Does Gurbani Prohibit Eating Meat?

Does Gurbani Prohibit Eating Meat?

Different people have different views on whether consumption of meat by a Sikh is allowed. Some feel it is prohibited while others feel there is no prohibition. Let us make an effort to understand what Gurbani says. Those who think meat is not to be taken by a Sikh quote the following:

ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ਕ ੧੩੫੦

When the One God resides in all why do you kill the birds (SGGS, p 1350)?

The immediate reaction on reading the hymn will be that Bhagat Kabir Ji is dissuading people from eating meat. Firstly there is only mention of killing and not eating; Secondly he mentions God being present in all including the bird being killed so there must be a context to this Shabad. The context is clear when we read further:

ਪਕਰਿ ਜੀਉ ਆਨਿਆ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸੀ ਮਾਟੀ ਕਉ ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਕਿਆ ਕੀਆ

You catch the living creature and kill the body as sacrifice to God; But God’s light in the creature is indestructible; so what do you sacrifice?

It is therefore clear that the context is sacrifice of creature to propitiate God or any other deity. Hence Kabir Ji is dissuading people from sacrifices. Bhagat Kabir also says in a Slok (Couplet):

ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨਿ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਂਹਿ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤਲਿ ਜਾਂਹਿ ੨੩੩

Whosoever takes Marijuana, fish and alcoholic drinks; all his pilgrimages, fasts and performance of religious practices shall go waste (SGGS, p 1377).

Here Kabir Ji is dissuading people from taking intoxicants and non-vegetarian food.

This is a stand alone Slok and its context needs to be found from what Kabir Ji says elsewhere. He says:

ਸੁਆਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ

Under the influence of taste and pleasures of sensory organs, one indulges in intoxicants and tasty food that take one to vices (SGGS, p 335).

It is well known that indulgence in fish etc and intoxicants leads to vices like violence and lust satisfaction outside marriage or even overindulgence with the spouse. If we read this with the above Slok it appears that Kabir ji is asking people to understand that indulgence like this will negate all your religious practices.

Further we find that in the SGGS there are specific instructions to avoid intoxicants. The third Guru says

ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਇ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ

One person (like the bartender) brings the intoxicant, another takes a cup from it; by drinking it he loses his power to think and acts as if mad; he is unable to distinguish the good from bad and is pushed away from the Master; by drinking it the Master is forgotten and one is punished in His court, Do not take such a drink if it is within your power. (SGGS, p 554).

There is therefore specific injunction against intoxicants, but it is not so for non-vegetarian food. For example Guru Nanak says:

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ

You eat the meat of the goat killed the Muslim way but talk of piety (SGGS, p 472).

Guru Sahib is pointing out the hypocrisy of the Hindu. If he wanted to prohibit non-vegetarian food, he could have just said meat or goat and not meat dressed the Muslim way, which is also an edict in the Sikh Reht Maryada. Such meat is taboo for the Sikh.

There is thus no injunction against eating meat but also no advice to eat it. According to Guru Nanak:

ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ

The ignorant persons, instead of acquiring knowledge or meditate, fight whether to eat meat or not (SGGS, p 1289).

In other words the Guru asks the Sikhs not to make it an issue. It is to be kept in mind that we are not to take food or drink:

ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਉ

That is harmful for the body and causes vicious thoughts, Pause, (SGGS, p 16).

 

Tags:  

Comments

Posted On
May 13, 2008
Posted By
Anonymous

Bhai Rawel Singh Ji,Great sewa. I will visit often. Will add your site on my blog.-pritamKaur

Posted On
Aug 22, 2015
Posted By
Harkesh Singh

Bhai Sahib ji please read and explain full Shabad of Guru Nanak Dev ji (founder of Sikhism) ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥

Posted On
Aug 24, 2015
Posted By
admin

S. Jaspreet Singh and Harkesh Singh ji,

In this Slok Guru Nanak is talking of a Brahmin who asks people not to eat but himself does acts like “gaindaa maar hom jag keeay” performs Yagnas by killing animals. A point to be noted here is that there is an Aukarr (ੁ) under the last letter of Moorakh-u foolish while addressing, so it is not talking some people. Gurbani does not encourage or prohibit eating meat. A direct reference is in Aasa Di Vaar in which Guru Nanak talks of “Abhaakhiaa ka kuttha bakra khaana” eat meat of a goat killed the Muslim way while he chides those talk of piety. Sikh Raht Maryada prohibits eating Kuttha meat, not meat.

Posted On
May 14, 2008
Posted By
BaBiHa

Waheguru ji ka khalsa, waheguru ji ki fateh!I have something to say about the “Maas Maas kar Moorakh Jhagre”. It is not persons as plural, it is a singular tense as the “kh” has an “aunkar”, which makes it a singular. This is gurbani grammar, so let us not distort it.This means, that duffer Brahmin quarrels on seeing Maas, but does not know the meaning that what is Saag and what is Maas…Bhul chuk di khima..Jagjinder Singh

Posted On
May 14, 2008
Posted By
Rawel Singh

S. Joginder Singh Ji,Your comment is well taken. ThanksGuru RakhaRawel Singh

Posted On
May 26, 2008
Posted By
Anonymous

Bhai Rawel Singh jiBani is better understood when it becomes ones way of living and one receives a blessing from our Gurusਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ॥੧॥ ਕ ੧੩੫੦When the One God resides in all why do you kill the birds (SGGS, p 1350)?Can one eat without killing? Can one kill who has Daya in his heart? Is killing of another being not ADHARM. Guru Nanak dev ji said “Dharam di Kirit Karo”. If one does not follow this basic tenant then how does one call himself a Sikh of Guru Nanak? No the context is already clear. One only needs to go further when one needs to twist Bani in order to serve ones purpose. It is quite clear that if God resides in all then the only thing that is being exercised is that a weak being is being forced upon by a stronger one.kbIr jorI kIey julmu hY khqw nwau hlwlu ]kabeer joree kee-ay julam hai kahtaa naa-o halaal.Kabeer, to use force is tyranny, even if you call it legally justified (Halaal, Rrighteous). dPqir lyKw mWgIAY qb hoiego kaunu hvwlu ]187]daftar laykhaa maaNgee-ai tab ho-igo ka-un havaal.When your account will be called for in the Court of the Lord, what will your condition be then? ||187|| kbIr KUbu Kwnw KIcrI jw mih AMimRqu lonu ] kabeer khoob khaanaa kheechree jaa meh amrit lon.Kabeer, the dinner of beans and rice is excellent, that is flavored with purified salt. hyrw rotI kwrny glw ktwvY kaunu ]188] hayraa rotee kaarnay galaa kataavai ka-un.For the sake of having meat with his bread, Who would have his throat cut in return? ||188||Kabir ji is telling us here that as you sow so shall you reap. Inflicting pain on others comes back as pian to onself. For the sake of the taste of the tongue I will not go and kill an animal in the name of the Lord and then make payments for it afterwards.ਪਕਰਿ ਜੀਉ ਆਨਿਆ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸੀ ਮਾਟੀ ਕਉ ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ॥ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਕਿਆ ਕੀਆ ॥੨॥You catch the living creature and kill the body as sacrifice to God; But God’s light in the creature is indestructible; so what do you sacrifice? Bhagat Kabir ji is trying to educate here is that What you have Sacrificed here is what already belongs to the creator. If you want to sacrifice something then sacrifice your Kam, Krodth, Lobh, Mah and Ahankar. This is the sacreifice that will be honoured in the court of the Lord. “Panch Parwaan, Panch Pardhaan, Panche pavey dhargeh Maan”.ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨਿ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਂਹਿ ॥ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤਲਿ ਜਾਂਹਿ ॥੨੩੩॥ Whosoever takes Marijuana, fish and alcoholic drinks; all his pilgrimages, fasts and performance of religious practices shall go waste (SGGS, p 1377). This in not a stand alone salok. You have not understood What Kabir ji has said in the above salokas.kbIr swDU sMgu prwpqI iliKAw hoie illwt ] mukiq pdwrQu pweIAY Twk n AvGt Gwt ]231]Kabīr sāḏẖū sang parāpaṯī likẖi¬ā ho¬ė lilāt. Mukaṯ paḏārath pā¬ī¬ai ṯẖāk na avgẖat gẖāt. ||231||Kabeer, the Company of the Sadhu is encountered, if one has such destiny written upon his forehead. He obtains the treasure of liberation, and the difficult path to the Lord is not hindered. ||231|| kbIr eyk GVI AwDI GrI AwDI hUM qy AwD ] Bgqn syqI gosty jo kIny so lwB ]232]kabeer ayk gharhee aaDhee gharee aaDhee hooN tay aaDh. bhagtan saytee gostay jo keenay so laabh. 232 Kabeer, whether it is for an hour, half an hour, or half of that, Who ever has a divine discourse with a Saint/Sadhu, shall benefits from it. ||232|| In the above two verses, Kabir ji is emphasizing the value of the meeting with a Saint/Sadhu. He confirms that this union is only possible if it is in your destiny. The Sadhu holds the treasure of liberation. A Sadhu is already on the path and has the know how to overcome the difficulties that one is to come across. It is the experience of the saint that is the valuable asset that the mortal needs to gain. Kabir ji emphasizes here that even a little time spent will give one spiritual benefit. Kabir tells us to keep safe the knowledge gained from this union.kbIr BWg mwCulI surw pwin jo jo pRwnI KWih ] qIrQ brq nym kIey qy sBY rswqil jWih ]233]kabeer bhaaNg maachhulee suraa paan jo jo paraanee khaaNhi. tirath barat naym kee-ay tay sabhai rasaatal jaaNhi. 233Kabir, those mortals who consume marijuana, fish and wine, no matter what pilgrimages, fasts and rituals they follow, they will all go to hell ( i.e. the effect of Good and Bad deeds cancels out ). 233Kabir ji is telling us in the above verses that those individuals who consume these forbidden foods as well as perform pilgrimages, fasting and daily rites., the benefits gained as per the above verse 232 “bhagtan saytee gostay jo keenay so laabh.” goes to waste. Kabir ji is telling us that momentary change of thought and actions in the presence of holy and then to resort back to the same old habits is a pointless exercise. You lose what you had earned. It is fruitless exercise. The change should be permanent and progressive to have spiritual gain. Kabir ji has used the word Rasatil – meaning Hell. He has used this very strong word to emphasize his point and should not be regarded as a casual prohibition. One needs to understand the gravity of the words used.ਸੁਆਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ ॥ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ ॥੩॥ Under the influence of taste and pleasures of sensory organs, one indulges in intoxicants and tasty food that take one to vices(Immoral habit/conduct) . Through destiny and good karma, they join the Society of the Saints and float over the ocean, like iron attached to wood. ||3|| (SGGS, p 335). It is well known that indulgence in fish etc and intoxicants leads to vices like violence and lust satisfaction outside marriage or even overindulgence with the spouse. If we read this with the above Slok it appears that Kabir ji is asking people to understand that indulgence like this will negate all your religious practices.So does this justify indulgence in “BWg mwCulI surw pwin” ?ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਇ ॥ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ ॥ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ ॥ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ ॥ One person (like the bartender) brings the intoxicant, another takes a cup from it; by drinking it he loses his power to think and acts as if mad; he is unable to distinguish the good from bad and is pushed away from the Master; by drinking it the Master is forgotten and one is punished in His court, Do not take such a drink if it is within your power. (SGGS, p 554).There is therefore specific injunction against intoxicants, but it is not so for non-vegetarian food. For example Guru Nanak says:Have you forgotten so soon what Kabir ji said in the above salok?ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥You eat the meat of the goat killed the Muslim way but talk of piety (SGGS, p 472).Guru Sahib is pointing out the hypocrisy of the Hindu. If he wanted to prohibit non-vegetarian food, he could have just said meat or goat and not meat dressed the Muslim way, which is also an edict in the Sikh Reht Maryada. Such meat is taboo for the Sikh. The same hypocrisy is present today in Sikhs. Where does Guru ji say that kill and animal and eat. Any indulgence for the taste and pleasures of sensory organs is prohibited. Here I see is a lack of understanding of “Living Death”. This is renunciation of all pleasures of sensory organs. That includes vegetarian food. There is thus no injunction against eating meat but also no advice to eat it. According to Guru Nanak: ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥The ignorant persons, instead of acquiring knowledge or meditate, fight whether to eat meat or not (SGGS, p 1289). In other words the Guru asks the Sikhs not to make it an issue.No Guru ji is telling us to understand spiritual knowledge and meditation rather than condemning maas in ignorance. Bhagat Dhanna when he acquired spiritual knowledge gave up the family trade of butchery and became a Bhagat. This understanding comes with practice and not with age. What a waste of life! It is to be kept in mind that we are not to take food or drink:ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ That is harmful for the body and causes vicious thoughts, Pause, (SGGS, p 16).It is a well known scientific fact that you are what you eat. Meat take far longer to cook and for the body to digest. A heavy vegetarian food does the same but by comparison meat is the worst. So guru ji say that why eat such a food that is harmful for the body and causes vicious thoughts.Rawel ji , do not forget that each breath you take and morsel of food you consume is accounted for and payment shall be made against it.Ekmusafir_ajnabi

Posted On
Mar 23, 2012
Posted By
Ajeet Singh Mac

I fully agree & reconfirm that meat is not allowed in sikhism . However if this is not understood today , it will be realized by the individual at a later date (When one is attached to bed prior to leaving this mortal coil ) . Since NAAM DAAN is blessed only on the heart of a person , who enjoys compassion & is not affected by the need of the taste of a tongue. NAAM DAAN is a rare boon to a person (one in billions ). It has more than a zillion dollar value & cannot be purchased by Mr Bill Gates or his similar level operational colleagues in the world .Gurbani confirms ,” Nahin tul raam naam veechar….Naanak gurmukh naam japey ik var “”…LOVE .

Posted On
Jun 29, 2015
Posted By
Aneel Gill

Hi,

Sorry but I need answers – who are you to confirm what can or cannot be eaten, and whatever you are confirming by, what is your source? That last verse is describing us right now – fools discussing whether or not meat should be eaten. Completely pointless but since you ‘can confirm’.

Foolish really,

Posted On
Jun 29, 2015
Posted By
admin

Kindly read the article again which says not to make an issue of it. Not as you seem to have understood it.

Posted On
Sep 01, 2015
Posted By
Manjot

Plz do not fight over weather to eat meat or not to as guru ji says this is ignorant in
ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥

The ignorant persons, instead of acquiring knowledge or meditate, fight whether to eat meat or not (SGGS, p 1289).

Posted On
Nov 02, 2016
Posted By
Prabhsimran Singh

Here is the last lines of that last verse, no one thinks we can get to waheguru on vegetarian diet alone, the Brahmin guru Nanak was talking to thought he could make it to God on the basis of his diet alone, No one here is arguing like him, so we are not fools like him, the last lines of this verse tells of a true sinyasi abondaning all other ras, right after solidarity sahib in Sri Guru Granth Sahib ji, guru ji talks of different ras that can make it hard for naam ras, Har ras to get in us, So those we kill animals and eat meat for the sake of their tongue guru sahib reminds that this is not the way to God.
ਜੇ ਓਇ ਦਿਸਹਿ ਨਰਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾ ਦਾਨੁ ਨ ਲੈਣਾ ॥ जे ओइ दिसहि नरकि जांदे तां उन्ह का दानु न लैणा ॥ Je o▫e ḏisėh narak jāʼnḏe ṯāʼn unĥ kā ḏān na laiṇā. If you see them going to hell, then do not accept charitable gifts from them.
ਦੇਂਦਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਲੈਦੇ ਦੇਖਹੁ ਏਹੁ ਧਿਙਾਣਾ ॥ देंदा नरकि सुरगि लैदे देखहु एहु धिङाणा ॥ Ḏeʼnḏā narak surag laiḏe ḏekẖhu ehu ḏẖińāṇā. The giver goes to hell, while the receiver goes to heaven – look at this injustice.
ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ॥ आपि न बूझै लोक बुझाए पांडे खरा सिआणा ॥ Āp na būjẖai lok bujẖā▫e pāʼnde kẖarā si▫āṇā. You do not understand your own self, but you preach to other people. O Pandit, you are very wise indeed.
ਪਾਂਡੇ ਤੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਥਹੁ ਮਾਸੁ ਉਪੰਨਾ ॥ पांडे तू जाणै ही नाही किथहु मासु उपंना ॥ Pāʼnde ṯū jāṇai hī nāhī kithhu mās upannā. O Pandit, you do not know where meat originated.
ਤੋਇਅਹੁ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾਂ ਤੋਇਅਹੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਗੰਨਾ ॥ तोइअहु अंनु कमादु कपाहां तोइअहु त्रिभवणु गंना ॥ Ŧo▫i▫ahu ann kamāḏ kapāhāʼn ṯo▫i▫ahu ṯaribẖavaṇ gannā. Corn, sugar cane and cotton are produced from water. The three worlds came from water.
ਤੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਹਛਾ ਤੋਐ ਬਹੁਤੁ ਬਿਕਾਰਾ ॥ तोआ आखै हउ बहु बिधि हछा तोऐ बहुतु बिकारा ॥ Ŧo▫ā ākẖai ha▫o baho biḏẖ hacẖẖā ṯoai bahuṯ bikārā. Water says, “I am good in many ways.” But water takes many forms.
ਏਤੇ ਰਸ ਛੋਡਿ ਹੋਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨॥ एते रस छोडि होवै संनिआसी नानकु कहै विचारा ॥२॥ Ėṯe ras cẖẖod hovai sani▫āsī Nānak kahai vicẖārā. ||2|| Forsaking these delicacies, one becomes a true Sannyaasee, a detached hermit. Nanak reflects and speaks. ||2||

Posted On
Sep 29, 2016
Posted By
Rajesh Kamboj

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਖਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਖੀ | ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀ ਹੈ , ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਮੁੰਹ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਨਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਰ੍ਗੀ ਜਾ ਮਛਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਚ. ਪਰ ਕੀਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਨਾ ਮਾਰੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੁਲਮ ਹੈ | ਤੁਸੀੰ ਮਾਂਸ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਆਪਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ | ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਗ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਜਾਨ ਇਨਸਾਨ ਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਯਿਏ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲਭ ਲਈਏ ਕਿ ਓਹ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਸਤਿਨਾਮੁ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ |

Posted On
May 27, 2008
Posted By
Rawel Singh

Pritam kaur ji,It appears you are firmly of the belief that meat eating is prohobited for the Sikhs. You have given certain quotations mostly of Kabin Ji to prove this. However if you read the verses and Sloks of Kabir Ji they are talking of Halal. Halal means righteous and refers to what the Muslims say they do in the name of God. In other words they kill the bird or animal as offering to God. “Sabh meh ek Khdaaey kaht ho” clearly conveys that you kill the bird as balli before God for the benefit of some one, but doesn’t God live in the bird? Dharam di Kirt mentioned by you refers to earning honestly and not eating meat.As you would notice I have not tried to twist Gurbani to serve any purpose but just presented what Gurbani says.Guru Nanak Sahib mentioning Abhaakhya ka kutha bakra clearly says that Guru Sahib is pointing out eating of such meat and not meat. The Sikh Reht Maryada prohibits kutha meat. I do not think any one is entitled to repudiate that. Some people like those of the Akhand Keertani Jatha advocate against eating meat. It is Ok because Reht Maryada or Gurbani does not say Sikhs must eat meat. Guru Sahib not make this an issue but pay attention to Gyaan , Dhyaan.Guru RakhaRawel singh

Posted On
Nov 02, 2016
Posted By
Prabhsimran Singh

If I came over and cut off you head and then ate you would I have to suffer for the karma of that action? What is the difference then between me cutting off you dogs head for my tongue to be satisfied? ਪਉੜੀ 17 (ਬਕਰੀ)
ਸੀਹ ਪਜੂਤੀ ਬਕਰੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਹੜ ਹੜ ਹਸੀ॥ ਸੀਹੁ ਪੁਛੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਹੋਇ ਇਤੁ ਅਉਸਰਿ ਕਿਤੁ ਰਹਸਿ ਰਹਸੀ॥
ਬਿਨਉ ਕਰੇਂਦੀ ਬਕਰੀ ਪੁਤ੍ਰ ਅਸਾਡੇ ਕੀਚਨਿ ਖਸੀ॥ ਅਕ ਧਤੂਰਾ ਖਾਧਿਆਂ ਕੁਹਿ ਕੁਹਿ ਖਲ ਉਖਲਿ ਵਿਣਸੀ॥
ਮਾਸੁ ਖਾਨਿ ਗਲ ਵਢਿ ਕੈ ਹਾਲੁ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਹੋਵਸੀ॥ ਗਰਬੁ ਗਰੀਬੀ ਦੇਹ ਖੇਹ ਖਾਜੁ ਅਖਾਜੁ ਅਕਾਜੁ ਕਰਸੀ॥
ਜਗਿ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋਇ ਮਰਸੀ
Pauri 17 (She Goat)
seeh pajoothee bakaree maradhee hoee harr harr hasee. seehu pushhai visamaadh hoe eith aousar kith rehas rehasee.
bino karae(n)adhee bakaree puthr asaaddae keechan khasee. ak dhhathooraa khaadhhiaaa(n) kuhi kuhi khal oukhal vinasee.
maas khaan gal vadt kai haal thinaarraa koun hovasee. garab gareebee dhaeh khaeh khaaj akhaaj akaaj karasee.
jag aaeiaa sabh koe marasee.

Pauri 17 (She Goat)
Lion catches a goat; As the goat is dying, it begins to laugh. In awe the lion asks, why are you laughing?
Humbly the goat says: Our sons are destroyed (castrated). We only eat wild plants and suffer being slayed & skinned alive.
Those who cut our throats and eat our flesh, what will be their plight?
Proud and arrogant their bodies are a waste; inedible and fruitless. All who come to the world will eventually die.

Vaar 25 Pauri 17

ਕੁਹੈ ਕਸਾਈ ਬਕਰੀ ਲਾਇ ਲੂਣ ਸੀਖ ਮਾਸੁ ਪਰੋਆ॥ ਹਸਿ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਕੁਹੀਂਦੀ ਖਾਧੇ ਅਕਿ ਹਾਲੁ ਇਹੁ ਹੋਆ॥
ਮਾਸ ਖਾਨਿ ਗਲਿ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹਾਲੁ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਅਲੋਆ॥ ਜੀਭੈ ਹੰਦਾ ਫੇੜਿਆ ਖਉ ਦੰਦਾਂ ਮੁਹੁ ਭੰਨਿ ਵਿਗੋਆ॥
ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਨਿੰਦ ਕਰਿ ਹੋਇ ਦੁਜੀਭਾ ਬਿਸੀਅਰੁ ਭੋਆ॥ ਵਸਿ ਆਵੈ ਗੁਰੁਮੰਤ ਸਪੁ ਨਿਗੁਰਾ ਮਨਮੁਖੁ ਸੁਣੈ ਨ ਸੋਆ॥
ਵੇਖਿ ਨ ਚਲੈ ਅਗੈ ਟੋਆ
Pauri 21 (One having no Guru is uncontrollable)
kuhai kasaaee bakaree laae loon seekh maas paroaa. has has bolae kuhee(n)adhee khaadhhae ak haal eihu hoaa.
maas khaan gal shhuree dhae haal thinaarraa koun aloaa. jeebhai ha(n)dhaa faerriaa kho dha(n)dhaa(n) muhu bha(n)n vigoaa.
par than par dhhan ni(n)dh kar hoe dhujeebhaa biseear bhoaa. vas aavai guruma(n)th sap niguraa manamukh sunai n soaa.
vaekh n chalai agai ttoaa.
Pauri 21 (One having no Guru is uncontrollable)
The butcher slaughters the goat; salts the meat and strings it on a skewer.
While being killed the goat laughingly says: I have come to this condition for grazing only coarse leaves of arid wild plants.
What will be the plight of those who cutting the throat with a knife eat the flesh of animals?
The perverted taste of the tongue is harmful for the teeth and damages the mouth.
The one who eyes another’s wealth or body or slanders becomes a poisonous Amphisbaena.
This snake is controlled by the Guru’s mantra but the Guru-less manmukh never listens to this glorious mantra.
The Manmukh blindly moves ahead, never realizing the approaching deep pit ahead!
(note: Amphisbaena is a mythical serpent having a head at each end of its body.)

Vaar 37 Pauri 21

Posted On
May 10, 2009
Posted By
Justice

Absolutely amazing post. I have some other great links you maybe interested in on this subject:==See also ==*[http://www.sikhs.wellington.net.nz/meat.pdf Professor Gurbax Singh Dhillon – Meat Eating and Rehat Maryada]*[http://uk.youtube.com/watch?v=8G8gUr9fIKc Video Showing Jhatka at Hazoor Sahib]*http://www.sikhs.org/meat_au.htm*http://www.sikhs.org/meat.htm*http://www.sikhs.org/meat_gn.htm*http://www.sikhs.org/meat_gs.htm*http://www.sikhs.org/meat_q.htm*http://www.sikhnextdoor.org/teachers/faq.html*http://www.sikhism.com/rehatmaryada*http://popularsikh.com/node/65642*http://www.globalsikhstudies.net/pdf/Prespective_on_Sikh_tradition.pdf* [http://www.worldsikhnews.com/21%20January%202009/Goat%20Sacrifice%20at%20Hazur%20Sahib%20%20Myth%20&%20Truth.htm The Myth of Goat Sacrifice and Hazur Sahib]

Posted On
Oct 01, 2009
Posted By
Anonymous

Sadh Sangat Ji,It is really surprising how an issue ,which is crystal clear can cause such confusion.meat cannot be obtained without killing a living being which has a soul in it.Can u kill anything if you have daya in you?If daya is not there,there cannot be Dharam,because daya is dharam ka poot.so it is absolutely clear, that -"jo sabme ek khudai kehat ho, to kyon murgi mare" should not confuse any person, who has even an iota of common sense.

Posted On
Oct 03, 2009
Posted By
Rawel Singh

Anonymous Ji,The article pointed out thataccording to Gurbani people keep arguing about meat eating and leaves it at that. Gurbani nowhere says that meat is not to be eaten. If it was to be forbidden it would have said so as has been clearly said in respect of things that are considered evil.Referring to the two Gurbani quotations you have given. Dhaul Dharam daya ka poot in the 16th Pauri of Japji Sahib refers to the Hindu belief that the earth is supported by a bull -Dhaul. The verse refutes that and says that the bull is actually the Earth being held in space according to Dharam (laws) created by the compassion (Daya) of the Creator.The other verse of Bhagat Kabir ji about "Jab sabh meh ek Khudaa –" is in reference to people offering animals and birds as sacrifice to the deities or Allah for their own good. So Bhagat Ji says the same God is there in the one offering the sacrifice and the bird or animal. So why do you do it?Gurbani also says "Jeea ka aahaar jea khaana ih karay (Slok M: 2, p 955) i.e. living beings eat living beings, that is their food.This also has to do something with keeping an ecological balance because otherwise there will be shortage of food.

Posted On
Sep 29, 2016
Posted By
Rajesh Kamboj

Who are you to decide what is in perspective of what?. I know one thing, Everyone who himself is a meat-eater has only one line to make all other lines from guru sahib false, “Maas Maas Kar Moorkh Jhagre”. That message is just to those pandits of Karnal who were sucking blood of illiterate people in form of chadhaava at that time. Why would someone restrict you to kill and allow you to eat that killed thing? If killing is restricted means eating flesh is strictly prohibited. If we are Guru ke sikh, then we must have some common sense to understand the unwritten intentions behind the shabads of our holy gurus.

Posted On
Mar 18, 2017
Posted By
Gurdeep singh

Is vegetables fruits don’t have life? If not thn we can eat them?why we drink water it have lakhs of bacteria which gives life To our body cells then we can drink water if it have not life. We drink milk it is not non veg? If u can prove all vegetables fruits are not life they are vegetarian then I ll agry with u.

Posted On
Mar 19, 2017
Posted By
admin

As you are aware, the article asks not to make an issue of eating or not eating meat.

Posted On
Aug 02, 2017
Posted By
Naginder Pal Singh

Eating something after its life is not bad.. but killing something for the taste of tongue is a biggest fault or sin..

usually we eat fruits or vegetables when they are ripened (means completes their life) and ready fall from plants.. moreover eating fruits and vegetables don’t harm plants in any way.. in the same way drinking milk doesn’t harm the animals so it’s not bad to drink..

Meat should be our last option as a food in worst conditions..

Posted On
Nov 02, 2016
Posted By
Prabhsimran Singh

If I came over and cut off you head and then ate you would I have to suffer for the karma of that action? What is the difference then between me cutting off you dogs head for my tongue to be satisfied? If I said I had to eat something and therefore I ate you, that would not be excusable as there are so many veggies options, so what excuse do you have to cut an animal, plants have been made sweet we help plants by eating them as we then spread their seeds, by eating plants we give plants life but meat we eat it only by killing other beings,
ਪਉੜੀ 17 (ਬਕਰੀ)
ਸੀਹ ਪਜੂਤੀ ਬਕਰੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਹੜ ਹੜ ਹਸੀ॥ ਸੀਹੁ ਪੁਛੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਹੋਇ ਇਤੁ ਅਉਸਰਿ ਕਿਤੁ ਰਹਸਿ ਰਹਸੀ॥
ਬਿਨਉ ਕਰੇਂਦੀ ਬਕਰੀ ਪੁਤ੍ਰ ਅਸਾਡੇ ਕੀਚਨਿ ਖਸੀ॥ ਅਕ ਧਤੂਰਾ ਖਾਧਿਆਂ ਕੁਹਿ ਕੁਹਿ ਖਲ ਉਖਲਿ ਵਿਣਸੀ॥
ਮਾਸੁ ਖਾਨਿ ਗਲ ਵਢਿ ਕੈ ਹਾਲੁ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਹੋਵਸੀ॥ ਗਰਬੁ ਗਰੀਬੀ ਦੇਹ ਖੇਹ ਖਾਜੁ ਅਖਾਜੁ ਅਕਾਜੁ ਕਰਸੀ॥
ਜਗਿ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋਇ ਮਰਸੀ
Pauri 17 (She Goat)
seeh pajoothee bakaree maradhee hoee harr harr hasee. seehu pushhai visamaadh hoe eith aousar kith rehas rehasee.
bino karae(n)adhee bakaree puthr asaaddae keechan khasee. ak dhhathooraa khaadhhiaaa(n) kuhi kuhi khal oukhal vinasee.
maas khaan gal vadt kai haal thinaarraa koun hovasee. garab gareebee dhaeh khaeh khaaj akhaaj akaaj karasee.
jag aaeiaa sabh koe marasee.

Pauri 17 (She Goat)
Lion catches a goat; As the goat is dying, it begins to laugh. In awe the lion asks, why are you laughing?
Humbly the goat says: Our sons are destroyed (castrated). We only eat wild plants and suffer being slayed & skinned alive.
Those who cut our throats and eat our flesh, what will be their plight?
Proud and arrogant their bodies are a waste; inedible and fruitless. All who come to the world will eventually die.

Vaar 25 Pauri 17

ਕੁਹੈ ਕਸਾਈ ਬਕਰੀ ਲਾਇ ਲੂਣ ਸੀਖ ਮਾਸੁ ਪਰੋਆ॥ ਹਸਿ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਕੁਹੀਂਦੀ ਖਾਧੇ ਅਕਿ ਹਾਲੁ ਇਹੁ ਹੋਆ॥
ਮਾਸ ਖਾਨਿ ਗਲਿ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹਾਲੁ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਅਲੋਆ॥ ਜੀਭੈ ਹੰਦਾ ਫੇੜਿਆ ਖਉ ਦੰਦਾਂ ਮੁਹੁ ਭੰਨਿ ਵਿਗੋਆ॥
ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਨਿੰਦ ਕਰਿ ਹੋਇ ਦੁਜੀਭਾ ਬਿਸੀਅਰੁ ਭੋਆ॥ ਵਸਿ ਆਵੈ ਗੁਰੁਮੰਤ ਸਪੁ ਨਿਗੁਰਾ ਮਨਮੁਖੁ ਸੁਣੈ ਨ ਸੋਆ॥
ਵੇਖਿ ਨ ਚਲੈ ਅਗੈ ਟੋਆ
Pauri 21 (One having no Guru is uncontrollable)
kuhai kasaaee bakaree laae loon seekh maas paroaa. has has bolae kuhee(n)adhee khaadhhae ak haal eihu hoaa.
maas khaan gal shhuree dhae haal thinaarraa koun aloaa. jeebhai ha(n)dhaa faerriaa kho dha(n)dhaa(n) muhu bha(n)n vigoaa.
par than par dhhan ni(n)dh kar hoe dhujeebhaa biseear bhoaa. vas aavai guruma(n)th sap niguraa manamukh sunai n soaa.
vaekh n chalai agai ttoaa.
Pauri 21 (One having no Guru is uncontrollable)
The butcher slaughters the goat; salts the meat and strings it on a skewer.
While being killed the goat laughingly says: I have come to this condition for grazing only coarse leaves of arid wild plants.
What will be the plight of those who cutting the throat with a knife eat the flesh of animals?
The perverted taste of the tongue is harmful for the teeth and damages the mouth.
The one who eyes another’s wealth or body or slanders becomes a poisonous Amphisbaena.
This snake is controlled by the Guru’s mantra but the Guru-less manmukh never listens to this glorious mantra.
The Manmukh blindly moves ahead, never realizing the approaching deep pit ahead!
(note: Amphisbaena is a mythical serpent having a head at each end of its body.)

Vaar 37 Pauri 21

Reply

Posted On
Feb 03, 2012
Posted By
Kamal

The topic of meat is always one that caused so much debate. Has anyone considered that plants are living things as well? Maybe eating vegetable is more sinful? Consider that an animal has a voice, we know that it is suffering and can therefore ensure that the suffering is minimised, but plants? They could be suffering for all we ignorant humans know. Just because plants cannot express their pain we assume they are the right food? We probably give the plants a slow painful death, who is to tell? The Guru Granth Sahib has thus classfied the parties to the meat/vegetable debate as fools. Stop wasting time arguing and try and to focus energies on other aspects.

Rawel Singh Ji, this is a very informative blog, Thank You soo much for sharing.

Kamal.

Posted On
Aug 04, 2013
Posted By
Vijay Jain

It is true that plants are also living beings. By eating fruits, vegetables and other plant produce, we can survive a very healthy and pure life. There is no necessity of killing other animals or birds just to satisfy taste buds. We can live with minimum violence possible towards other living beings. In this world there are five different kinds of living being !) one sensed 2) two sensed 3) three sensed 4) four sensed and 5) fives sensed which is humans and animals – birds. Killing five sensed living being is the greatest sin. Plants and animals have one sense so it is the minimum violence by eating vegetables.

Other living beings also feel the same pain as we do ( what goes around, comes around) so we definitely have to pay for it in future births, maybe as the same yoni which you have inflicted pain on.

In fact we do not need meat for strength or energy either. Remember the strongest living beings (animals) are vegetarians. For example Elephants, horses etc.

Posted On
Jan 16, 2014
Posted By
Darshan Singh Toor

It is surprising that you think Gurbani is not prohibiting eating of meat which has been well discussed above. Please let me know how you think if someone kills you and your near dears and for the taste eat it. If you agree for your killing and eating by someone to devour your flesh then a second thought can be given to eat the meat. Thanks and sorry for straight wording.

Posted On
Feb 27, 2012
Posted By
Bal Singh

Very well said. Read Gurbani and the answer is very clear. If you are trying to disapprove Gurbani then you are the biggest fool on this earth.

Posted On
May 22, 2013
Posted By
Kamlroop Singh

WHat a forgery of translations! SGGS doe snot say what he claims so in english, no wonder Sikhi is ending in Punjab, alkl the boys and girls are cutting thier hair, cause eating meat has made them loose all hope in it

Posted On
May 23, 2013
Posted By
Rawel Singh

S. Kamloop Singh Ji, it is always advisable to quote examples and your translation to justify what you have said. I shall look forward to that.

Posted On
May 29, 2013
Posted By
Gurdip
Posted On
Nov 18, 2013
Posted By
sohan singh

Every one knows that poitry has many meaning. Gurbani is writen in many dilects. There is no cleat cut answer on many things. Just like the word “Waheguru” One have to chose according to his/her reasoning. I have had many conversations with people aboy it no one knows. No guru said any where to simran of on word Waheguru but now days every one is saying it.

As for eating meat.I was born vegetarian then in my teen started to eat meat. In my late 20,s I stop eating meat. No one told me not to eat. The reason is.

The real question one has to ask why do one eat. Not saying meat or vegetable. In my thinking one eat to keep his/her body healthy. Food is fuel for the body. One has to find what food is good for his body.
Every one has diffrent type of body (Wa,kaf,pit) And combination of these three.
People in west grow up on meat their body is set on eating meat. We in India grow up on vegetable.
In my view one can eat any type food longs it suite him/her. Most of us are eating for the taste. I do not agree to it. I do not mean eat bad tasting food. The intention should not be on taste. To eat for the body do i have to kill life to eat because it is tasty? One can make other food more tasty then meat. If one is eating for the nourishment. Meat do not have any thing more then vegetable. So why kill for the taste.
Do we eat to live or live to eat? One book say one thing other book says other thing. We should not argue but do what his own heart says.

Posted On
Nov 18, 2013
Posted By
Rawel Singh

As stated in the article supported by quotations, Gurbani asks us not to make an issue of meat eating.

Posted On
Jan 07, 2014
Posted By
gagandeep singh

my question is about jhatka of bakra at GURUDWARA HAJOOR SAHIB
bakra is killed and is head is taken in big bowl into GURDWARA SAHIB ,,,,,,what u say aboyt it????

gurbani is not allow to do this kind of things then why this happen????? i have video about this
need reply from all saadsangat

mafi da paatar ha j koi bool chuk hoi hove

Posted On
Jan 07, 2014
Posted By
Rawel Singh

I am unable to comment on this.

Posted On
Jan 16, 2014
Posted By
Bahadur Singh (UK)

Great debate and I will investigate and ask GurSikhs for their thoughts an dreport back asap.
When I took amrit 5 years ago i was told by 5 piyaras meat is forbidden. I am a scientist , mathematician and engineer and always question everything. But I have gradually learned that there are things in the world that cannot be questioned even though you cannot at this stage make sense ( as you cannot completely dismiss them). Gurbani is such. you always question and challenge preachers and sants etc about what they tell you.
So far reading so much medical researches and inter-religious thoughts I cannot image how eating meat is a good thing. I did eat before and obviously don’t eat now and I am so relaxed and feel well physically and spiritually. I’ll have to research again and find it that so many places gurbani and sakhi says against killings anyone that includes animals. they have same life cycle as human. plants and vegetables have a different life cycles. so we cannot relate them as same. Thanks for letting me put across some of my thoughts. Just look at our history, our transformations, its completely amazing and unquestionable and unique. meat seems to be the only confusing issue. just think about it, if none of eat what we going to lose – so much to gain. just do it. Gurbani ( or any other religious scriptures) does not directly tell you facts , as they are from the almighty we have to taek steps to ‘learn, understand the path’.

Posted On
Jan 30, 2014
Posted By
Singh

Meat discussion is very popular in our community. Who eats meat have positive discussion about meat and who don’t eat meat have negative discussion about meat.

Let’s see what Guru Nanak’s View.

Maas Maas Kar Moorakh Jhaghrrey. Gian dhian Nahin Jaaney.

Here Guru Nanak is not saying any thing about to eat meat or not. But stress on “Gian”. Which is most important. That’s why SGGS is focusing on Parmatma Gian and Guru Sangat so that we can understand Waheguru. Once we get one with Waheguru, he will show us what is good or what is bad. We cann’t find parmatma with karm kand discussion. To understand Waheguru we have to understand love.

I wish, if love becomes our discussion then we can achive parm anand. 99.9% of us never think what we gain if we read gurbani every day or what we loose if we don’t read gurbani. Most of us never tried to find love in gurbani..

We alway think what we gain or lose if we eat meat or not eat meat. But never think about what is seva, what is simran, what is universal love. Our seva is only at gurudwara. But that is actually school where we learn seva. In real life we have to apply seva in our job, business, family, community, while driving. Same way when we are in love will all creation of God without discrimination then simran will start automatically in our action or karm. Which becomes blessings or bhag. After Waheguru’s blessing we can get param anand.

So please let’s start Guru Nanak’s sangat by reading one pauri every day from SGGS with deep understanding from teeka or translation then see our day to day live from Guru’s point of view. So that we can achive atmak sukh.

Thanks

Posted On
Jan 31, 2014
Posted By
Rawel Singh

Thanks for a constructive comment. Guru Rakha

Posted On
Feb 07, 2014
Posted By
drjpsbedi

an excellent attempt of good sikhi deedes

Posted On
Mar 02, 2014
Posted By
tv advertising

Its such as you read my thoughts! You appear to understand so much about this, like you wrote the e book in it
or something. I feel that you just could do with a few % to drive the message home a bit, however instead
of that, that is great blog. A fantastic read. I’ll certainly
be back.

Posted On
Mar 09, 2014
Posted By
Anonymous

jau sB mih eyku Kudwie khq hau qau ikau murgI mwrY
]
You say that the One Lord is in all, so why do you
kill chickens?
( BHAGAT KABEER JI ANG 1350 )

PrIdw dir drvwjY jwie kY ikau ifTo GVIAwlu ]
Fareed, you have gone to the Lord’s Door. Have you
seen the gong there?
eyhu indosW mwrIAY hm dosW dw ikAw hwlu ]39]
This blameless object is being beaten – imagine wha
t is in store for us sinners! ||39||
( SHLOK FARID JI ANG 1379 )

Posted On
Apr 26, 2014
Posted By
Parandeep Kaur

WJKWJF…It’s a great service done by Sardar Rawel Singh ji. We all should not miss that Gurbani conveys lots n lots of meaning in it. The way uncle has written this blog..truly great effort n meaningful as well..n we all should appreciate it. Also, if others ve different meaning of the subject, we must share but not by the disrespect of the other view. Gurbani is a sea of knowledge n thank u uncle for enlightening us.

Posted On
May 01, 2014
Posted By
loveperteek singh

ਕਬੀਰ ਜੀਅ ਜੁ ਮਾਰਹਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਕਹਤੇ ਹਹਿ ਜੁ ਹਲਾਲੁ ॥
ਦਫਤਰੁ ਦਈ ਜਬ ਕਾਢਿ ਹੈ ਹੋਇਗਾ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ ॥੧੯੯॥
what about this?

Posted On
Oct 08, 2014
Posted By
Amardeep

“Wahe Guru ji ka Khalsa
Wahe Guru ji ki fateh”.

Few peoples misguided a group of other peoples by dictating the ” “Maas Maas kar Moorakh Jhagre”. There is no misconception that eating meat of any form in prohibited in Sikhism. Guruji said ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ॥. So, there is no room of killing the innocent living creatures were the One God resides in all why do you kill the birds. ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥ was the words used to Brahmins who were indulge in differentiating community in the name of meat eating instead of not meditating gods name, which is the prime imp work of Brahmins. Eating meat in case of urgency; when you dont have expect meat to eat for survival is welcomed in sikhism as per rehat maryada issued by panth in 1945 but the meat should be cut as per Sikh philosophy, but this is nowere mentioned in GGS, its the thought of our officials who are monitoring rules n regulation of panth. Chardi kalla. Sangat the dass…..Amardeep Singh Surya, Sivasagar, Assam.

Posted On
Oct 09, 2014
Posted By
Rawel Singh

S. Amardeep Singh Ji,

The edict not to eat Kutthaa meat is more about dignity than religion. When the Mughals came to India, one of the things they did was to enforce that meat slaughtered by the Muslims alone would be eaten and banned slaughter of animals by Jhattka. This was done so that Indians do not have the courage to kill animals because then they would have courage to stand up to them. Only the Rajputs and Sikhs opposed this and Jhattka remained a practice with the Sikhs. It was made part of Rahat Maryada. We should also remember that the Slok before Purri 16 of Aasa Di Vaar chides people for things they did to please the Muslim rulers and Kuttha Bakra khaana is included in that.

Posted On
Jan 01, 2015
Posted By
Gurbir

Thank you Rawel Singh ji for this post. It is indeed enlightening to read so many different comments about the meat issue as well as other thoughts. I stumbled upon your blog post when I was looking for answers as to what Guru Granth Sahib says about eating meat.
You have more or less indicated the same thoughts as I was able to gather from various sources on the net regarding this topic. I have a few thoughts:

Just to let you know, I am born as a Sikh, wear a turban, eat meat and have a couple of drinks everyday. And I love all this. Now my query is : Am I less of a human being ( maybe a Sikh too) because I do this? It sounds all crazy to me. Now I do not hurt anyone. I hardly ever lie. I am caring about other people. I love my family. I have great friends. So I say life is good.

Now to make it clear, my life is not perfect. I have faced and am still facing many challenges in my life but through my ability to manage them or let’s say ‘deal’ with them, I have become almost ‘fearless’. I enjoy a good life but at the same time I am not attached to money. I work hard to earn it in order to maintain my lifestyle but I simply do not fear losing it. I seem to have overcome such thoughts of losing money. I have also rationalized the thoughts of losing my close ones one day or suddenly. To me it seems I have become fearless. Am I therefore in a state of ‘Nirvaan’?
Whether God exists or not is not something I am sure about but for me ‘ethical’ living, humility,care for others, etc. should be very simple to understand and not require discussions of such voluminous nature, or assume religious tones. I find it very difficult to understand where is the mystery in knowing what a ‘good’ human being is? Now, if I take two drinks everyday, at home, am I less of a Sikh? Does one really think when Gurus said Sikhs should not take alcohol, it meant even 2 drinks are sacrilege? For me those 2 drinks just enhance the taste of the food I eat. What could be wrong with that? To me what the Gurus meant was excessive consumption of alcohol makes one lose their senses but to classify this thought as a total ban on alcohol consumption does not gel with me.

To me life is simple to understand. Just do good. Do not complicate life. There are some simple rules to follow that will ensure you are loved and respected by others. Once you are able to achieve that, you can become fearless while living and fearless if death does come knocking at your door.
Would love to hear what you and others on this forum think about all this.

Posted On
Jan 04, 2015
Posted By
admin

S. Gurbir Singh Ji,

I suggest you reflect whether you are arguing with your conscience. Gurbani clearly forbids drinking something which is intoxicating. Kindly also think why you do not enjoy your food as much without a couple of drinks.

Posted On
Jan 20, 2015
Posted By
Lakhvir Singh

Your moh(attachment) is for ‘taste’ of the tongue. Maybe 2 drinks don’t intoxicate you and help you relax, but nevertheless they are still altering the state of your mind.
The mind is uncontrollable and victim of 5 dhuts and vikaars in it’s most sober state…so anything you use, be it a med, drug, liquor….etc.. that can be mind altering……is NOT gurmat.

You feel you are doing the right things in your outwardly actions, and you most likely are…but you need to meditate and do simran….and then you may awaken and realise what this moh of mind actually means.

waheguru

Posted On
Jul 22, 2015
Posted By
Ashwani Garg MD

Greetings to all – I wanted to weigh into this debate but from a different point of view. First of all, I am not Sikh, but deeply admiring of the Sikh heritage, and was privileged to be invited to Gurdwara and enjoy the service of my friend’s family in the Langar. No religion in the world serves anyone who walks in their doors without question. First of all, as far as scripture, it is so poetic that is open to interpretation, and as far as the patients I have who are Sikh, most of them are non-veg and in fact unfortunately drink alcohol and some of them smoke and some of them also do drugs. So you can see, it doesn’t matter what the scriptures say, everyone has to make their own decisions. Take a step back from religion and scripture, and ponder this: meat, milk, and cheese are not good for health. Today you have such wonderful choices that are not only vegetarian but completely vegan including soy milk, coconut milk, etc. and even meat substitutes that are healthier and don’t involve cruelty. Milk involves some animal cruelty unless you have your own dairy cow and vow to take care of it for its life after it stops giving milk. Most cows are sent to slaughter after they’re done and India exports more beef than any other country. Watch the movie “forks over knives” and you can see that people are transformed with their health after going vegan.

Please make your own decisions, and do not judge others, that is the precept of many religions.

Posted On
Oct 04, 2015
Posted By
Surinder Singh Sidhu

Waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh

If one should eat to live, not live to eat, live for waheguru ji, according to waheguru ji. Does not matter what you eat? To produce vegetables or any food farmers start killing the day plan to produce any crops? To produce crops in Punjab start with watering the land, so much life get drowned? The the farmer plant rice, they make sure nothing live in that land, making sure water stay in land all times with poisonous spray to kill all kind of life, even before he plants rice crops once rice planted next three months they kill any kind of living life in that land and spry to kill any other life on the plants. In my opinion as farmer vegetarians kill more life than non vegetarians.
THAT’S WHY JAGAT FATHER GURU SAHIB GURU NANAK DEV JI told us not do what we are doing

MAS MAS KAH MURUKH JHAGARE GIAN DIANA NA NA JANHE
JETE DANE AAUN KE JIA BAJ NA KOE

In all Gurdwara Sahib have tabla, without tabla we won’t have sweet kirtan we love.
Last point if eating meet is wrong or forbidden for Sikh than all the farmer have to stop killing in the name feeding the nation including me as I’m farmer too?
Waheguru ji ma khalsa waheguru ji ki fateh

PLEASE FORGAVE ME FOR MY POOR ENGLISH AND IF I CAUSE ANY PAIN OR OFFENCE TO ANYONE

Posted On
Dec 14, 2015
Posted By
jasdeep

What does this mean?

Guru Nanak responded;

“Only fools argue whether to eat meat or not. They don’t understand truth nor do they meditate on it. Who can define what is meat and what is plant? Who knows where the sin lies, being a vegetarian or a non- vegetarian?” (Malhar)

Posted On
Jan 15, 2016
Posted By
Surinder Singh Sidhu

Waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh
May waheguru ji bless you all
Bani or paath or Guru Granth Sahib Ji, like sea, bigger than sea and my knowledge is limited, like a spoon of water from sea. Please forgive me for my mistakes
I think we all needs to understand waheguru ji name, because waheguru ji name is Hukam for us.

Eko Nam Hukam Hai  

ਸੂਤਕੁ = life and death
Sahib Guru Sahib ji, explaining in this  Salok about, ਸੂਤਕੁ, this means whatever food we cook life being lost = ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥ = fuel for cooking,  it doesn’t matter what we cook, vegetarian or non vegetarian? Life being lost in process of cooking?
ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ = all kind of vegetables or vegetarians food have life.
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ = even water have life in it, and water produce life  or give live or help life to stay live, without water nothing can live.
ਸੂਤਕੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥ = this means it’s happening while we cooking food, that means even if we are making vegetarians or non vegetarian meal, life being killed by the process of making vegetarians or non vegetarian meal.
ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥ = Sahib Guru Sahib ji, telling us we needs to understand  (waheguru ji name) every name of waheguru ji, is one of the quality,  waheguru ji have unlimited names, that means waheguru ji have unlimited quality
ਗਿਆਨੁ = live life given by waheguru ji, according to waheguru ji
ਆਗਿਆਨੁ = sin = one listen to their own desires, live life selfishly
Waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh
Please forgive me if I have made many mistakes, as my limited knowledge

Posted On
Jan 26, 2016
Posted By
Surinder Singh Sidhu

. Waheguru ji ka khalsa Waheguru ji ki fateh

Most of our sons daughters brothers sisters mothers fathers or we as Sikhs argues eating or against eating meat because of killing lives? Sometimes we concentrate on one thing and don’t see other things we do in life.

In this
ਮਃ ੧ ॥ Ma 1 ||
Sahib Guru Sahib ji telling us
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥
Man Kaa Soothak Lobh Hai Jihavaa Soothak Koorr |

ਲੋਭੁ=greed= ਸੂਤਕੁ=death
When one’s living life with greed, it’s compared same like killing or taking life

ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥
Akhee Soothak Vaekhanaa Par Thria Par Dhhan Roop ||

ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ=looking at someone beauty and wealth (with bad attention)= ਸੂਤਕੁ=death
When one looks at beautiful woman, does one see first of all waheguru ji in it, then a daughter, sister, mother in it, depending on one age.
Otherwise it’s compared same like killing or taking life

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਨਿ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥
Kannee Soothak Kann Pai Laaeithabaaree Khaahi ||

When we enjoy or feels good, or makes ones happy, listening to others problem or others sons daughters or daughter in laws etc, are giving their families bad name, enjoy similar lopic etc.
it’s compared same like killing or taking life

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥੨॥
Naanak Hansaa Aadhamee Badhhae Jam Pur Jaahi ||2||

Sahib Guru Sahib ji telling us, ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ = good human life, being wasted doing all above.

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
Janman Maranaa Hukam Hai Bhaanai Aavai Jaae ||
Everything happening in Waheguru ji will, only Waheguru ji name, help us to choose right role or path in life.
May Waheguru ji bless you all

Please forgive me for my many mistakes
May Waheguru ji bless us all with good minds or bhudi or wisdom to understanding Waheguru ji Name
Because
Eko Nam Hukam Hai,
may one day with Waheguru ji kirpa nal, we obey Waheguru ji
Than Hukam maanai hovai parwan
Than we become Waheguru ji beloved son’s and daughters

Posted On
Sep 13, 2016
Posted By
prabhsimran singh

We have Our rehit from panj pyare akj ddt and other panthic groups have given meat as a bajjar kreight, Would you tell those people to disobey what was told to them by guru panj pyare in amrit sanchaar? You definatly cannot eat meat just cause you like the taste, the baises of dharam is daya, how can killing animals for eating be approved? Jarnail singh ji bhinderwalde has stated that eating meat is a bajjar kreight but if there is a war and the panth needs you to survive you may after doing paath jatka an animal, This Is a bajjar kreight we are talking about here so are you going to risk it on your tongue? Follow panj pyare not your tongue.

ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥

रसु घोड़े रसु सेजा मंदर रसु मीठा रसु मासु ॥

Ras gẖoṛe ras sejā manḏar ras mīṯẖā ras mās.

the pleasure of horses, the pleasure of a soft bed in a palace, the pleasure of sweet treats and the pleasure of hearty meals –

ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥੨॥

एते रस सरीर के कै घटि नाम निवासु ॥२॥

Ėṯe ras sarīr ke kai gẖat nām nivās. ||2||

these pleasures of the human body are so numerous; how can the Naam, the Name of the Lord, find its dwelling in the heart? ||2||

Posted On
Sep 14, 2016
Posted By
admin

Kindly have a look at the Gurbani quote. From your interpretation it would mean we should give up eating sweets, riding horses, sleeping on bed and having good houses. No, meat is like any other meal item if one likes to have it. Gurbani does not promote or prohibit its eating. The Gurbani quote says do not have only these things in mind and forget God. It is not meat but Kuttha meat which is a Bajar kuraht.

Posted On
Nov 02, 2016
Posted By
Prabhsimran Singh

If I came over and cut off you head and then ate you would I have to suffer for the karma of that action? What is the difference then between me cutting off you dogs head for my tongue to be satisfied? If I said I had to eat something and therefore I ate you, that would not be excusable as there are so many veggies options, so what excuse do you have to cut an animal, plants have been made sweet we help plants by eating them as we then spread their seeds, by eating plants we give plants life but meat we eat it only by killing other beings,
ਪਉੜੀ 17 (ਬਕਰੀ)
ਸੀਹ ਪਜੂਤੀ ਬਕਰੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਹੜ ਹੜ ਹਸੀ॥ ਸੀਹੁ ਪੁਛੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਹੋਇ ਇਤੁ ਅਉਸਰਿ ਕਿਤੁ ਰਹਸਿ ਰਹਸੀ॥
ਬਿਨਉ ਕਰੇਂਦੀ ਬਕਰੀ ਪੁਤ੍ਰ ਅਸਾਡੇ ਕੀਚਨਿ ਖਸੀ॥ ਅਕ ਧਤੂਰਾ ਖਾਧਿਆਂ ਕੁਹਿ ਕੁਹਿ ਖਲ ਉਖਲਿ ਵਿਣਸੀ॥
ਮਾਸੁ ਖਾਨਿ ਗਲ ਵਢਿ ਕੈ ਹਾਲੁ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਹੋਵਸੀ॥ ਗਰਬੁ ਗਰੀਬੀ ਦੇਹ ਖੇਹ ਖਾਜੁ ਅਖਾਜੁ ਅਕਾਜੁ ਕਰਸੀ॥
ਜਗਿ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋਇ ਮਰਸੀ
Pauri 17 (She Goat)
seeh pajoothee bakaree maradhee hoee harr harr hasee. seehu pushhai visamaadh hoe eith aousar kith rehas rehasee.
bino karae(n)adhee bakaree puthr asaaddae keechan khasee. ak dhhathooraa khaadhhiaaa(n) kuhi kuhi khal oukhal vinasee.
maas khaan gal vadt kai haal thinaarraa koun hovasee. garab gareebee dhaeh khaeh khaaj akhaaj akaaj karasee.
jag aaeiaa sabh koe marasee.

Pauri 17 (She Goat)
Lion catches a goat; As the goat is dying, it begins to laugh. In awe the lion asks, why are you laughing?
Humbly the goat says: Our sons are destroyed (castrated). We only eat wild plants and suffer being slayed & skinned alive.
Those who cut our throats and eat our flesh, what will be their plight?
Proud and arrogant their bodies are a waste; inedible and fruitless. All who come to the world will eventually die.

Vaar 25 Pauri 17

ਕੁਹੈ ਕਸਾਈ ਬਕਰੀ ਲਾਇ ਲੂਣ ਸੀਖ ਮਾਸੁ ਪਰੋਆ॥ ਹਸਿ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਕੁਹੀਂਦੀ ਖਾਧੇ ਅਕਿ ਹਾਲੁ ਇਹੁ ਹੋਆ॥
ਮਾਸ ਖਾਨਿ ਗਲਿ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹਾਲੁ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਅਲੋਆ॥ ਜੀਭੈ ਹੰਦਾ ਫੇੜਿਆ ਖਉ ਦੰਦਾਂ ਮੁਹੁ ਭੰਨਿ ਵਿਗੋਆ॥
ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਨਿੰਦ ਕਰਿ ਹੋਇ ਦੁਜੀਭਾ ਬਿਸੀਅਰੁ ਭੋਆ॥ ਵਸਿ ਆਵੈ ਗੁਰੁਮੰਤ ਸਪੁ ਨਿਗੁਰਾ ਮਨਮੁਖੁ ਸੁਣੈ ਨ ਸੋਆ॥
ਵੇਖਿ ਨ ਚਲੈ ਅਗੈ ਟੋਆ
Pauri 21 (One having no Guru is uncontrollable)
kuhai kasaaee bakaree laae loon seekh maas paroaa. has has bolae kuhee(n)adhee khaadhhae ak haal eihu hoaa.
maas khaan gal shhuree dhae haal thinaarraa koun aloaa. jeebhai ha(n)dhaa faerriaa kho dha(n)dhaa(n) muhu bha(n)n vigoaa.
par than par dhhan ni(n)dh kar hoe dhujeebhaa biseear bhoaa. vas aavai guruma(n)th sap niguraa manamukh sunai n soaa.
vaekh n chalai agai ttoaa.
Pauri 21 (One having no Guru is uncontrollable)
The butcher slaughters the goat; salts the meat and strings it on a skewer.
While being killed the goat laughingly says: I have come to this condition for grazing only coarse leaves of arid wild plants.
What will be the plight of those who cutting the throat with a knife eat the flesh of animals?
The perverted taste of the tongue is harmful for the teeth and damages the mouth.
The one who eyes another’s wealth or body or slanders becomes a poisonous Amphisbaena.
This snake is controlled by the Guru’s mantra but the Guru-less manmukh never listens to this glorious mantra.
The Manmukh blindly moves ahead, never realizing the approaching deep pit ahead!
(note: Amphisbaena is a mythical serpent having a head at each end of its body.)

Vaar 37 Pauri 21

Reply

Posted On
Nov 02, 2016
Posted By
Prabhsimran singh

Meat is like any other meal option if one likes to have it? So then why don’t you eat your own arm instead of another’s arm? As meat is a bajar kreight if we keep the ras in our mind we will break our rehit, if we act on it same with if we act on the ras of women outside of marriage, i quoted the gurbani tuck only to put up that meat does have an addictive ras, so that people wouldn’t try and deny this sorry for the misunderstanding, the other part of what I said does not have to do with the gurbani quote,

Posted On
Sep 14, 2016
Posted By
Iqbal Kaur

Why “Sikhi related” people care so much about eating meat on not eating meat.
Sikh people who don’t eat meat because of gurbani says ,”don’t eat Meat”.
they only follow that very tiny little part.
I agree with you people.
But now tell me,do you really follow what sikhi or gurbani says? No YOU DON’T follow …why… because Guru says this too, weakness of humans. Do you all have control on these five evil vikars.

kam (Lust),
krodh (Rage or uncontrolled anger),
lobh (Greed),
moh (Attachment or emotional attachment) and
ahankar (ego)

and
The five virtues commonly recognised in Sikhism are:
Sat (Truth), Santokh (Contentment), Daya (Compassion), Nimrata (Humility) and Pyare (Love).

talk to me …who believe in truth.?
because no one in this world……

let me tell you now…….believe or don’t
I am the one who never lies, by telling the truth I end up loosing everyone because no one wants to believe in truth, Vand chhkna, .where is vand chhkna.
all are greedy people, want to make money, wants to have big house and too much show off.
most of all sikhs eat meat, drink, and they are the one sitting in gurudwaras

again.. why do you care what guru granth sahib says.
being sikh is just show off.
if you believe in sikhi, than follow the sikhi.
eating meat is not only subject in sikhi, any one can become veg or non veg.
believing in real sikhi, gurbani, is very hard and no one can do that.
guru tell us … be good to all and do good to all.

The Three Pillars of Sikhism
Guru Nanak formalised three basic guidlines for Sikhs:
1. Naam Japna (focus of God),
2. Kirat Karni (honest living) and
3. Vand Chakna (sharing with others).

this is KalYug
Further, Gurbani explains that when trouble-makers become leaders, when liars is seated with honour at the top of the table, then you know that Kal-yug is upon us:
“The trouble-maker is called a leader, and the liar is seated with honor. O Nanak, the Gurmukhs know that this is justice in the Dark Age of Kali Yuga. ” (SGGS p 1288)
good luck to all

I BELIEVE IN MY SIKHISM, and follow only GURBANI and VERY TRUE PERSON.

Posted On
Jul 04, 2017
Posted By
Raman Kumar

Ultimate, The Absolute Truth.

Posted On
Jul 05, 2017
Posted By
sidhu

Waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh

If one should eat to live, not live to eat, live for waheguru ji, according to waheguru ji. Does not matter what you eat? To produce vegetables or any food farmers start killing the day plan to produce any crops? To produce crops in Punjab start with watering the land, so much life get drowned? The the farmer plant rice, they make sure nothing live in that land, making sure water stay in land all times with poisonous spray to kill all kind of life, even before he plants rice crops once rice planted next three months they kill any kind of living life in that land and spry to kill any other life on the plants. In my opinion as farmer vegetarians kill more life than non vegetarians.
THAT’S WHY JAGAT FATHER GURU SAHIB GURU NANAK DEV JI told us not do what we are doing

MAS MAS KAH MURUKH JHAGARE GIAN DIANA NA NA JANHE
JETE DANE AAUN KE JIA BAJ NA KOE

In all Gurdwara Sahib have tabla, without tabla we won’t have sweet kirtan we love.
Last point if eating meet is wrong or forbidden for Sikh than all the farmer have to stop killing in the name feeding the nation including me as I’m farmer too?
Waheguru ji ma khalsa waheguru ji ki fateh

PLEASE FORGAVE ME FOR MY POOR ENGLISH AND IF I CAUSE ANY PAIN OR OFFENCE TO ANYONE

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145