SGGS pp 1300-1302, Kaanrra M: 5, Shabads 12-22.

SGGS pp 1300-1302, Kaanrra M: 5, Shabads 12-22.

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

kānaṛā mahalā ੫ gharu ੩      ik‐ōnkār satigur prasādi.

 

Composition of the fifth Guru in Raaga Kaanrra (ghar-u 3) to be sung to the third beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. 1.

 

ਕਥੀਐ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨੁ ॥ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kathīai santasaṅgi prabh giānu. pūran param jōti paramēsur simarat pāīai mānu.੧. rahāu.

 

(Giaan-u = knowledge) awareness of virtues and commands of (prabh) the Almighty (kattheeai = spoken) is obtained (santsang-i) in company of saints/seekers.

(Maan-u) honor (paaeeai) is received – in the world and in Divine court – (simrat) by remembrance and obedience of (parmeysur) the Supreme Master, (pooran) the all-pervasive (param) Supreme (jot-i = light) Spirit.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.
ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਸ੍ਰਮ ਨਾਸੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ॥ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥

āvat jāt rahē sram nāsē simarat sādhū saṅgi. patit punīt hōhi khin bhītari pārabraham kai raṅgi.੧.

 

(Sram = effort) toiling to fulfil desires (naasey = runs away) ends, further (aavat = coming) births and (jaat = going) deaths (rahey) are obviated with (simrat) recalling and conducting the self by Divine virtues and commands (sang-i = in company) with guidance of (saadhoo) the guru.

(Patit) those fallen to vices (hoh-i) are  (puneet) purified/freed of them (bheetar-i) in (khin) a moment when imbued with (rang-i) love (kai) of (paarbrahm) the Supreme Being. 1.

 

ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ॥੨॥੧॥੧੨॥

jō jō kathai sunai hari kīratanu tā kī duramati nās. sagal manōrath pāvai nānak pūran hōvai ās.੨.੧.੧੨.

 

(Jo jo) anyone who (kathai = speaks) sings/praises and (sunai) listens to (keertan-u = praise) virtues of (har-i) the Almighty; (ki = of, ta = that) his/her (durmat-i) evil thinking (naas = destroyed) is removed.

S/he (paavai) obtains fulfilment of (sagal) all (manorath) aspirations; his/her every (aas) wish (hovai) is (pooran) fulfilled, says fifth Nanak. 2. 1. 12.

 

—————————————————–

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. sādhasaṅgati nidhi hari kō nām. saṅgi sahāī jī kai kām.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. (Nidh-i = treasure) the wealth of awareness of Naam/virtues and commands (ko) of (har-i) the Almighty is obtained (saadh = guru, sangat-i = company) with guidance of the guru – in holy congregation; it remains (sang-i) with the mind (sahaaee) to help in life and is (kaam = works) is useful for (jeea) the soul – is taken as credit when account of deeds is taken. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਸੰਤ ਰੇਨੁ ਨਿਤਿ ਮਜਨੁ ਕਰੈ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਹਰੈ ॥੧॥

sant rēnu niti majanu karai. janam janam kē kilabikh harai.੧.

 

One who (nit-i) ever (karai = does, majan-u = bath) bathes with (reyn-u) dust of the feet, i.e. purifies the self of vices with guidance of, (sant) the guru; s/he (harai = drives away) removes influence on the mind, of (kilbikh) wrong-doings of (janam janam) the numerous past births. 1.

 

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਚੀ ਬਾਨੀ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੨॥੨॥੧੩॥

sant janā kī ūchī bānī. simari simari tarē nānak prānī.੨.੨.੧੩.

 

(Sant = saint, janaa = people) the guru’s (baani = words) teachings are (oochi = high) sublime; (praani = creatures) the seekers (tarey = swim) get across the world-ocean of, i.e. overcome vices (simar-i simar-i) by keeping them in mind, says fifth Nanak. 2. 2. 13.

 

——————————————————–

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਮਾਨ ਤਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. sādhū hari harē gun gāi. mān tanu dhanu prān prabh kē simarat dukhu jāi.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. O (saadhoo) seeker, (gaaey = sing) praise and emulate (harey = takes away vices) the purifying (gun) virtues of (har-i) the Almighty

 (Maan/man) the mind, (tan-u) body, (dhan-u) wealth and (praan = breaths) life are (key) of, i.e. given by, (prabh) the Almighty; (dukh-u) the pain – restless-ness in life – (jaaey) leaves/does  not afflict by (simrat) remembrance, i.e. by keeping in mind, to lead life by Naam/virtues and commands of the Almighty.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਈਤ ਊਤ ਕਹਾ  ਲੁਭਾਵਹਿ ਏਕ ਸਿਉ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਮਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤ ਆਸਨੁ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਗੋਬਿਦੁ ਧਿਆਇ ॥੨॥

īt ūt kahā lobhāvahi ēk siu manu lāi.੧. mahā pavitr sant āsanu mili saṅgi gōbidu dhiāi.੨.

 

(Kahaa) why are you (lubhaavah-i) attracted by looking to (eet) here and (oot) there; (laaey) apply your (man) mind (sio) with obeying commands of (eyk) the One Almighty. 1.

(Aasan-u) seat of (sant) the guru is (mahaa) highly (pavitr) consecrate, i.e. being in guidance of the guru helps get rid of vices; (mil-i) find the guru and (sang-i) in his company/guidance (dhiaaey = pay attention) comply with directions of (gobid-u/gobind = master of the world) the Almighty. 2.

 

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥੩॥੧੪॥

sagal tiāgi sarani āiō nānak lēhu milāi.੩.੩.੧੪.

 

I (tiaag-i) have forsaken (sagal) all other methods and (aaio) came to (saran-i = sanctuary) Your care and obedience; please (leyhu milaaey = unite) keep me in Your remembrance, supplicates fifth Nanak, the seeker. 3. 3. 14.

 

———————————————–

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸਾਉ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਇਕਾਂਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. pēkhi pēkhi bigasāu sājan prabhu āpanā ikānt.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. I (bigsaau = blossom) feel happy (peykh-i peykh-i) seeing (apna = own) my (prabh-u) Almighty (saajan) friend within when I am (ikaant-i) alone, i.e. when I shed other thoughts.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਆਨਦਾ ਸੁਖ ਸਹਜ ਮੂਰਤਿ ਤਿਸੁ ਆਨ ਨਾਹੀ ਭਾਂਤਿ ॥੧॥

āndā sukh shj mūrti tisu ān nāhī bhānti.੧.

 

The Almighty is (moorat-i) the embodiment of (aanda) bliss, (sukh) peace and (sahj) equipoise; there is not (aan) other of (tis-u) IT’s (bhaant-i) type. 1.

 

ਸਿਮਰਤ ਇਕ ਬਾਰ  ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਟਿ ਕੋਟਿ ਕਸਮਲ ਜਾਂਤਿ ॥੨॥

simarat ik bār  hari hari miṭi kōṭi kasamal jānti.੨.

 

(Kott-i) crores of (kasmal) wrong-doings (mitt-i jaant-i) are eased from life when God (simrat) is remembered, i.e. Divine virtues and commands are understood. 2.

 

Page 1301

 

ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਦੂਖ ਨਾਸਹਿ ਰਿਦ ਭਇਅੰਤ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰਸੁ ਪੀਉ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤ ॥੪॥੪॥੧੫॥

guṇ ramant dūkh nāsahi rid bhaiant sānti.੩. ammritā rasu pīu rasanā nānak hari raṅgi rāt.੪.੪.੧੫.

 

(Dookh) faults/vices (naasah-i = run away) leave (ramant = remembrance) by praising  and emulating (gun) Divine virtues resulting in (rid) the mind (bhaiant) becoming (saant-i) at peace. 3.

(Peeo) drink (amrita) the life-giving (ras-u) elixir with (rasna) the tongue, i.e. remember Naam and be (raat) imbued (rang-i) with love of (har-i) the Almighty, says fifth Nanak. 4. 4. 15.

 

————————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. sājanā sant āu mērai.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raaga Kaanrra. O (sant) guru my (saajna) friend, please (aau) come to (meyrai) my place, i.e. o Guru, I am need of your guidance.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਆਨਦਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੈ ॥੧॥ ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ ਚਾਂਦਨਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਹੋਇ ਅੰਧੇਰੈ ॥੨॥

ānadā gun gāi maṅgal kasamalā miṭi jāhi parērai.੧. sant charan dharau māthai chāndanā grihi hōi andhērai.੨.

 

Please guide me to (gaaey = sing) praise and emulate (gun) virtues of the Almighty; it brings (aanda) bliss and (mangal) joy; and (kasmalaa) evil ideas (mitt-i jaah-i) are effaced and kept (preyrai) away. 1.

When one (dharau) places (charan) feet of (sant) the guru on (maathai) the forehead, there is (chaandna) light in (andheyrai) dark (grih-i) house, i.e. when one accepts the guru’s instructions, one becomes aware of Naam and able to see/experience God within. 2.

 

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਉ ਪੇਖਿ ਨੇਰੈ ॥੩॥ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੇਰੈ ॥੪॥੫॥੧੬॥

sant prasādi kamalu bigasai gōbind bhajau pēkhi nērai.੩. prabh kripā tē sant pāē vāri vāri nānak uh bērai.੪.੫.੧੬.

 

(Kamal-u = lotus) the mind (bigsai) blossoms/is enlightened when I (peykh-i) see God (neyrai = near) with me; I (bhajau) praise and obey God (prasaad-i) with grace/guidance of (sant) the guru.

I (paaey) found (sant) the guru (tey) with (kripa) kindness/grace of (prabh) the Almighty; I (vaar-i vaar-i) ever sacrifice to (auh) that (beyrai) time – whenever I am with the guru, says fifth Nanak. 4. 5. 16.

———————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੀ ॥ ਮੋਹ ਮਾਨ ਧੋਹ ਭਰਮ ਰਾਖਿ ਲੀਜੈ ਕਾਟਿ ਬੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. charan saran gōpāl tērī. mōh mān dhōh bharam rākhi lījai kāṭi bērī.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. O (gopaal = sustainer) beneficent Master, I have taken (saran) refuge at (teyri) Your (charan) feet; please (kaatt-i) cut (beyrri) the shackles of the vices of (moh) attachment to the world-play, (maan) self-importance/pride, (dhoh) deceit and (bharam) delusion, and (raakh-i leejai) protect me from them. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਬੂਡਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ॥ ਉਧਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਰਤਨਾਗਰ ॥੧॥

būḍat sasār sāgar. udharē hari simari ratanāgar.੧.

 

Those who (booddat) drowning in (sansaar) the world (saagar) ocean of vices, (udhrey) are saved (simar-i) by invoking and obeying (har-i) the Almighty (ratnaagar = jewel mine) source of virtues. 1.

 

ਸੀਤਲਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥ ਪੂਰਨੋ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥

sītalā hari nāmu tērā. pūranō ṭhākur prabhu mērā.੨.

 

Practice of (teyra) Your Naam/virtues and commands is (seetla) cooling – it saves from the fire of vices, o (har-i) Almighty, (meyra) my (poorno) all-pervasive (tthaakur) Master. 2.

 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ ਤਾਰਨ ॥ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ॥੩॥

dīn darad nivāri tāran. hari kripā nidhi patit udhāran.੩.

 

You (taaran) ferry (deen = poor) the hapless creatures across the world-ocean of vices, and (nivaar-i) rid them of (darad = pain) the suffering; o (har-i) Almighty, You are (kripa = mercy, nidh-i = treasure) kind to (udaaran) lift (patit) the fallen, i.e. protect those who place themselves in Your care. 3.

 

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਦੂਖ ਕਰਿ ਪਾਇਓ ॥ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ॥੪॥੬॥੧੭॥

kōṭi janam dūkh kari pāiō. sukhī nānak guri nāmu driṛāiō.੪.੬.੧੭.

 

I (paaio) gets/goes through (kott-i) crores of (janam) births for (kar-i) committing (dookh) faults/transgressions; but becomes (sukhi) at peace, i.e. not subjected to cycles of births and deaths when (gur-i) the guru (drirraaio) creates firm commitment to Naam/Divine virtues and commands – in human birth, says fifth Nanak. 8. 6. 17.

 

—————————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧਨਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ॥ ਕੋਟਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. dhani uh prīti charan saṅgi lāgī. kōṭi jāp tāp sukh pāē āi milē pūran baḍabhāgī.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. (Dhan-i) blessed is (ohu) that (preet-i) affection/devotion (laagi) connected (sang-i) with (charan) feet/obedience of the Almighty.

All (sukh) the comforts and (vaddbhaai) the good fortune by which (pooran) the all-pervasive Almighty (aaey) comes and meets, i.e. is found, are attained with obedience to God, for which people perform (kott-i) crores/numerous (jaap) recitations and (taap) austerities. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਮੋਹਿ ਅਨਾਥੁ ਦਾਸੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਹਿ ਤਿਆਗੀ ॥ ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲਿ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ ॥੧॥

mōhi anāthu dāsu janu tērā avar ōṭ sagalī mōhi tiāgī. bhōr bharam kāṭē prabh simarat giān añjan mili sōvat jāgī.੧.

 

(Moh-i) I am (teyra) Your (anaath-u = orphan) poor (daas-u, jan = servant) devotee; (moh-i) I have (tiaagi) forsaken (sagli= all, ott = protection) looking to elsewhere.

(Bhor) the misleading (bharam) doubts are (kaattey = cut) removed from mind (simrat) with remembrance of Naam of (prabh) God; one is (jaagi = awaking) able to see (mil-i) on receiving (anjan) the eye medicine of (giaan = knowledge) enlightenment from of the guru. 1.

 

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਬਡੋ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ ਮਸਤਕੁ ਆਨਿ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੀ ॥੨॥੭॥੧੮॥

tū athāhu ati baḍō suāmī kripā sindhu pūran ratanāgī. nānaku jāchaku hari hari nāmu māṅgai masataku āni dhariō prabh pāgī.੨.੭.੧੮.

 

(Too) You are (athaah-u = bottomless) the unfathomable (baddo) great (kripa = kindness, Sindh-u = big river/ocean) beneficent (suaami) Master, (pooran = full) profound (ratnaagi = jewel mine) in virtues.

(Jaachak-u = beggar) humble fifth Nanak (maangai) asks for awareness of (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) revitalizing (naam-u) Divine virtues and commands and has (aan-i = brought) come and (dhario) placed (mastak = forehead) the head (paagi) on feet, i.e. have placed the self in Your care and obedience, o (prabh) Almighty. 2. 7. 18.

 

——————————————-

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੁਚਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉ ਤਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. kuchil kaṭhōr kapaṭ kāmī. jiu jānahi tiu tāri suāmī.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. We are (kuchil = dirty) defiled with vices, (katthor) hard – impervious to guidance – and (kaami) caught in lust; please (taar-i) ferry us across this ocean of vices (tio) that way (jio) as You (jaanah-i= know) consider it right – whatever it takes, o (suaami) Master. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥੧॥

tū samarathu sarani jōgu tū rākhahi apanī kal dhāri.੧.

 

(Too) You are (samrath-u) Omnipotent and (jog-u) caable to provide (saran-i) refuge; You (raakhah-i) protect (dhaar-i) using (apni = own) Your (kal) power. 1.

 

ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥ ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿ ॥੨॥੮॥੧੯॥

jāp tāp nēm suchi sañjam nāhī in bidhē chhuṭakār. garat ghōr andh tē kāḍhahu prabh nānak nadari nihāri.੨.੮.੧੯.

 

People perform (jaap) recitations of mantras, (taap) austerities, (such-i) baths at places of pilgrimage and (sanjam) control of senses; but (chhuttkaar) deliverance from vices in life and from rebirth on death is (naahi) not obtained by (in) these (bidhey) methods.

O (prabh) Almighty, please (nihaar-i = cast, nihaar-i = sight of grace) bestow grace to (kaaddhahu) take us out (tey) of (ghor) the terrible (andh) dark (garat) pit, i.e. enable us to overcome vices, supplicates fifth Nanak. 2. 8. 19.

 

—————————————
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪             ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

kānaṛā mahalā ੫ gharu ੪        ik‐ōnkār satigur prasādi.

 

Composition of the fifth Guru in Raaga Kaanrra (ghar-u 4) to be sung to the fourth beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. 1.

 

ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਿ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

nārāin narapati namasakārai. aisē gur kau bali bali jāīai āpi mukatu mōhi tārai.੧. rahāu.

 

One who (namskaarai = pays obeisance) lives in obedience to (naaraain) the Almighty; we should (bal-i bal-i jaaeeai = be sacrifice, kau = to) adore and follow (aisey) such a (gur) guru, for he is (aap-i) himself (mukat-u) emancipated – from temptations in the world-play and can (taarai = ferry) emancipate (moh-i) me from temptations in life and rebirth on death. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਪਾਰੈ ॥ ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥

kavan kavan kavan gun kahīai antu nahī kachhu pārai. lākh lākh lākh kaī kōrai kō hai aisōbīchārai.੧.

 

(Kavan kavan kavan) which all (gun) virtues of the guru can we (kaheeai) talk of, they do not have (ant-u) end and (paarai) far end, i.e. are beyond count.

There (hai) is (ko) some rare person amongst (kaee) many (laakh laakh laakh) lakhs and (korai) crores who (beechaarai) thinks (aiso) this way. 1.

 

Page 1302

 

ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸੁ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਚਾਖਿ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥੨॥੧॥੨੦॥

bisam bisam bisam hī bhaī hai lāl gulāl raṅgārai. kahu nānak santan rasu āī hai jiu chākhi gūṅgā musakārai ੨.੧.੨੦

 

The mankind (bhaee hai) is (bisam bisam bisam) fascinated seeing (rangaarai) plays of (laal) the Beloved Almighty, (gulaal = flower of red color) the epitome of love.

(Santan) the saints (aaee hai = comes, ras-u = taste) relish living by Naam of the Almighty (jiau) like, (goongaa) a dumb person shows pleasure when s/he (muskaarai) smiles (chaakh-i = tasting) on eating something delicious, says fifth Nanak. 2. 1. 20.

 

————————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨ ਜਾਨੀ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਆਨ ॥ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਪੇਖਿ ਸਮਾਨੋ ਮੁਖਿ ਬਕਨੋ ਮਨਿ ਮਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. n jānī santan prabh binu ān. ūch nīch sabh pēkhi samānō mukhi bakanō mani mān.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. (Santan = saints) the devotees (jaani = known) recognize no (aan) other authority (bin-u) except (prabh) the Almighty.

They (peykh-i) see God present (samaanao) equally in (ooch) the high and (neech) the low; they (bakno = say) recount Naam/Divine virtues and commands and (maan = accept/believe) have faith (man-i) in mind. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਭ੍ਰਮੁ ਨਾਸਿਓ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ ॥੧॥

ghaṭi ghaṭi pūri rahē sukh sāgar bhai bhañjan mērē prān. manahi pragāsu bhaiō bhramu nāsiō mantru dīō gur kān.੧.

 

The Almighty (saagar = ocean) treasure/source of (sukh) peace/comfort (poor-i rahey) is present (ghatt-i ghatt-i) everyone; the Almighty (bhanjan) destroyer of (bhai) fear is (meyrey) my (praan) life.

(Pragaas-u) enlightenment (bhaio = happens) comes (manah-i) to the mind and (bharam-u) delusion (naasio = ran away) ends when (gur) the guru (deeo) gives (mantr-u) instruction in (kaan) ears. 1.

 

ਕਰਤ ਰਹੇ ਕ੍ਰਤਗ੍ਯ੍ਯ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਿਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਮਾਂਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੨॥੨॥੨੧॥

karat rahē kratagyy karuṇā mai antarajāmīigyyān. āṭh pahar nānak jasu gāvai māṅgan kau hari dān.੨.੨.੨੧.

 

They have awareness that the (kratag-h) doer (karuna mai) compassionate (karat rahey) acts through the creatures and (antarjaami) knows all minds.

Fifth Nanak, the seeker, (gaavai) praises and emulates (jas-u = glory) virtues of the Almighty (aatth = eight x pahar = three hours) round the clock, (kau) to (maangan) ask (har-i) the Almighty as (daan) alms, i.e. wishes to be aware of Naam of the Almighty in every thought, word and deed. 2. 2. 21.

 

———————————————-

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਕਉ ਕਈ ਕੇਤੈ ॥ ਐਸੋ ਜਨੁ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕਉ ਬੇਤੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. kahan kahāvan kau kaī kētai. aisō janu biralō hai sēvaku jō tat jōg kau bētai.੧. Godspeed

rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in the Raaga Kaanrra. There are (keytai) any number of those who (kahan) call themselves or (kahaavan) are called knowledgeable about God.

But there is some (birlo) rare (aiso) such (jan-u = servant, seyvak-u = servant) humble seeker (jo) who (beytai) knows (tat-u) the essence of how to attain (jog) union with the Almighty. 1

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਦੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ ॥ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਸਭੁ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀ ਸਭ ਜੇਤੈ ॥੧॥

dukhu nāhī sabhu sukhu hī hai rē ēkai ēkī nētai. burā nahī sabhu bhalā hī hai rē hār nahī sabh jētai.੧.

 

For him/her, there is no (dukh-u) pain, it is (hi) only (sukh-u) comfort/peace, (rey) o people; s/he sees (eykai eyki) only the One Almighty (neytai) with the eyes, i.e. sees God everywhere and in everyone.

There is nothing (buraa) bad, (sabh-u) everything that happens (hai) is (bhalaa) good; there is no (haar) defeat, (sabh) all (jeytai) victory – this is the state of one who has faith in God. 1.

 

ਸੋਗੁ ਨਾਹੀ ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ ਛੋਡਿ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਲੇਤੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਰਮਤੈ ॥੨॥੩॥੨੨॥

sōgu nāhī sadā harakhī hai rē chhōḍi nāhī kichhu lētai. kahu nānak janu hari hari hari hai kat āvai kat ramatai.੨.੩.੨੨.

There (naahi) no (sog-u) sorrow for one having faith in God; s/he is (sadaa) ever (harkhi) joyous; s/he does not (chhodd-i) leave this state to (leytai) take (kichh-u) anything, i.e. living in faith/submitting to God’s will, is the most sublime joy.

(Kahu) say o fifth Nanak: (Jan-u) the devotee sees (har-i har-i har-i = God – thrice) God ever present in all three regions – space, water, land –, i.e. everywhere and (aavai) comes from (kat = where?) from nowhere and (ramtai) goes nowhere. 2. 3. 22.

 

 

 

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145