਮਾਤੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਦਹੂੰ ਕਿਨੈ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਜਾਤੇ ॥੧॥

 

With their (man-u) mind (moh-i leena) charmed (sangey) with (charan = feet) awareness of Naam/Divine virtues and commands, (jan) the devotees (maatey) are intoxicated (ras-i = with taste) with the experience of living by Naam.

(Preetam) the Beloved is (sad-hoo) forever (kripal) kind to all creatures, but (kinai) some rare one (madhey) amongst (kott-i) crores (jaatey = known) realizes and acknowledges this, says fifth Nanak. 1.

 

ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਤਾਰੇ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਸੁਆਮੀਆ ॥ ਸੰਤਸੰਗੇ ਭਜੁ ਨਿਸੰਗੇ ਰਂਉ ਸਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀਆ ॥

 

O (preetam) Beloved, (teyri) Your (gat-i) state, i.e. virtues and powers – are (agam) beyond comprehension and (apaarey) infinite; (tumh) You (taarey = ferry) save/purify (mahaa) those terribly (patit) fallen to vices.

O (suaameeaa) Master, You (paavan = purify) lift (patit) those fallen to vices; You (vachhal) love (bhagat-i) devotion; You are (sindh-u = a big river) the ocean of (kripa) mercy.

O human being, (bhaj-u) praise and emulate virtues of the Almighty (nisangey) without hesitation/reservation (santsangay = in company of saints) by following the example of true seekers; (rnau = utter) remember (antarjaameeaa) the Almighty within.

 

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੰਤ ਜੋਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਤਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਲੇਹੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥੨॥

 

Those who (bhramant) have been wandering – gone through – (kott-i) crores of (janm) births in (joni) life forms, i.e. have been separated from You for long, (tey) they (taarey) are ferried across the world-ocean of vices (simrat = with remembrance) by keeping in mind to practice Naam/Divine virtues and commands.

O (jeeo) revered (har-i) Almighty, I (piaas) thirst for Your (daras) vision; please (leyhu samhaarey = take care) reveal Yourself to this seeker, supplicates fifth Nanak. 2.

 

ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਜਨ ਤੇਰੇ ਮੀਨਾ ॥ ਜਲ ਮੀਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਏਕ ਤੂਹੈ ਭਿੰਨ ਆਨ ਨ ਜਾਨੀਐ ॥ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੇਵਹੁ ਨਾਮ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਨੀਐ ॥

 

My (man-u) mind (leena) is absorbed in being at (kamal) lotus (charan) feet, i.e. being in care and obedience of (har-i) the Almighty. O (prabh) Almighty, You are (jal) the water and (jan = servants) the devotees are (teyrey = your) sustained by You.

(Toohai) You (eyk) alone are both (jal) water and (meen) fish; we do not (jaaneeai) consider (aan = other) any (bhinn) different. Please (gah-i leyhu) hold my (bhujaa) arm and (deyvhu-u = give) impart awareness of Naam/Divine virtues and commands; I can (maaneeai) obey Naam with (tau) Your (prasaadi) grace.

 

ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਏਕ ਰੰਗੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਬਿਦ ਦੀਨਾ ॥ ਅਨਾਥ ਨੀਚ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਮਇਆ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥੩॥

 

O human being, (bhaj-u) praise and emulate Divine virtues and commands (saadhsangey) in company of saints with (eyk) single-minded (rangey) love; this awareness (deena) is given by (kripaal) the kind (gobind) the Master of the world.

The Almighty (kar-i = bestows, maiaa = kindness) is kind (keena = makes, apuna = own) to patronize (anaath) the master-less and (neech) the lowly who place themselves (sarnaaey = sanctuary) in Divine care and obedience, says fifth Nanak. 3.

 

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਭ੍ਰਮ ਭੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਆਚਰਜ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਉਪਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਾਰਿਆ ॥

 

When the Almighty unites a devotee with IT-self, IT (milaaiaa) unites (aapas kau) the self with (aap) IT-self; (har-i) the Almighty (raaiaa = king) Master thus (bhanjan = destroys) ends the devotee’s (bhram) wandering in cycles of births and deaths.

(Aacharaj) the wondrous (suuami) Master (antarjaami) knows all minds; the devotees (miley) are united with that (piaariaa) Beloved Almighty, (nidh-i) the treasure of (gun) virtues.

(Mahaa) great (managal) joy and (sookh) comforts (upjey) come to one who (nit) ever (saariaa) keeps in mind and emulates (gun) virtues of the Almighty (gobind) Master of the world.

 

ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਸੋਹੇ ਦੇਖਿ ਮੋਹੇ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਤਿਨ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥੧॥


(Deykh-i = seeing) vision of the Almighty is (mohey) fascinating, and one (sohey = looks good) is glorified (mil-i) by uniting with the Master; this state (paaiaa) is attained (likhiaa = written) when ordained (purab-i = from the past) by the Almighty.

(Binvant-i) submits fifth Nanak: I seek to be (saran-i = in sanctuary) company and guidance of (tin) those (jinhi) those who (dhiaaiaa) pay attention to (har-i = dispels = vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Divine virtues and commands. 4. 1.

 

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145