SGGS pp 1294-1296, Kaanrra M: 4, Shabads 1-6.

SGGS pp 1294-1296, Kaanrra M: 4, Shabads 1-6.

 

ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

rāgu kānaṛā chaupadē mahalā ੪ gharu ੧

 

Composition of the fourth Guru in (raag-u) Raga Kaanrra, (ghar-u 1) to be sung to the firsr beat.

 

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ik‐ōṃkār sati nāmu karatā purakhu nirabhau niravairu akāl mūrati ajūnī saibhaṃ gur prasādi.

 

Invoking ONE, all-pervasive (karta purakh-u) Creator of all universes, (sat-i) with eternal (naam-u) virtues and commands; (nirbhau = beyond fear, is not answerable to anyone) does not fear or favor any one/thing, (nirvair = without enmity) is not against any one, (moorat-i = picture) is embodiment of (akaal) timeless-ness and deathless-ness, (ajooni) does not take physical life form, (saibha-n) is self-existent; is known (gur prasaad-i) with the guru’s grace/guidance.

 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਮਿਲਿ ਹਰਿਆ ॥ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕਉ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਰਿ ਉਤਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

mērā manu sādh janāṃ mili hariā. hau bali bali bali bali sādh janāṃ kau mili saṅgati pāri utariā.1. rahāu.

 

(Meyra)  my (man-u) mind (hariaa = green) blossoms on (mil-i) meeting (saadh = saint, janaa = people) the devotees of God – because vices are dispelled and peace experienced within, in their company.

(Hau) I (bal-i = am sacrifice, kau = to) adore (saadh janaa kau) the devotees (mil-i) by joining whose (sangat-i) holy company, and (bal-i bal-i bal-i = sacrifice – thrice) humbly following their example in thought, word and deed, one (utariaa = lands, paar-i = far shore) gets across the world-ocean, i.e. overcomes temptations of the world – and is not reborn. 1

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਪਗ ਪਰਿਆ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨਿਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਤਿਤ ਉਧਰਿਆ ॥੧॥

hari hari kripā karahu prabh apanī ham sādh janāṃ pag pariā. dhanu dhanu sādh jin hari prabhu jāniā mili sādhū patit udhariā.੧.

 

O (har-i har-i) Almighty (prabh) Master, please (karahu) bestow (apni = own) Your (kripa) kindness to enable that (ham) I (pariaa) place myself at (pag) feet, i.e. under guidance, of (saadh janaa) devotees/guru.

(Dhan-u dhan-u) highly blessed are (saadh jan) the devotees, who (jaaniaa = known) have recognize (har-i) the Almighty (prabh) Master within and without; (patit) one fallen to vices (udhariaa) is freed of them (mil-i = meeting) in company, i.e following example, of (saadhoo) the guru. 1.

 

ਮਨੂਆ ਚਲੈ ਚਲੈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿਆ ॥ ਜਿਉਂ ਜਲ ਤੰਤੁ ਪਸਾਰਿਓ ਬਧਕਿ ਗ੍ਰਸਿ ਮੀਨਾ ਵਸਗਤਿ ਖਰਿਆ ॥੨॥

manūā chalai chalai bahu bahu bidhi mili sādhū vasagati kariā. jiuṃ jal tantu pasāriō badhaki grasi mīnā vasagati khariā. 2.

 

(Manooaa) the mind (chalai chalai) keeps wandering (bahu bahu) in numerous (bidh-i) ways caused by temptations and can be (kariaa = made) brought (vasgat-i) under control (mil-i) in company (saadhoo) the guru.

The mind is enticed away from God by temptations like (badhak-i = hunter) the fish catcher (pasaario = spreads) throws (tant-u) the line with bait on hook; and (meena) the fish (gras-i) swallows, is brought (vasgat-i) under control/is caught and (khariaa) taken away from water it loves. 2.

 

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਭਲ ਨੀਕੇ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਲੁ ਲਹੀਆ ॥ ਹਉਮੈ ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਨੀਕਰਿ ਜਿਉ ਸਾਬੁਨਿ ਕਾਪਰੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥

hari kē sant sant bhal nīkē mili sant janā malu lahīā. haumai duratu gaiā sabhu nīkari jiu sābuni kāparu kariā. ੩.

 

(Sant) devotees (key) of (har-i) the Almighty, (sant) who ever keep God in mind, are (bhal = good) very (neekey) good persons; (mal-u) dirt of vices (laheeaa) is removed (mil-i = meeting) in company of (sant janaa) the devotees.

(Durat-u) the evil of (haumai) ego is (sabh-u) totally (neekar-i gaiaa) removed, – by following the devotees – (jio) like (saabun-i) soap (kariaa) makes (kaapar-u) clothes clean. 3.

 

ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਠਾਕੁਰਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ॥ ਸਭੁ ਦਾਲਦੁ ਦੂਖ ਭੰਜ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰਿਆ ॥੪॥੧॥

masataki lilāṭi likhiā dhuri ṭhākuri gur satigur charan ur dhariā. sabhu dāladu dūkh bhañj prabhu pāiā jan nānak nāmi udhariā.੪.੧.

 

One in whose (mastak-i, lilaatt-i = forehead) destiny (tthaakur-i) the Master (likhiaa) has so written (dhur-i) at the source, s/he (dhariaa) keeps (charan) feet of (gur) the great (satigur) true guru in (ur-i) mind, i.e. keeps in mind and obeys commands of the Almighty.

S/he (paaiaa) finds (prabh-u) the Almighty who (bhanj = breaker) destroys (sabh-u) all (daalad-u) misery and (dookh) suffering; living (naam-i) by Naam/virtues and commands of the Almighty, s/he (udhriaa = rises above) gets across the world-ocean, says (jan) humble fourth Nanak. 4. 1.

 

————————————————-

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਗ ਰੇਨ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਮਨੁ ਕੋਰਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੪. mērā manu sant janā pag rēn. hari hari kathā sunī mili saṅgati manu kōrā hari raṅgi bhēn.੧. rahāu.

 

Composition of the fourth Guru in the Raga Kaanrraa. (Meyra)  my (man-u) mind has now become (reyn) the dust of (pag) feet, i.e. respects and follows the example, of (saadh = saint, janaa = people) devotees of the Almighty.

I (sunee) heard (kathaa) discourse on virtues of (har-i har-i) the Almighty (mil-i) by joining (sangat-i) company of the devotees, and my (koraa) impervious mind – not receptive to instructions – is now (bheyn/bhinaa = rinsed) imbued (rang-i) with love of (har-i) the Almighty. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਹਮ ਅਚਿਤ ਅਚੇਤ ਨ ਜਾਨਹਿ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਸੁਚਿਤ ਚਿਤੇਨ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਕੀਓ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤੁ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਨ ॥੧॥

ham achit achēt n jānahi gati miti guri kīē suchit chitēn. prabhi dīn daiāli kīō aṅgīkritu mani hari hari nāmu japēn. 1.

 

(Ham) I was (achit) mindless and (acheyt) ignorant not (jaanah-i) knowing (gat-i = state, mit-i = measure) worth of Naam of the Almighty; (gur-i) the guru (keeay) made me (suchit) mindful and (chiteyn) aware.

(Prabh-i) the Almighty who is (daiaal-i) compassionate to (deen) the hapless (keeo = made, angeekrit-u = accepted) patronized me; now I (japeyn) remember and practice (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating (naam-u) Divine virtues and commands (man-i) in mind.

 

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਟਿ ਦੇਵਉ ਹੀਅਰਾ ਤੇਨ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਹਮ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵੇਨ ॥੨॥

hari kē sant milahi man prītam kaṭi dēvau hīarā tēn. hari kē sant milē hari miliā ham kīē patit pavēn. 2.

 

(Sant = saints) devotees (key) of (har-i) the Almighty are (preetam) dear to my (man) mind; I shall (katt-i) cut and (deyvau) give my (heearaa) heart to (teyn) them (milah-i) on meeting, i.e. do their bidding.

I (miliaa = found) experienced (har-i) the Almighty on (miley) meeting (sant) devotees of (har-i) the Almighty; (ham) I had (patit) fallen to vices, they (keeay) made me (paveyn) purified, i.e. dispelled vices within – and I recognized God within. 2.

 

ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਊਤਮ ਜਗਿ ਕਹੀਅਹਿ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਪਾਥਰ ਸੇਨ ॥

hari kē jan ūtam jagi kahīahi jin miliā pāthar sēn.

 

(Jan = servants) devotees of God are (kaheehah-i) called (ootam) exalted (jag-i) by the world, (miliaa) by meeting whom (paathar) stones become (seyn) wet, i.e. stone-hearted persons are softened.

 

Page 1295

 

ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਓਇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੇਨ ॥੩॥

jan kī mahimā barani n sākau ōi ūtam hari hari kēn.3.

 

I (na saakau) cannot (baran-i) describe (mahima) greatness of (jan) the devotees; (oey) they (keyn) have been made (ootam) exalted (har-i har-i) by the Almighty. 3.

 

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਸਾਹ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਸਿ ਦੇਨ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਲਦਿ ਵਾਖਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲੇਨ ॥੪॥੨॥

tumhh hari sāh vaḍē prabh suāmī ham vaṇajārē rāsi dēn. jan nānak kau daiā prabh dhārahu ladi vākharu hari hari lēn. 4. 2.

 

O (har-i) Almighty (suaami) Master, (tumhah-i) You are (vaddey) the great (saah) financier, who (deyn) gives (raas-i) finances to (ham) us (vanjaarey) traders, i.e. You are the source of Naam by which the creatures are to conduct themselves.

Please (dhaarah-u) bestow (daiaa) kindness (kau) to (jan) humble fourth Nanak – the seeker – so as to (lad-i leyn = load) take with me (vaakhar-u/vakhar) merchandise of (har-i har-i) God, i.e. depart from the world having lived by Naam. 4. 2.

 

—————————————-

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਵਿਚੇ ਗਿਰਹ ਉਦਾਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੪. japi man rām nām paragās. hari kē sant mili prīti lagānī vichē girah udās. 1. rahāu.

 

Composition of the fourth Guru in Raga Kaanrraa. O (man = mind) human being, (jap-i) remember Naam/virtues and commands of (raam) the Almighty for (pargaas) enlightenment on the purpose of life.

Remember, (preet-i) love for, i.e. liking to live by Naam of, the Almighty (lagaani) develops (mil-i = meeting) in company of (sant = saints) devotees (key) of (har-i) the Almighty and then one remains (udaas) un-attached while being (vichey) in (girah) the family. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਹਮ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਜਪਿਓ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾਸ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਬਿਗਸਿਆ ਉਦਮ ਭਏ ਮਿਲਨ ਕੀ ਆਸ ॥੧॥

ham hari hiradai japiō nāmu narahari prabhi kripā karī kirapās. anadinu anadu bhaiā manu bigasiā udam bhaē milan kī ās. 1.

 

(Kirpaas) the kind (narhar-i = man-lion) Almighty (prabh-i) Master (karee) bestowed (kripa) kindness and (ham) I (japio) remember (har-i har-i) the purifying and rejuvenating virtues and commands of the Almighty (hirdai) in mind.

Now I (andin-u = everyday) ever (bhaiaa = happened) experience (anad-u/anand) happiness, (man-u) the mind (bigsiaa) has blossomed, and I (bhaey = happened) put in (udam) effort – to live by Naam – with (aas) hope (ki) of (milan) meeting/finding the Almighty. 1.

 

ਹਮ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਜਿਤਨੇ ਸਾਸ ਲੀਏ ਹਮ ਗ੍ਰਾਸ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਦਹਨ ਭਏ ਖਿਨ ਅੰਤਰਿ ਤੂਟਿ ਗਏ ਮਾਇਆ ਕੇ ਫਾਸ ॥੨॥

ham hari suāmī prīti lagāī jitanē sās līē ham grās. kilabikh dahan bhaē khin antari tūṭi gaē māiā kē phās. 2.

 

(Ham) I (lagaaee) bear (preet-i) love for (har-i) the Almighty (suaami) Master with (jitney = as many) every (saas) breath and (graas) morsel of food I (leeay) take.

My (kilbikh) vices (bhaey) were (dahan = burnt) ended (antar-i) in (khin) a moment; and (phaas = traps) attachments to (maaiaa) the world-play have (toott-i gaey) broken – I am focused on living by Naam. 2.

 

ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਰਮ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਰਖੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਸ ॥ ਅਵਗਨੀਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਤਰੇ ਤਰਾਸ ॥੩॥

kiā ham kiram kiā karam kamāvahi mūrakh mugadh rakhē prabh tās. avaganīārē pāthar bhārē satasaṅgati mili tarē tarās. 3.

 

(Kiaa) what ability (kamaavah-i) do (ham) we (kiram = worms) lowly and ignorant ones have (kiaa = what?, karam = do) to do anything; we are (moorakh mugadh) foolish but are (rakhey) protected by (taas = that) the (prabh) Almighty.

We are (avganeeaarey) virtue-less mortals (paathar = stones, bhaarey = heavy) weighed down by vices, but can (tarey = swim) get across the world ocean of vices, by boarding (taraas) the ship of, i.e. by joining, (satsangat-i) the holy congregation – where Divine virtues and commands are learnt enabling to overcome vices.

 

ਜੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸਰਿ ਤੇ ਸਭਿ ਊਚ ਹਮ ਨੀਚ ਬਿਖਿਆਸ ॥ ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਨ ਸੰਗਿ ਗੁਰ ਮੇਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ॥੪॥੩॥

jētī srisaṭi karī jagadīsari tē sabhi ūch ham nīch bikhiās. hamarē avagun saṅgi gur mēṭē jan nānak mēli līē prabh pās. 4. 3.

 

(Jeyti = as much) all (sristt-i = universe) creation/creatures (karee) are made (jagdeesar-i) by the Master of the world, (tey) they are (sabh-i) all (ooch = high) exalted – for they obey Divine commands act as they are meant to, but (ham) we human beings acting by ego are (neech) lowly (bikhiaas) being caught in vices.

(Hamrey) my (avgun) faults have been (meyttey = erased) removed (sang-i) in company/with guidance of (gur) the guru, who (meyl-i leeay = united) has taught me be in remembrance of, so as to be (paas) with (prabh) God, says humble fourth Nanak. 4. 3.

 

—————————————————-

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਵਾਕ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸਰਿ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਇਓ ਸਭ ਝਾਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੪. mērai mani rām nāmu japiō gur vāk. hari hari kripā karī jagadīsari duramati dūjā bhāu gaiō sabh jhāk. 1. rahāu.

 

Composition of the fourth Guru in the Raga Kaanrraa. (Meyrai) my (man-i) mind (japio) remembers and practices Naam of (raam) the Almighty (vaak = words) as taught by (gur) the guru.

(Har-i har-i) the Almighty (jagdeesar-i) Master of the world (karee) bestowed (kripa) kindness and my (durmat-i = evil sense) base tendency of (jhaak) looking at (dooja) other (bhaau) ideas (gaio) has gone. 1.

 

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰਿ ਕੇਰੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਰਵਿਓ ਗੁਪਲਾਕ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਘਰਿ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਤਾਕ ॥੧॥

nānā rūp raṅg hari kērē ghaṭi ghaṭi rāmu raviō gupalāk. hari kē sant milē hari pragaṭē ughari gaē bikhiā kē tāk.1.

 

There are (naanaa) numerous (roop = looks, rang = colors) forms (keyrey) of (har-i) the Almighty – as creation; (raam-u) the all-pervasive Master (rav-i rahiaa) is present (ghatt-i ghatt-i) in every body/being but (guplaak) hidden.

When one (miley) meets (sant = saints) obedient devotees (key) of (har-i) the Almighty, (taak) the shutters by way (key) of (bikhiaa) vices blocking the mind (ughar-i gaey) get opened and (har-i) the Almighty (pragttey) manifests/is seen, within. 1.

 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਜਿਨ ਉਰਿ ਧਾਰਿਓ ਹਰਿ ਰਸਿਕ ਰਸਾਕ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਜੈਸੇ ਗਊ ਦੇਖਿ ਬਛਰਾਕ ॥੨॥

sant janā kī bahutu bahu sōbhā jin uri dhāriō hari rasik rasāk. hari kē sant milē hari miliā jaisē gaū dēkhi bachharāk. 2.

 

(Sant = saints, janaa = people/servants) the devotees have (bahu) very (bahut-u) great (sobha) glory; and devotees are those (jinaa) who (rasik rasaak) lovingly (dhaario) keep (har-i) the Almighty (ur-i) in mind.

(Sant) devotees (key) of (har-i) God – are happy – to (miliaa) find (har-i) the Almighty within like (gaoo) the cow/mother is happy to see (bachhraak) the calf/child. 2.

 

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇ ਜਨ ਊਤਮ ਜਨਕ ਜਨਾਕ ॥ ਤਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਬਾਸੁ ਬਸਾਨੀ ਛੂਟਿ ਗਈ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਕਾਕ ॥੩॥

hari kē sant janā mahi hari hari tē jan ūtam janak janāk. tin hari hiradai bāsu basānī chhūṭi gaī musakī musakāk. 3.

 

(Har-i har-i) the Almighty dwells (mah-i) in (sant janaa) the devotees; (tey = those, jan = persons) they are (ootam) the most exalted (janak janaak) of all persons.

(Tin) they (basaani = cause to dwell) keep (baas-u) fragrance of (har-i) God (hirdai) in mind, with which (muski muskaak) foul smell (chhoott gaee) is given up, i.e. they shed vices and live by Naam/Divine virtues and commands. 3.

 

ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਹਰਿ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਅਪਨਾਕ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਖਾ ਹਰਿ ਭਾਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਧਪ ਹਰਿ ਸਾਕ ॥੪॥੪॥

tumarē jan tumhh hī prabh kīē hari rākhi lēhu āpan apanāk. jan nānak kē sakhā hari bhāī māt pitā bandhap hari sāk. 4. 4.

 

O (prabh) Master, (tumhh) You (hi) alone can (keeay) make people (tumrey) Your (jan = servants) devotees; please (raakh-i leyhu) save me from vices and make Your (aapan = own, apnaak = own) servant.

(Har-i) the Almighty is (sakhaa) friend, (bhaaee) brother/sibling, (maat) mother, (pitaa) father, (bandhap) associate, (saak) relative – everything – (key) of/for (jan) the devotees, says fourth Nanak. 4. 4.

 

——————————————–

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਚੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਮਾਇਆ ਗੜ੍ਹਿ ਵੇੜ੍ਹੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਲੀਓ ਗੜੁ ਜੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੪. mērē man hari hari rām nāmu japi chīti. hari hari vasatu māiā gaṛhhi vēṛhhī gur kai sabadi līō gaṛu jītrahāu.

 

Composition of the fourth Guru in the Raga Kaanrraa. O (meyrey) my (man) mind, (jap-i) remember and keep (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam/virtues and commands of (raam) the Almighty (cheet-i) in mind.

(Har-i har-i) Almighty, (vast-u = substance) the treasure of virtues is (veyrrhhi) surrounded by (garrh-i) a fort of attachments to (maaiaa) the world-play of relatives, wealth etc., i.e. the Almighty is within us but vision of the inner-self is masked by attachments to the world-play; (garru) the fort/mind (leeo jeet-i) is captured (sabad-i = with the word) with guidance (kai) of the Guru and God seen within. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਮਿਥਿਆ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਿਆ ਲੁਬਧੋ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਕੀ ਤੁਛ ਛਾਇਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਦੇਹ ਭੀਤਿ ॥੧॥ mithiā bharami bharami bahu bhramiā lubadhō putr kalatr mōh prīti. jaisē taravar kī tuchh chhāiā khin mahi binasi jāi dēh bhīti. 1.

 

(Bharam-i) being misled by (bharam-i) delusion of/caused by (mithiaa = false) transitory pleasures, I (bhramiaa) have wandered (lubdhiaa) being caught in  (moh-i preet-i) love and affection for (putr = sons) children and (klatr) the spouse; but (jaisey) like (tuchh = small) the short-lived (chhaaiaa) shade of (tarvar) a tree, (bheet) the wall of (deyh) body, i.e. physical relationships (binas-i jaaey = perish) end (mah-i) in (khin) a moment on death. 1.

  
ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਊਤਮ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ॥ ਪਰਚੈ ਰਾਮੁ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਅਸਥਿਰੁ ਰਾਮੁ ਰਵਿਆ ਰੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੨॥ hamarē prān prītam jan ūtam jin miliā mani hōi pratīti. parachai rāmu raviā ghaṭ antari asathiru rāmu raviā raṅgi prīti.2.

 

 (Jan = servants) devotees are (ootam) exalted (jin = whom, miliaa = meeting) in whose company (prateet-i) faith for God (hoey) comes; they are (hamrey) my (praan) life, i.e. I follow their example.

In their company, (raam) the Almighty (raviaa) present (antar-i) in (ghatt) body/mind (parchai) is known/seen; and (asthir-u) the Eternal (raam-u) Almighty is (raviaa) remembered (rang-i) with love and (preet-i) affection. 2.

 

Page 1296

 

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਜਨ ਨੀਕੇ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆਂ ਮਨੁ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਉਤਰੈ ਕਬਹੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੩॥ hari kē sant sant jan nīkē jin miliāṃ manu raṅgi raṅgīti. hari raṅgu lahai n utarai kabahū hari hari jāi milai hari prīti. 3.

 

(Sant = saints) devotess of (har-i) the Almighty, (sant) the saints are (neekey) good (jan) persons (jin = whom, miliaa = meeting) in whose company (man-u) the mind is (rangeet-i) imbued (rang-i) with love of the Almighty.

(Rang-u) love for (har-i) God (na kabahoo) never (lahai utrai) removed from their minds; and one with (preet-i) love for (har-i) the Almighty (jaaey) goes and (milai) meets (har-i har-i) the Almighty, i.e. merges with the Creator. 3.

 

ਹਮ ਬਹੁ ਪਾਪ ਕੀਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਰਿ ਕਾਟੇ ਕਟਿਤ ਕਟੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮੁਖਿ ਅਉਖਧੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਿ ॥੪॥੫॥

ham bahu pāp kīē aparādhī guri kāṭē kaṭit kaṭīti. hari hari nāmu dīō mukhi aukhadhu jan nānak patit punīti. 4. 5.

 

(Ham) I am (apraadhi) guilty of (keeay) of having committed (bahu) numerous (paap) transgressions, (gur-i) the guru (kaattey) cut (kattit katteet-i = totally cut) and removed their influence from my mind.

The guru (deeo = gave) administered (aukhadh-u) the medicine of awareness of Naam (mukh-i) in mouth, i.e. guided me to remember and live by, Naam/Divine virtues and commands which (puneet-i) purified me (patit) who had fallen to vices, says (jan) humble devotee fourth Nanak. 4. 5.

 

————————————————
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਗੰਨਾਥ ॥ ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਪਰੇ ਬਿਖੁ ਬਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢਿ ਲੀਏ ਦੇ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੪. japi man rām nām jagannāth. ghūman ghēr parē bikhu bikhiā satigur kāḍhi līē dē hāth. 1. rahāu.

 

Composition of the fourth Guru in the Raga Kaanrraa. O (man = mind) human beings, (jap-i) remember to practice Naam, i.e. emulate virtues and obey commands of (raam) the Almighty (jagannaath) Master of the world.

Follow (satigur) the true guru who (dey) gives his (haath) hand, i.e. gives awareness of Naam, to (kaaddh leay) rescue those (parey = put) caught in (ghooman gheyr) the whirl-pool of (bikh-u bikhiaa) vices. 1

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਸੁਆਮੀ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਰਹਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਤੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਤਰੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥ ॥੧॥

suāmī abhai nirañjan narahari tumhh rākhi lēhu ham pāpī pāth. kām krōdh bikhiā lōbhi lubhatē kāsaṭ lōh tarē saṅgi sāth.1.

 

(Abhai = fearless – answerable to none) O Supreme (narhar-i = man-lion – metaphor for) Almighty (suaami) Master, (raakh-i leyhu) save (ham) us (paapi) transgressors from (path) that path.

We are (lobh-i lubhtey) attracted by/engrossed in (bikhiaa) vices of (kaam) lust and (krodh) anger etc.; please lead us to the guru so that we are saved in his company like (loh) iron (tarey = floats) is ferried (sang saath) with (kaasatt) wood. 1.

 

ਤੁਮ੍ਹ੍ ਵਡ ਪੁਰਖ ਬਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹਮ ਢੂਢਿ ਰਹੇ ਪਾਈ ਨਹੀ ਹਾਥ ॥ ਤੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਤੂ ਆਪਨ ਜਾਨਹਿ ਆਪਿ ਜਗੰਨਾਥ ॥੨॥

tumhh vaḍ purakh baḍ agam agōchar ham ḍhūḍhi rahē pāī nahī hāth. tū parai parai aparamparu suāmī tū āpan jānahi āpi jagannāth. 2.

 

(Tumh) You are (badd) the great (purakh) Being, so (badd) great as to be (agam) beyond reach/comprehension and are (agochar) not perceived by the senses; we (ddhooddh-i rahey) search but cannot (paaee) find Your (haath) bottom/depth/measure, o Almighty.

(Too) You are (parai parai) far and still farther, (aprampaar-u) Infinite, o (suaami) Master, (too) You (aap-i = self) alone (jaanah-i) know (aapan) Yourself, o (jagannaath) Master of the world. 2.

 

ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਾਥ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਅਕਥ ਕਥ ਕਾਥ ॥੩॥

adrisaṭu agōchar nāmu dhiāē satasaṅgati mili sādhū pāth. hari hari kathā sunī mili saṅgati hari hari japiō akath kath kāth. 3.

 

The Almighty is (adristt-u = unseen) Formless and (agochar) not perceived by the senses; join (satsangat-i) the holy congregation and (dhiaaey) pay attention to Naam/virtues and commands of the Almighty as recounted there.

One who (sunee) listens to (kathaa) discourse on virtues and commands (har-i har-i) of the Almighty, (japio) remembers and lives by (kath kaath = the discourse) Naam/virtues and commands of the otherwise (akath) indescribable (har-i har-i) Almighty. 3.

 

ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਹਮ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਜਗੰਨਾਥ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਖਹੁ ਜਨ ਸਾਥ ॥੪॥੬॥

hamarē prabh jagadīs gusāī ham rākhi lēhu jagannāth. jan nānaku dāsu dās dāsan kō prabh karahu kripā rākhahu jan sāth. 4. 6.

 

O (hamrey) our (prabh) Almighty Master, You are (jagdees, gusaaee, jagannaath) Master of the world, i.e. our Creator, please (raakh leyhu) protect us from vices.

Please (karahu) make me (daas-u) the servant of (daas) servants (ko) of Your (daasan) servants/devotees; please (karahu) bestow (kripa) kindness and (raakhahu) keep us (saath) in company of (jan) the devotees, supplicates (jan) humble fourth Nanak. 4. 6.

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145