SGGS pp 1391-1392, Svaeeay  Mehley Doojey Key

SGGS pp 1391-1392, Svaeeay  Mehley Doojey Key

 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

 

(Savaeeay) verses in praise (key) of (doojey) the Second (mahaley) Guru – by the Bhatt/bard Kal Shaar.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.

 

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਧੰਨੁ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਣ ਸਮਰਥੋ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਸਤਕਿ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨਿ ਹਥੋ ॥

So▫ī purakẖ ḏẖan karṯā kāraṇ karṯār karaṇ samratho. Saṯgurū ḏẖan Nānak masṯak ṯum ḏẖari▫o jin hatho.

 

Invoking (dha’nn-u) the great (soee) One (purakh-u) all-pervasive (karta) the doer, (samratho) Omnipotent (kartaar-u) Creator, (karan) the maker of (kaaran) causes, i.e. who makes all things to happen.

My obeisance to (dha’nn-u) the blessed (satiguru) true guru Nanak, (jin-i) who (dhario) placed his (hatho) hand on (tum) your (mastak-i) forehead, i.e. blessed you/anointed you the guru.

 

ਤ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ, ਸਹਜਿ ਅਮਿਉ ਵੁਠਉ ਛਜਿ, ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਮੁਨਿ ਬੋਹਿਯ ਅਗਾਜਿ ॥

Ŧa ḏẖari▫o masṯak hath sahj ami▫o vuṯẖ▫o cẖẖaj sur nar gaṇ mun bohiy agāj.

 

(Ta = then) as soon as Guru Nanak placed his hand on your (mastak-i) forehead, (amrit) Divine nectar (sahj-i) a steadily (vutthau) fell (chhaj-i) in plenty, i.e. the guru-spirit was passed on to you; which (bohiya) fragrance/ experience (agaaj-i = not manifested) is not obtained by (sur-i nar) god-like persons, (gan) servants of gods, (mun-i) sages.

 

ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ ਗਰਜਿ, ਧਾਵਤੁ ਲੀਓ ਬਰਜਿ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰਿ ਰਾਖਿ ਲੇ ਸਮਜਿ ॥

Māri▫o kantak kāl garaj ḏẖāvaṯ lī▫o baraj pancẖ bẖūṯ ek gẖar rākẖ le samaj.

 

(Garaj-i) with your roar/commands/guidance, you (leeo baraj-i/varaj) restrained (dhaavat = running) the unsteady mind, (samaj-i) got hold of (panch) the five (bhoot) sensory organs, (raakh-i ley) kept them in (eyk) one (ghar-i = house) place, i.e. protected them from wavering under influence of temptations, and thus (maario) killed, i.e. obviated the soul being taken by (kanttak-u = thorn) the tormenting (kaal-u/jam) messenger of Divine justice.

 

ਜਗੁ ਜੀਤਉ ਗੁਰ ਦੁਆਰਿ, ਖੇਲਹਿ ਸਮਤ ਸਾਰਿ, ਰਥੁ ਉਨਮਨਿ ਲਿਵ ਰਾਖਿ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲਹਣਾ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥

Jag jīṯa▫o gur ḏu▫ār kẖelėh samaṯ sār rath unman liv rākẖ nirankār.  Kaho kīraṯ kal sahār sapaṯ ḏīp majẖār lahṇā jagṯar gur paras murār. ||1||

 

You (jeetau) have conquered (jag) the world (duaar-i) through – guidance of – (gur) Guru Nanak; you (kheylah-i) play (saar-i = pieces in the game of Chauparr) the game of (samat) equality, i.e. see the Almighty in everyone; riding (rath-u) the chariot of (liv) attention of (unman-i) the devoted mind, you (raakh-i) keep (nirankaar) the Formless Almighty in mind, i.e. conduct yourself by Divine commands..

(Kahu) say, o Kal Sahaar: (Keerat-i = praise) glorify Lahna/Guru Angad has spread (majhaar) in (sapat) the seven (deep = islands) continents – the whole world; (paras-i = touch) by following Guru Nanak (muraar-i = Almighty – metaphor) the embodiment of the Almighty, became (gur-u) the guru (jagatr) of the world. 1.

 

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲੁਖ ਖਨਿ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ਜਾਹਿ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ॥ ਓਇ ਜੁ ਸੇਵਹਿ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ, ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰ, ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰਿ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ॥

Jā kī ḏarisat amriṯ ḏẖār kālukẖ kẖan uṯār ṯimar ag▫yān jāhi ḏaras ḏu▫ār.  O▫e jo sevėh sabaḏ sār gākẖ▫ṛī bikẖam kār ṯe nar bẖav uṯār kī▫e nirbẖār.

 

Guru Anagad (ja = who, ki = of) whose (amrit) life-giving (dristt-i = sight, dhaar = stream) sight of grace/guidance (khan-i = uproots, utaar = removes) gets rid of (kaalukh = soot) wrong-doings, (timar) darkness of (agyaan) ignorance with (daras) sight of (duaar) house, i.e. by seeing and following his example.

(Oey) those (j-u) who perform (gaakhrree, bikham) the difficult (kaar) task, i.e. dissolve ego, and (seyvah-i = serve) obey (saar-u) the Supreme (sabad-u = word) Divine commands as taught by the guru, (tey) those (nar) persons (utaar-i) remove attachments to (bhav) the world, (keeay) make themselves (nirbhaar = without load) free of the load of vices – and are enabled to get across the world-ocean to God.

 

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਹਜ ਸਾਰਿ, ਜਾਗੀਲੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ, ਨਿੰਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰਿ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲਹਣਾ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੨॥

Saṯsangaṯ sahj sār jāgīle gur bīcẖār nimmrī bẖūṯ saḏīv param pi▫ār.  Kaho kīraṯ kal sahār sapaṯ ḏīp majẖār lahṇā jagṯar gur paras murār. ||2||

 

(Satsangat) the holy congregation of the guru provides (sahaj) steadfast (saar-i) support; one (jaageeley = awakened) is enlightened by (beechaar-i) reflecting on teachings of (gur) the guru, and develops (ni’mmree) humble (bhoot) nature; s/he is imbued with (kahu) say (piaar-i) love of (param) the Supreme Master (sadeev) forever.

(Kahu) say, o Kal Sahaar: (Keerat-i = praise) glorify Lahna/Guru Angad has spread (majhaar) in (sapat) the seven (deep = islands) continents – the whole world; (paras-i = touch) by following Guru Nanak (muraar-i = Almighty – metaphor) the embodiment of the Almighty, became (gur-u) the guru (jagatr) of the world. 2.

 

ਤੈ ਤਉ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ, ਬਿਮਲ ਜਾਸੁ ਬਿਥਾਰੁ, ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ॥ ਤੂ ਤਾ ਜਨਿਕ ਰਾਜਾ ਅਉਤਾਰੁ, ਸਬਦੁ ਸੰਸਾਰਿ
ਸਾਰੁ, ਰਹਹਿ ਜਗਤ੍ਰ ਜਲ ਪਦਮ ਬੀਚਾਰ ॥

Ŧai ṯa▫o ḏariṛa▫o nām apār bimal jās bithār sāḏẖik siḏẖ sujan jī▫ā ko aḏẖār.  Ŧū ṯā janik rājā a▫uṯār sabaḏ sansār sār rahėh jagṯar jal paḏam bīcẖār.

 

(Tai) you (tau) surely (derirrio) have firm commitment to Naam/virtues and commands of (apaar-u = without far end) the Infinite; your (bimal = clean) pristine (jaas-u) fame (bithhar/visthaar) has spread; you are (adhaar-u) support – role model for – (saadhak) seekers, (sidh) saints and (sujan) good/holy (jeeaa = creatures) persons.

(Too) you (taa) surely (autaar-u = incarnation) have nature like the saintly (raaja) king Janak; your (sabad-u = word) teachings are (saar-u = support) guide (sansaar-i) for the world; those who follow you (rahah-i) remain unattached to (jagatr) the world (beechaar = thought) like (padam) the lotus flower in (jal) water.

 

ਕਲਿਪ ਤਰੁ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੁ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੁ, ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਤੇਰੈ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲਹਣਾ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੩॥
Kalip ṯar rog biḏār sansār ṯāp nivār āṯmā ṯaribaḏẖ ṯerai ek liv ṯār.  Kaho kīraṯ kal sahār sapaṯ ḏīp majẖār lahṇā jagṯar gur paras murār. ||3||

 

Your teachings to obey the Almighty are like (kalip/kalap) wish-fulfilling (tar-u) tree, they (bidaar) drive away (rog = ailments) vices; they (nivaar-u) remove (taap = ailments) the pain of Aadh = mental, Biaad-i = physical and Upaadh-i = delusional ailments of (sanasaar) the world and cured of (tribidh-i) the three attributes; (liv) attention of (teyrai) your mind remains (taar = stream) continuously fixed on (eyk) the One Almighty.

(Kahu) say, o Kal Sahaar: (Keerat-i = praise) glorify Lahna/Guru Angad has spread (majhaar) in (sapat) the seven (deep = islands) continents – the whole world; (paras-i = touch) by following Guru Nanak (muraar-i = Almighty – metaphor) the embodiment of the Almighty, became (gur-u) the guru (jagatr) of the world. 3.

 

ਤੈ ਤਾ ਹਦਰਥਿ ਪਾਇਓ ਮਾਨੁ, ਸੇਵਿਆ ਗੁਰੁ ਪਰਵਾਨੁ, ਸਾਧਿ ਅਜਗਰੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਮਾਨ, ਆਤਮਾ ਵੰਤਗਿਆਨ, ਜਾਣੀਅ ਅਕਲ ਗਤਿ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ॥

Ŧai ṯā haḏrath pā▫i▫o mān sevi▫ā gur parvān sāḏẖ ajgar jin kī▫ā unmān.  Har har ḏaras samān āṯmā vanṯgi▫ān jāṇī▫a akal gaṯ gur parvān.

 

What can I say, (ta) after all (tai) you (paaio) received (maan-u = honor) recognition (hadrath-i/hazrat) from the Supreme Guru Nanak; you served/obeyed (parvaan-u = accepted) the established guru (jin-i) who (saadh-i) controlled (ajgar-u = big serpent) the egoistic mind and (keeaa) made it (unman-i) devoted to God.

Your (daras = sight) qualities are (samaan) like (har-i har-i) the Almighty; your (aatma = soul) mind is (vantgiaan/giaan-vant = knowledgeable) enlightened; you (jaaneea) know (gat-i) state of (akal) wisdom of (parvaan = accepted) the established guru. 

 

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅਚਲ ਠਾਣ, ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ ਸੁਥਾਨ, ਪਹਿਰਿ ਸੀਲ ਸਨਾਹੁ ਸਕਤਿ ਬਿਦਾਰਿ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲਹਣਾ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥

Jā kī ḏarisat acẖal ṯẖāṇ bimal buḏẖ suthān pahir sīl sanāhu sakaṯ biḏār.  Kaho kīraṯ kal sahār sapaṯ ḏīp majẖār lahṇā jagṯar gur paras murār. ||4||

 

You are the guru (ja ki) whose (dristt-i) sight was fixed on (achal = unshakable, tthan = place) on the Almighty; your (bimal) unstained (budh-i = intellect) mind is fixed on (suthhan = good place) abode of the Almighty; you (pahar-i) wear (sanaah-u) the armor of (seel) good conduct to keep (sakat-i = material tendencies) temptations (bidaar-i) away.

(Kahu) say, o Kal Sahaar: (Keerat-i = praise) glorify Lahna/Guru Angad has spread (majhaar) in (sapat) the seven (deep = islands) continents – the whole world; (paras-i = touch) by following Guru Nanak (muraar-i = Almighty – metaphor) the embodiment of the Almighty, became (gur-u) the guru (jagatr) of the world. 4.

 

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਰਤ, ਤਮ ਹਰਨ, ਦਹਨ ਅਘ, ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ॥ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ, ਕਾਮ ਅਰੁ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ॥

Ḏarisat ḏẖaraṯ ṯam haran ḏahan agẖ pāp parnāsan.  Sabaḏ sūr balvanṯ kām ar kroḏẖ bināsan.

 

Your (dharat = casting) bestowing (drisst-i = sight) grace, i.e. guidance, (haran) removes (tam = darkness) ignorance, (dahan = burns) removes (agh) sins and (pranaasan) destroys (paap) transgressions.

Following Your  

You (balvant = strong, soor= warrior) keep your (sabad) word – an idiom, i.e. practice what you teach, and help to (binaasan) destroy/be rid of (kaam) lust (ar-u) and (krodh) anger.

 

ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸਿ ਕਰਣ, ਸਰਣ ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ॥ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਣ, ਕਹਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ॥

Lobẖ moh vas karaṇ saraṇ jācẖik parṯipālaṇ.  Āṯam raṯ sangar▫haṇ kahaṇ amriṯ kal dẖālaṇ.

 

(Lobh) greed and (moh) worldly attachments are (vas-i = under control, karan = made) controlled with your grace/guidance; you (pratipaalan) look after (jaachik = needy) those who seek your (saran) sanctuary/care.

You are (sangrahan = gather) increasingly (rat) imbued with love of God (aatam) within, i.e. by Divine messages received within; your (kahan) words are like (amrit) nectar and have (kal) the power (dhhaalan) to mold lives.

 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕੁ, ਸਤਿ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ॥ ਗੁਰੁ ਜਗਤ ਫਿਰਣਸੀਹ ਅੰਗਰਉ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਲਹਣਾ ਕਰੈ ॥੫॥

Saṯgurū kal saṯgur ṯilak saṯ lāgai so pai ṯarai.  Gur jagaṯ firaṇsīh angara▫o rāj jog lahṇā karai. ||5||

 

(Tilak = frontal mark) anointment by (satigur) the true guru Nanak gave you (kal) the capability of (satiguru) the true guru himself; you teach (sat-i = truth) Naam/Divine virtues and commands; one who (laagai = attaches) applies the self to compliance of Naam, (so) that person (pai = is put, enters) boards the ship and (tarai = swims) gets across the world-ocean to God.

Lahna (phiranseeh) the lion-like son of Bhaee Pheyroo, became (angrau) Angad (gur-u) guru of the world and (karai) practiced (raaj) royal (jog) Yoga, i.e. being a householder absorbed in/obeying God. 5.

 

Page 1392

 

ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ, ਕਰਨ ਸਿਉ ਇਛਾ ਚਾਰਹ ॥ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸੁ ਬਿਮਲ ਬੀਚਾਰਹ ॥

Saḏā akal liv rahai karan si▫o icẖẖā cẖārah.  Ḏarum sapūr ji▫o nivai kẖavai kas bimal bīcẖārėh.

 

Your (liv = attention) mind (sadaa) ever (rahai) remains (akal/akalp = without ideas) free from other ideas; you (chaarah) control (karan) actions (sio = according to) as you (ichhaa) wish.

(Jio) the way (drum) a tree (spoor = well filled) bearing fruits (nivai) bends and (khavai) bears (kas-u/kastt) the trouble/load, similarly Guru Angad (beechaarah) thoughts are profound and (bimal) clean, i.e. he undergoes trouble for others.

 

ਇਹੈ ਤਤੁ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬ ਗਤਿ ਅਲਖੁ ਬਿਡਾਣੀ ॥ ਸਹਜ ਭਾਇ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਣਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ॥

Ihai ṯaṯ jāṇi▫o sarab gaṯ alakẖ bidāṇī.  Sahj bẖā▫e sancẖi▫o kiraṇ amriṯ kal baṇī.

 

Guru Angad (jaanio) knows (ihai) this (tat-u) reality that (gat-i) emancipation of (sarab) all is in the hands of (alakh) the unseen (biddaanee) wondrous Almighty.

He (sahj bhaaey) intuitively (sanchio) showers (kiran-i) rays of (amrit) life-giving (kal) powerful (baanee) words of wisdom.

 

ਗੁਰ ਗਮਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਤੈ ਪਾਇਓ, ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗ੍ਰਾਹਜਿ ਲਯੌ ॥ ਹਰਿ ਪਰਸਿਓ ਕਲੁ ਸਮੁਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸਨੁ ਲਹਣੇ ਭਯੌ ॥੬॥

Gur gam parmāṇ ṯai pā▫i▫o saṯ sanṯokẖ garāhaj la▫you. Har parsi▫o kal samulavai jan ḏarsan lahṇe bẖa▫you. ||6||

 

(Tai) you (paaio) obtained (pramaan-u) endorsement to (gam-i = reach) status of the guru and (graahaj-i layo) acquired the attributes of (sat-u) truthfulness and (santokh-u = contentment) conformance to Divine commands.

(Jan) the person who (bhayo = has, darsan-u = sight) meets (lahney) guru Angad (parsio) sees (har-i) the Almighty, (samulvai) proclaims (kal-u) Kal Shaar, the bard. 6.

 

ਮਨਿ ਬਿਸਾਸੁ ਪਾਇਓ, ਗਹਰਿ ਗਹੁ ਹਦਰਥਿ ਦੀਓ ॥ ਗਰਲ ਨਾਸੁ ਤਨਿ ਨਠਯੋ, ਅਮਿਉ ਅੰਤਰਗਤਿ ਪੀਓ ॥

Man bisās pā▫i▫o gahar gahu haḏrath ḏī▫o.  Garal nās ṯan naṯẖyo ami▫o anṯargaṯ pī▫o.

 

You (paaio) put (bisaas-u/visvaas) faith (man-i) in mind and (hadrath-i/hazrat) the supreme Guru Nanak (deeo) gave /enabled (gahu = hold) to reach (gahar-i) the profound Almighty.

(Garal) poison/vices have (natthio = run away) left your (tan-i) body/mind; you (peeo) drink (amio/amrit) the life-giving elixir (antargat-i) within, i.e. have become aware of Naam present within.

 

ਰਿਦਿ ਬਿਗਾਸੁ ਜਾਗਿਓ, ਅਲਖਿ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥

Riḏ bigās jāgi▫o alakẖ kal ḏẖarī juganṯar.  Saṯgur sahj samāḏẖ ravi▫o sāmān niranṯar.

 

(Bigaas) enlightenment has (jaagio = awakened) come to your (rid-i) mind that (alakh-i) the unseen Almighty has (dharee) placed (kal) Power (jugantar-i) in the world, i.e. Divine commands apply everywhere.

(Satigur-u) the true guru remains in (sahaj) steadfast (samaadh-i = deep meditation) focus on the Almighty who (ravio) is present (samaan-i) equally in all (nirantar-i) without interruption.

 

ਉਦਾਰਉ ਚਿਤ, ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ, ਪਿਖੰਤਿਹ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ॥ ਸਦ ਰੰਗਿ ਸਹਜਿ ਕਲੁ ਉਚਰੈ ਜਸੁ ਜੰਪਉ ਲਹਣੇ ਰਸਨ ॥੭॥

Uḏāra▫o cẖiṯ ḏāriḏ haran pikẖanṯai kalmal ṯarsan. Saḏ rang sahj kal ucẖrai jas jampa▫o lahṇe rasan. ||7||

 

Guru Angad is (udaarau = broad, chit = mind) benevolent, (haran) destroys/ends (daarid/daaridr = poverty) troubles – by imparting virtues; (kalmal) sins (trasan) are terrified on (pikhantih) seeing him, i.e. one who follow the guru does not transgress.

(Kal-u) Kal Sahaar (uchrai) says: I (sad) ever (rang-i) lovingly and (sahaj-i) steadfastly (jampau) remember/praise (jas-u = glory) virtues (lahaney) of Guru Angad with my (rasan) tongue. 7.

 

ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ, ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ, ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਧਿ, ਸੁਖੁ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਸੋਹੈ ॥ ਰੰਗਿ ਰਤੌ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮੁ ਸੁਰਿ ਨਰਹ ਬੋਹੈ ॥

Nām avkẖaḏẖ nām āḏẖār ar nām samāḏẖ sukẖ saḏā nām nīsāṇ sohai.   Rang raṯou nām si▫o kal nām sur narah bohai.

 

Practice of Naam/Divine virtues and commands is (avkhadh-u) the medicine that cures of vices, Naam is (adhaar-u = support) mainstay against temptations; (ar-u) and practice of Naam is being in (samaadh-i) deep meditation; (neesaan-u) the sign of living by Naam, being at (sukh-u) peace is (sadaa) ever (sohai = looks good) is your glory.

You are (ratou) imbued (sio) with (rang-i) love of Naam; (kal) the power of Naam (bohai) imparts fragrance, i.e. brings peace, (sur-i) to gods and (narah) humans.

 

 

ਨਾਮ ਪਰਸੁ ਜਿਨਿ ਪਾਇਓ ਸਤੁ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵਿ ਲੋਇ ॥ ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਹੋਇ ॥੮॥

Nām paras jin pā▫i▫o saṯ pargati▫o rav lo▫e.  Ḏarsan parsi▫ai gurū kai aṯẖsaṯẖ majan ho▫e. ||8||

 

One (jin-i) who (paaio) receives (paras-u) touch/awareness of Naam from guru Angad, she becomes (sat-u) truthful and (pragattio = manifests) gets known everywhere, like (rav-i) the sun shines on (loey) the whole world.

(Parsiai) seeing/following (darsan = sight) example (kai) of the guru purifies one of vices; it is like (hoey) having (majan-u) bath at (attsatth-i) sixty eight places of pilgrimage, – which people do for purification. 8.

 

ਸਚੁ ਤੀਰਥੁ, ਸਚੁ ਇਸਨਾਨੁ, ਅਰੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ, ਸਦਾ ਸਚੁ ਭਾਖੰਤੁ ਸੋਹੈ ॥ ਸਚੁ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸਬਦਿ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ॥

Sacẖ ṯirath sacẖ isnān ar bẖojan bẖā▫o sacẖ saḏā sacẖ bẖākẖanṯ sohai.  Sacẖ pā▫i▫o gur sabaḏ sacẖ nām sangṯī bohai.

 

(Sach-u) truthfully living by Naam is (teerath-u) pilgrimage, it is (isnaan-u) the bath; (ar-u) and (bhaau) loving (sach-u) practice of Naam is (bhojan = food) sustenance/support; one who (sadaa) ever (bhaakhant-u) utters/obeys Naam (sohai = looks good) is glorified.

Awareness of (sach-u = truthful) living (paaio) is attained (sabad-i) through words/teachings of (gur) the guru; Naam of (sach-u) the Eternal (bohai) imparts fragrance, i.e. brings peace (sangtee) to the holy congregation.

 

ਜਿਸੁ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ, ਵਰਤੁ ਸਚੁ, ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣੁ ॥ ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੯॥

Jis sacẖ sanjam varaṯ sacẖ kab jan kal vakẖāṇ.  Ḏarsan parsi▫ai gurū kai sacẖ janam parvāṇ. ||9||

 

(Vakhaan-u) says (kab-i) poet/bard (kal) Kal Sahaar: Guru Angad for (jis-u) whom (sach-u) truthful living is (sanjam-u) control of senses and (varat-u) fast-keeping; (parseeai) by seeing/following (darsan-i = sight) example of that guru, one’s (sach-u) truthful conduct in (janam-u) human birth is (parvaan-u = approved) successful in finding the Almighty. 9.

 

ਅਮਿਅ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਘ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸਿ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ॥

Ami▫a ḏarisat subẖ karai harai agẖ pāp sakal mal.   Kām kroḏẖ ar lobẖ moh vas karai sabẖai bal.

 

One on whom Guru Angad (karai) casts his (subh) good/kind (drisst-i) sight, i.e. his guidance, (harai) removes all his/her (mal) dirt of (agh) sins and (paap) transgressions.

And (karai) makes (sabhai) all (bal) the powerful vices like (kaam) lust, (krodh) anger, (lobh) greed (ar-u) and (moh) worldly attachments (vas-i) under control/subdued.

 

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨਿ ਵਸੈ, ਦੁਖੁ ਸੰਸਾਰਹ ਖੋਵੈ ॥ ਗੁਰੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਦਰੀਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ॥

Saḏā sukẖ man vasai ḏukẖ sansārah kẖovai.   Gur nav niḏẖ ḏarī▫ā▫o janam ham kālakẖ ḏẖovai.

 

(Sukh-u) peace (sadaa) ever (vasai) abides (man-i) in mind of that person, and s/he (khovai = loses) is freed of (dukh-u) the pain of being reborn (sansaarah) in the world.

The guru is (dareeaau = river) source of (nau = nine, nidh-i = treasures) the valuable (naam-u) virtues and commands of the Almighty, with which he (dhovai) washes off (ham) our (kaalakh = soot) the dirt of wrong-doings of numerous past (janam) births.

 

ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧੦॥

So kaho tal gur sevī▫ai ahinis sahj subẖā▫e.   Ḏarsan parsi▫ai gurū kai janam maraṇ ḏukẖ jā▫e. ||10||

 

(Kah-u) say (ttal/kal) Kal Sahaar, we should (sahaj-i) steadfastly and (subhaaey) lovingly (seyveeai = serve) obey (s-u) that (gur-u) Guru Angad (ahnis-i) day and night.

(Parseeai) by seeing/following (darsan-i = sight) example of that guru Angad, (dukh-u) the agony of being in cycles of (janam) births and (maran) deaths (jaaey = goes) ends. 10.

 

 

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145