SGGS pp 1398-1401, Svaeeay Mahley Chauthey Key 14-29

SGGS pp 1398-1401, Svaeeay Mahley Chauthey Key 14-29.

 

Note: The next sixteen Svaeeay are by the bard Nal. That is why the numbering again starts with ‘1’ again.

 

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ, ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹੁ, ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪੁ ਕਹੁ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ॥ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਖਿਨ ਮਾਤ੍ਰ ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਧਾਰੈ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਬੀਚਾਰੈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਖੋਵੈ ਜੀਉ ॥

Saṯgur nām ek liv man japai ḏariṛĥu ṯinĥ jan ḏukẖ pāp kaho kaṯ hovai jī▫o.   Ŧāraṇ ṯaraṇ kẖin maṯar jā ka▫o ḏarisat ḏẖārai sabaḏ riḏ bīcẖārai kām kroḏẖ kẖovai jī▫o.

 

One who (japai) remembers and obeys Naam/Divine virtues and commands with (drirrh-u) firm  commitment, and (eyk) single (man-i) minded (liv) attention guided by (satigur) the true guru, (paap-u) sin, resultant (dukh) grief (kat = how?) cannot (hovai = happen) afflict (tinh) that (jan) person.

Guru’s teachings are (taran) the ship (taaran) to ferry across the world-ocean; one (kau) on (ja) whom the Almighty (dhaarai = places, dristt-i = sight of grace) bestows grace (khin maatr) a bit, that person – finds the guru and  – (beechaarai) reflects on (sabad-u = word) the guru’s teachings, s/he (khovai = loses) gets rid of vices like (kaam-u) lust and (krodh-u) anger, o (jeeo) dear – which are impediments to union with the Almighty.

 

ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ, ਅਗਮ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ਬਿਖ੍ਯ੍ਯਾਤਾ, ਅਹਿਨਿਸਿ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨ ਧਾਵੈ, ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਉ ॥ ਜਾ ਕਉ ਦੇਖਤ ਦਰਿਦ੍ਰੁ ਜਾਵੈ, ਨਾਮੁ ਸੋ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨਿ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਧੋਵੈ ਜੀਉ ॥

Jī▫an sabẖan ḏāṯā agam ga▫yān bikẖ▫yāṯā ahinis ḏẖeān ḏẖāvai palak na sovai jī▫o.  Jā ka▫o ḏekẖaṯ ḏariḏar jāvai nām so niḏẖān pāvai gurmukẖ ga▫yān ḏurmaṯ mail ḏẖovai jī▫o.

 

The true guru is (daataa = giver) kind to (sabhan) all (jeean) creatures; he (bikhyaata = makes famous) propagates (gyaan) awareness of Naam/Divine virtues and commands – as guide for life; (dhaavai) focuses (dhyaan) attention on Naam (ahinis-i) day and night, does not (sovai = sleep) ignore Naam even for (palak) blink of the eye.

(Deykhat) seeing (ja kau = whom) the guru’s example, one’s (daridr-u = poverty) misery resulting from being ignorant of Naam (jaavai) ends, as (so) that person (paavai) obtains (nidhaan-u) the treasure of awareness of Naam; (gyaan) awareness imparted (gurmukh-i) by the guru’s teachings (dhovai) washes off (mail-u) the dirt of (durmat-i) evil counsel/ideas from the mind.

 

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜੁ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੁ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥

Saṯgur nām ek liv man japai ḏariṛ ṯin jan ḏukẖ pāp kaho kaṯ hovai jī▫o. ||1||

 

One who (japai) remembers and obeys Naam/Divine virtues and commands with (drirrh-u) firm  commitment, and (eyk) single (man-i) minded (liv) attention guided by (satigur) the true guru, (paap-u) sin, resultant (dukh) grief (kat = how?) cannot (hovai = happen) afflict (tinh) that (jan) person. 1.

 

ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈ ਹੈ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਧ ਸਾਧ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਰਿ ਨਰ ਜਾਚਹਿ ਸਬਦ ਸਾਰੁ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ॥

Ḏẖaram karam pūrai saṯgur pā▫ī hai.  Jā kī sevā siḏẖ sāḏẖ mun jan sur nar jācẖėh sabaḏ sār ek liv lā▫ī hai.

 

Awareness of (dharam) righteous (karam) deeds (hai) is (paaee) obtained from (poorai) the perfect (satigur-u) true guru; (ja ki) whose (seyva = service) obedience/guidance, (sidh) yogis, (saddh) saints, (mun-i) sages and (sur-i nar- = god-like persons) devotees (jaachah-i) seek; they (laaee) fix (eyk = one) single-minded attention on the guru’s (saar-u) sublime (sabad = word) teachings.

 

ਫੁਨਿ ਜਾਨੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰੁ ਤੁਝਹਿ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ॥ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁਟਹੁ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧ੍ਯ੍ਯਾਈ ਹੈ ॥

Fun jānai ko ṯerā apār nirbẖa▫o nirankār akath kathanhār ṯujẖėh bujẖā▫ī hai.   Bẖaram bẖūle sansār cẖẖutahu jūnī sangẖār jam ko na dand kāl gurmaṯ ḏẖeā▫ī hai.

 

(Phun-i) and (ko) who (jaanai) knows (teyra) Your limits/expanse, o (apaar-u) Infinite Master? You are (nirbhau = fearless) the highest Master, (nirankaar-u) Formless and (akath) beyond description; only one whom (tujhah-i) You (bujhaaee) give understanding (kathanhaar-u) can describe – Your Naam/virtues and commands.

O (sansaar = world) human beings, you are (bhooley) misled by (bharam) delusion; obey the true guru and (chhuttah-u) free yourselves from (ddandd) punishment by (jam kaal = messenger of death) Divine justice and not keep (sanghaar = death) suffering births and deaths in numerous (joonee) in life-forms.

 

ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਬੀਚਾਰੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਪੁ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈ ਹੈ ॥੨॥

Man parāṇī mugaḏẖ bīcẖār ahinis jap ḏẖaram karam pūrai saṯgur pā▫ī hai. ||2||

 

O (mugadh = foolish) ignorant (praanee) human (man) mind, (beechaar-u) reflect and (jap-u) remember (ahinis-i) day and night, to awareness of (dharam) righteous (karam) deeds (paaee hai) obtained from (poorai) the perfect (satigur-u) true guru.

 

ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ॥ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰੇਉ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸਹੁ ਜੁਗ ਜੋਰਿ ਕਰ ॥

Ha▫o bal bal jā▫o saṯgur sācẖe nām par.  Kavan upmā ḏe▫o kavan sevā sare▫o ek mukẖ rasnā rasahu jug jor kar.

 

(Hau) I (bal-i bal-i jaau = am sacrifice) give up my ego and submit (par) to (naam) virtues and commands of (saachey = true) the Eternal Almighty (satigur) true guru.

Question: (Kavan) with whom do I (deyo = give) show (upma) similarity of the Almighty; (kavan) which form (seyva) worship should I (karau) perform.

Answer: I should (rasah-u) be happy to praise the Almighty with (eyk) one (mukh) mouth; and (rasna) tongue; and (jor-i) folding (jug) the pair of (kar) hands, i.e. happily accept/carry out Divine commands.

 

ਫੁਨਿ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਾਨੁ ਅਨਤ ਦੂਜਾ ਨ ਮਾਨੁ ਨਾਮੁ ਸੋ ਅਪਾਰੁ ਸਾਰੁ ਦੀਨੋ ਗੁਰਿ ਰਿਦ ਧਰ ॥

Fun man bacẖ karam jān anaṯ ḏūjā na mān nām so apār sār ḏīno gur riḏ ḏẖar.

 

(Phun-i) and also (jaan-u = know) be conscious of the Almighty in (man = mind) thoughts, (bach/bachan = words) speech and (kram) deeds; not (maan-u = accept) recognize (dooja = second) any other Master and (dhar) keep in (rid) mind (saar-u) the sublime Naam/virtues and commands of (so = that) the (apaar-u) Infinite Almighty (deeno = given) imparted (gur-i) by the guru.

 

Page 1399

 

ਨਲ੍ਯ੍ਯ ਕਵਿ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੁਇ ਚੰਦਨਾ ਸੁਬਾਸੁ ਜਾਸੁ ਸਿਮਰਤ ਅਨ ਤਰ ॥ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ॥੩॥

Nal▫y kav pāras paras kacẖ kancẖnā hu▫e cẖanḏnā subās jās simraṯ an ṯar.  Jā ke ḏekẖaṯ ḏu▫āre kām kroḏẖ hī nivāre jī ha▫o bal bal jā▫o saṯgur sācẖe nām par. ||3||

 

Says (kav-i) the poet/bard Nal: The way (kach) an ordinary metal – is believed to become – (kanchna) gold by (paras) touching Paaras, and (subaan-u) fragrance of (chandna) sandalwood tree (jaas-u) goes in (an) other (tar) trees in vicinity, similarly those who (simrat) remember and practice Naam, transform others in their in company.

The Almighty, (deykhat) by seeing (ja key) whose (duaarey) mansion, i.e. being aware of Naam, keeps (kaam) lust and (krodh) anger (nivaarey) away; (Hau) I (bal-i bal-i jaau = am sacrifice) give up my ego and submit (par) to (naam) virtues and commands of (saachey = true) the Eternal Almighty (satigur) true guru. 3.

 

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥

Rāj jog ṯakẖaṯ ḏī▫an gur Rāmḏās.

 

Guru Raamdas (deean-u = given) was bestowed (takhat-u = throne) the seat of guru-ship of (raaj-u) the royal (jog-u) method of union with the Almighty, i.e. union with God through righteous life of a house-holder.

 

ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦੁ ਜਗਤ ਭਯੋ ਆਨੰਦੁ ਤਾਰਨਿ ਮਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਜਨ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀਅਉ ਨਿਧਾਨੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨੁ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨ ਤ੍ਰਾਸ ॥

Parathme Nānak cẖanḏ jagaṯ bẖa▫yo ānanḏ ṯāran manukẖ▫y jan kī▫a▫o pargās.  Gur angaḏ ḏī▫a▫o niḏẖān akath kathā gi▫ān pancẖ bẖūṯ bas kīne jamaṯ na ṯarās.

 

The guru lineage (prathmey = first) started with Guru Nanak, (chand-u = moon) as the enlightener, – simple spiritual living – with which (jagat = world) the people (bhayo became) were happy; he (keeo = made, pragaas = light) enlightened (manukhya jan) the people on how (taaran-i = swim) to get across the world-ocean, i.e. be free of cycles of births and deaths.

He (deeau = gave) imparted this (nidhaan-u) treasure of (akath kathaa) indescribable wealth of (giaan-u) awareness of Naam to Guru Angad by which he (keeney = made, bas-i = under control) controlled (bhoot) action organs from sins and had no (traas) fear of (jamat) agent of Divine justice – who prevents the erring souls from union with the Creator and puts them in cycles of reincarnation.

 

ਗੁਰ ਅਮਰੁ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ, ਕਲਿਜੁਗਿ ਰਾਖੀ ਪਤਿ, ਅਘਨ ਦੇਖਤ ਗਤੁ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ॥

Gur amar gurū sarī saṯ kalijug rākẖī paṯ agẖan ḏekẖaṯ gaṯ cẖaran kaval jās.

 

Guru Angad was followed by (sri) the revered (gur) great (sat-i) true Guru (amar-u) Amardas compliance with whose teachings (raakhee) protects  (pat-i) honor, i.e. one does not fall prey to temptations, (kalijug) in this age of conflicts; and (deykhat) seeing/following (jaas) whose (kaval = lotus, charan = feet) presence/example (aghan) vices (gat-u = run) are given up.

 

ਸਭ ਬਿਧਿ ਮਾਨ੍ਯ੍ਯਿਉ ਮਨੁ, ਤਬ ਹੀ ਭਯਉ ਪ੍ਰਸੰਨੁ, ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥੪॥

Sabẖ biḏẖ māni▫ya▫o man ṯab hī bẖa▫ya▫o parsann rāj jog ṯakẖaṯ ḏī▫an gur Rāmḏās. ||4||

 

When he (maaniyo) was satisfied in (sabh) every (bidh-i) way, Guru Amardas (bhayau) was (pras’nn) pleased (tab hi) only then he (deean-u) gave to Guru Ramdas, (takhat-u = throne) the seat of guru-ship of (raaj-u) the royal (jog-u) method of union with the Almighty, i.e. union with God through righteous life of a house-holder. 4.

 

ਰਡ ॥ ਜਿਸਹਿ ਧਾਰ੍ਯ੍ਯਿਉ ਧਰਤਿ ਅਰੁ ਵਿਉਮੁ, ਅਰੁ ਪਵਣੁ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦਿ ਕੀਅਉ ॥ ਸਸਿ ਰਿਖਿ ਨਿਸਿ ਸੂਰ ਦਿਨਿ ਸੈਲ ਤਰੂਅ ਫਲ ਫੁਲ ਦੀਅਉ ॥

Rad.   Jisahi ḏẖāri▫ya▫o ḏẖaraṯ ar vi▫um ar pavaṇ ṯe nīr sar avar anal anāḏ kī▫a▫o.  Sas rikẖ nis sūr ḏin sail ṯarū▫a fal ful ḏī▫a▫o.

 

Radd musical measure. The Creator (jisah-i) who (dhaaryau) has established (dharat-i) the earth (ar-u) and (viaum-u) sky, (ar-u) and (pavan-u) air (tey) and (sar = pool) oceans of (neer) water; (avar) also (keeau) made (anal) fire and (anaad-i) grains etc. for use.

As also created sources of light, (sas-i) the moon and (rikh-i) stars (nis-i) at night, (soor) sun (din-i) during the day; the Creator created (sail) rocks, as also (tarooa) trees/plants which (deeau) give (phal) fruits and (phul) flowers.

 

ਸੁਰਿ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁਦ੍ਰ ਕਿਅ ਧਾਰਿਓ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜਾਸੁ ॥ ਸੋਈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥੧॥੫॥

Sur nar sapaṯ samuḏar ki▫a ḏẖāri▫o ṯaribẖavaṇ jās.  So▫ī ek nām har nām saṯ pā▫i▫o gur amar pargās. ||1||5||

 

And (jaas-u) who (kia) created (sur-i) gods, (nar) creatures (sapat) the seven (samudr) ocean (dhaario) established (tribhavan) the three regions – sky, land and water.

Guru Ramdas (paaio) received from (gur) Guru (amar) Amardas, (pragaas-u = enlightenment) awareness of (naam-u) virtues and commands of (soee) the One (sat-i = true) the eternal (har-i) Almighty Creator. 1. 5.

 

ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਇਅਉ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣਹਿ ਸੁਣਿਓ ॥ ਬਿਖੁ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੁਯਉ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖਿ ਭਣਿਅਉ ॥

Kacẖahu kancẖan bẖa▫i▫a▫o sabaḏ gur sarvaṇėh suṇi▫o.   Bikẖ ṯe amriṯ hu▫ya▫o nām saṯgur mukẖ bẖaṇi▫a▫o.

 

Like touch of Paaras is believed to make (kanchan-u) gold (kachahu) from ordinary metal, an ignorant person who (sunio) listens to/complies with (sabad-u = word) teachings of (gur) the guru, s/he (bhaiau) becomes enlightened. One who obeys (naam) commands (bhaniau = spoken) given by (satigur) the true guru, s/he (huyau) becomes (amrit) sweet (tey) from (bikh-u = poison) bitter – s/he gives up vices and becomes virtuous.

 

ਲੋਹਉ ਹੋਯਉ ਲਾਲੁ ਨਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਦਿ ਧਾਰੈ ॥ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰ ਕਹਿਅਉ ਬੀਚਾਰੈ ॥

Loha▫o ho▫ya▫o lāl naḏar saṯgur jaḏ ḏẖārai.   Pāhaṇ māṇak karai gi▫ān gur kahi▫a▫o bīcẖārai.

 

(Jad-i) when (satigur-u) the true guru (dhaarai) casts (nadar-i) sight of grace, i.e. is kind to guide, one (hoyau) becomes (laal-u = precious stone) virtuous (luhau = from iron) from an ignorant person.

(Bechaarai) reflection on/compliance with (kahiau = spoken) teachings of (gur) the guru (karai) causes (paahan) a stone to become (maanak) a precious stone, i.e. an ordinary person becomes sublime.

 

ਕਾਠਹੁ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕੀਅਉ ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਇਅ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਸੁਰਿ ਨਰ ਭਇਅ ॥੨॥੬॥

Kāṯẖahu sarīkẖand saṯgur kī▫a▫o ḏukẖ ḏariḏar ṯin ke ga▫i▫a.   Saṯgurū cẖaran jinĥ parsi▫ā se pas pareṯ sur nar bẖa▫i▫a. ||2||6||

 

Those (jinh) whom (satigur-i) the true guru (keeau) makes (sreekhandd) sandalwood (kaatthahu) from ordinary wood, i.e. helps to emulate Divine virtues and commands – (key = of, tin = them) their (dukh) pains and (daridr) miseries – caused by vices due to ignorance of Naam – (gaia = leave) end.

(Sey) those (pas-u) animals and (preyt) ghosts, i.e. ignorant persons wandering aimlessly, (jinh) who (parsiaa) touch (charan) feet, i.e. comply with instructions – of (satiguru) the true guru, (bhaia) become (sur-i nar) god-like persons, i.e. they remain focused on living by Naam. 2. 6.

 

ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਧਨਹਿ ਕਿਆ ਗਾਰਵੁ ਦਿਜਇ ॥ ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜਇ ॥

Jām gurū ho▫e val dẖanėh ki▫ā gārav ḏij▫e.   Jām gurū ho▫e val lakẖ bāhe ki▫ā kij▫e.

 

(Jaam-i) when the guru is on one’s (val-i) side, i.e. when one has awareness of Naam given by the guru, then s/he (dijey-i) gives (kiaa =  what?) no (gaarav-u = pride) importance (dhanah-i) to riches – because s/he has the wealth of awareness of Naam imparted by the guru.

When the guru is on one’s side, i.e. when one has awareness of Naam given by the guru, then a lakh (baahey = arms) adversaries, can (kijey) do (kiaa = what?) nothing, i.e. temptations cannot entice.

 

ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਗਿਆਨ ਅਰੁ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰਿ ॥ ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਸਬਦੁ ਸਾਖੀ ਸੁ ਸਚਹ ਘਰਿ ॥

Jām gurū ho▫e val gi▫ān ar ḏẖi▫ān anan par.   Jām gurū ho▫e val sabaḏ sākẖī so sacẖah gẖar.

 

When the guru is on one’s side – when one follows the guru -, s/he has (giaan) awareness of Naam and fixes (dhiaan) attention (par-i) on, i.e. invokes and obeys, (anan) none other than the Almighty.

When the guru is on one’s side, i.e. when one has awareness of Naam given by the guru, then (sabad-u = word) Divine commands become (su) his/her (saakhee) companion/guide and leads him/her (ghar-i = to house) union with (sachah) the Eternal.

 

ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਪੈ ਦਾਸੁ ਭਟੁ ਬੇਨਤਿ ਕਹੈ ॥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹ ਥੇ ਰਹੈ ॥੩॥੭॥

Jo gurū gurū ahinis japai ḏās bẖat benaṯ kahai.   Jo gurū nām riḏ mėh ḏẖarai so janam maraṇ ḏuh the rahai. ||3||7||

 

(Kahai = says, beynat-i = request) submits (daas-u = servant) humble (bhatt-u) bard: One (jo) who (japai) remembers and complies with (guru guru – twice) teachings of the guru in thought and deed (ahainis-i) day and night, i.e. in all activities, and (jo) who (dharai) keeps Naam (mah-i) in (rid) mind, (s0) that person (rahai) is saved (they) from (duh) both (maran = death) succumbing to vices and taking (janam) birth again. 3.7

 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ ਗੁਰੂ ਬਿਨੁ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੁਰਤਿ ਨ ਸਿਧਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥

Gur bin gẖor anḏẖār gurū bin samajẖ na āvai.   Gur bin suraṯ na siḏẖ gurū bin mukaṯ na pāvai.

 

There is (ghor-u = intense) pitch (andhaar-u) dark, i.e. the mind is totally ignorant of Naam and (na aavai) does not (samajh) understand – the purpose of life and how to lead it, (bin-u) without the guru’s guidance.

One does have (surat-i) awareness of Naam and hence (sidh-i) success in life – against fight with temptations – (bin-u) without following the guru; one does not (paavai) obtain (mukat-i) liberation from temptations and hence from rebirth, without following the guru.

 

ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਸਚੁ ਬੀਚਾਰੁ ਗੁਰੂ ਕਰੁ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਸਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਘਨ ਕਟਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ॥

Gur kar sacẖ bīcẖār gurū kar re man mere.   Gur kar sabaḏ sapunn agẖan katėh sabẖ ṯere.

 

O (meyrey) my (man) mind, (kar-u) take/adopt the true guru, (kar-u = do, beechaar-u = reflection) reflect on his teachings and (kar-u) consider them to be (sach-u) true/right and – follow them.

(Kar-u) take as guru one who is (sapu’nn) well aware of (sabad) Divine commands; he will (kattah-i = cut) get rid of (sabh) all (teyrey) your (aghan) wrong-doings.

 

ਗੁਰੁ ਨਯਣਿ ਬਯਣਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਕਵਿ ਨਲ੍ਯ੍ਯ ਕਹਿ ॥ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਅਉ ਨਹੁ ਕੀਅਉ ਤੇ ਅਕਯਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ॥੪॥੮॥

Gur na▫yaṇ ba▫yaṇ gur gur karahu gurū saṯ kav nal▫y kahi.   Jin gurū na ḏekẖi▫a▫o nahu kī▫a▫o ṯe akyath sansār mėh. ||4||8||

 

(Karahu) do/remember teachings of (gur-u) the great/true guru your (nayan-i = eyes) in sight, i.e. never cast evil eye on others’ wealth or women; and (bayan-i) in word/speech, i.e. do not slander/hurt anyone or speak untruth; the guru’s teachings (sat-i = true) are forever, (kah-i) says (kav-i0 the poet/bard Nal.

Those (jin-i) who have neither (deykhau = seen) found nor (neeau) take/adopt the true guru, they are (akyath) not successful in (sansaar = word) in life – in obtaining liberation from temptations. 4. 8.

 

Page 1400

 

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਮਨ  ਮੇਰੇ ॥ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਸਮ੍ਰਥੁ ਕਲਿਜੁਗਿ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧਿ ਸਬਦ ਜਿਸੁ ਕੇਰੇ ॥

Gurū gurū gur kar man mere.   Ŧāraṇ ṯaraṇ samrath kalijug sunaṯ samāḏẖ sabaḏ jis kere.

 

(Meyrey) my mind, (kar-u) keep in mind teachings of (gur) the great (guru guru) guru in thought and deed; (sunat) listening to and complying with (keyrey = of, jis-u = who) whose (sabad = words) teachings is (samaadh-i) deep meditation and is (samrath-u) capable as (taran) ship (taaran) to ferry across the world-ocean to God, in this (kalijug-i) age of conflicts – it helps to overcome temptations in the world and not be reborn.

 

ਫੁਨਿ ਦੁਖਨਿ ਨਾਸੁ ਸੁਖਦਾਯਕੁ ਸੂਰਉ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ਬਸਤ ਤਿਹ ਨੇਰੇ ॥ ਪੂਰਉ ਪੁਰਖੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖੁ ਦੇਖਤ ਅਘ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੇ ॥

Fun ḏukẖan nās sukẖ▫ḏā▫yak sūra▫o jo ḏẖaraṯ ḏẖi▫ān basaṯ ṯih nere.  Pūra▫o purakẖ riḏai har simraṯ mukẖ ḏekẖaṯ agẖ jāhi parere.

 

(Phun-i) further, teachings of (soorau) the brave guru – who has himself subdued vices -, (sukhdaayak-u) provide peace, they (naas) destroy/end (dukhan-i) pain/troubles – by guiding not to transgress; one (jo) who (dharat) fixes (dhiaan-u) attention on the guru’s teachings, (basat) abides (neyrey) near (tih = that) the Almighty, i.e. keeps virtues and commands of the Almighty in mind.

The true guru is (poorau) an accomplished (purakh-u) personality; his teachings to (simrat) remember (har-i) the Almighty (ridai) in mind, and (deykhat) seeing/following (mukh-u = face) example of the guru cause (agh) sins (jaah-i) go (pareyrey) away.

 

ਜਉ ਹਰਿ ਬੁਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੫॥੯॥

Ja▫o har buḏẖ riḏẖ siḏẖ cẖāhaṯ gurū gurū gur kar man mere. ||5||9||

 

(Jau) if you (chaahat) wish to have good (budh-i) understanding of virtues and commands of (har-i) the Almighty, and acquire (ridh-i sidh-i) miraculous powers – to achieve what you wish – then, (meyrey) my mind, (kar-u) remember teachings of (gur) the great (guru guru) guru in thought and deed. 5. 9.

 

ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥ ਹੁਤੀ ਜੁ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ, ਬੰਛਤ ਸਿਧਿ ਕਉ ਬਿਧਿ ਮਿਲਾਯਉ ॥ ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠਉਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੁ ਦਹੰ ਦਿਸਿ ਧਾਯਉ ॥

Gurū mukẖ ḏekẖ garū sukẖ pā▫ya▫o.  Huṯī jo pi▫ās pi▫ūs pivann kī bancẖẖaṯ siḏẖ ka▫o biḏẖ milā▫ya▫o.  Pūran bẖo man ṯẖa▫ur baso ras bāsan si▫o jo ḏahaʼn ḏis ḏẖā▫ya▫o.

 

One (paayau) obtains (garoo) great/perfect (sukh-u) peace (deykh-i) by seeing/following (mukh-u = face) example of the guru – and not committing any transgressions. (Piaas) thirst (j-u) which one (hutee) has (ki) of (pivan) drinking (pioos) nectar, i.e. to experience the Almighty within (kau) of (banchhat) the seeker (bidh-i/bidhaata

For one (j-u) who (hutee) has (piaas) thirst (ki) of (piva’nn) drinking (pioos) nectar, i.e. one who has yearning to find the Almighty within, the guru’s teachings (milaayau) provide (bidh-i) the method of (sidh-i) success/achieving that to (banchhat) the seeker.

(Man) the mind which (dhaayau) runs in (dah’n) ten (dis-i) directions, i.e. all over, (kau) to (ras = pleasure) satisfy (baasa/vaashna) desires, becomes (pooran) fully (tthaur) steady and his/her (bho = body) actions accord with this.

 

ਗੋਬਿੰਦਵਾਲੁ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲ੍ਯ੍ਯਨ ਤੀਰਿ ਬਿਪਾਸ ਬਨਾਯਉ ॥ ਗਯਉ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥੬॥੧੦॥

Gobinḏ vāl gobinḏ purī sam jal▫yan ṯīr bipās banā▫ya▫o.  Ga▫ya▫o ḏukẖ ḏūr barkẖan ko so gurū mukẖ ḏekẖ garū sukẖ pā▫ya▫o. ||6||10||

 

The town of (gobindvaal-u) Goindvaal which Guru Amardas built (teer-i) on the bank of (jalyan = water) river (bipaas) Beas, is (sam) like (puri = town) abode of (gobind = master of the world) the Almighty, i.e. where everyone is at peace by leading life by Naam as taught by the guru.
Those who live by Naam, (s-u) their (dukh-u) distress (ko) of (barkhan/baras) years (gayau = goes) ends; they (paayau) obtain (garoo) great/perfect (sukh-u) peace (deykh-i) by seeing/following (mukh-u = face) example of the guru, – and not committing any transgressions.  6. 10.

 

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ, ਜਿਸੁ ਦੇਖਿ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ ਡਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥

Samrath gurū sir hath ḏẖar▫ya▫o.  Gur kīnī kirpā har nām ḏī▫a▫o jis ḏekẖ cẖarann agẖann har▫ya▫o.  Nis bāsur ek samān ḏẖi▫ān so nām sune suṯ bẖān dar▫ya▫o.

 

(Samrath) the able Guru Amardas (dharyau) placed (hath-u) hand (sir-i) on the head, i.e. blessed his disciple. He (keenee) showed (kripa) kindness and (deeau = gave) imparted awareness of Naam/Divine virtues and commands as guide for life to him; (deykh-i = by seeing) placing the self in (jis-u = whose) his (chara’nn = feet) care and obedience, all (agha’nn) sins/faults of the disciple (haryau) are taken away.

The disciple paid (eyk = one, samaan = equally) continuous (dhiaan) attention to Naam (nis-i) night and (baasur) day, i.e. in all activities; (suney) hearing of (su) that Naam, (sut-u) son of (bhaan) the sun, i.e. Jam, the metaphoric agent of Divine justice, (ddaryau) feels scared, – since it has orders not to go near those who live by Naam.

 

ਭਨਿ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਪਰਸੁ ਕਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥ ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਤਿ ਕੀਯਉ, ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥੭॥੧੧॥

Bẖan ḏās so ās jagṯar gurū kī pāras bẖet paras kar▫ya▫o.  Rāmḏās gurū har saṯ kī▫ya▫o samrath gurū sir hath ḏẖar▫ya▫o. ||7||11||

 

(Bhan-i) says (daas = servant) the humble bard: Guru Amardas is like (paaras-u) Paaras, the stone which is believed to change a base metal to gold by its touch; to fulfil (aas) wish of (jagatr) the world for the guru, he went further and (bheytt-i) with his meeting/guidance (karyau) made his disciple as (paras-u) Paaras, i.e. the guru.

(Har-i) the Almighty (keeyau) made Guru Ramdas (sat-i) immortal, i.e. embodiment of God when (samrath) able Guru Amardas (dharyau) placed (hath-u) hand (sir-i) on the head, i.e. blessed the disciple. 7. 11.

 

ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ॥ ਫੁਨਿ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ੍ਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥

Ab rākẖo ḏās bẖāt kī lāj.   Jaisī rākẖī lāj bẖagaṯ par▫hilāḏ kī harnākẖas fāre kar āj.  Fun ḏaropaṯī lāj rakẖī har parabẖ jī cẖẖīnaṯ basṯar ḏīn baho sāj.

 

O Almighty, (ab = now) in this age/Kaliyug, please (raakhahu) preserve (laaj) honor of this (daas = servant) humble (bhaatt/bhatt) bard, i.e. all devotees.

(Jaisee) the way in Treyta Yug, You took the form of man-lion and (raakhee) preserved (laaj) honor/life (ki) of Your (bhagat) devotee Prahilad and, with (aaj) nails of (kar) the hands (phaarey) tore/killed Harnaakhas – who tried to kill his son Prahilad.

(Phun-i) then in Duapar Yug You (deen) gave (bah-u) plenty of clothes (saaj) to cover and (raakhi) preserve honor of (droptee) Draupadi of the Mahabharata, who was (chheenat = being snatched, bastr = clothes) being disrobed by evil people.

 

ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਿਕਾ ਪੜ੍ਹਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਜੁਗ ਹੋਇ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥੮॥੧੨॥

Soḏāmā apḏā ṯe rākẖi▫ā ganikā paṛĥaṯ pūre ṯih kāj.  Sarī saṯgur suparsan kaljug ho▫e rākẖo ḏās bẖāt kī lāj. ||8||12||

 

Also in Duapar Yug, You (raakhiaa) emancipated (sodaama) the devotee Sudama (tey) from (apda = tribulations) poverty; You (poorey) fulfilled (kaaj) need to be saved of Ganika, a sex worker, by causing her to (parrhat = read) utter the mantra of Raam.

O (sri) revered (satigur) true guru, only practice of Naam can save in this (kaljug-i) age of conflicts/duality, please (hoey) be (suprasa’nn) well-pleased/kind and (raakhahu) preserve (laaj) honor of (daas = servant) humble (bhaat/bhatt) bard, i.e. save all devotees by imparting awareness of Naam.

 

————————————–

 

ਝੋਲਨਾ ॥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ, ਨਾਮੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਅਪੈ, ਰਸਨਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਸੈ, ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਨੀਅਹੁ ॥

Jẖolnā.   Gurū gur gurū gur gurū jap parānī▫ahu.   Sabaḏ har har japai nām nav niḏẖ apai rasan ahinis rasai saṯ kar jānī▫ahu.

 

Jholna – a musical measure. O (praaneeah-u = creatures) human beings, (japu) remember and obey teachings of (gur) the great guru – thrice – in thought, word and deed.

One who (japai) remembers and obeys (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) purifying (sabad-u = word) Divine commands, s/he drinks, i.e. practices living by, Naam/Divine virtues and commands, his/her (rasna) tongue (rasai) enjoys praising the Almighty (ahinis-i) day and night, i.e. in all activities; (jaaneeahu) know this (kar-i) as (sat-i) truth.

 

ਫੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਧਿਆਈਐ, ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜਹੁ, ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨੀਅਹੁ ॥ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦਿ ਧਰਹੁ, ਪੰਚ ਭੂ ਬਸਿ ਕਰਹੁ, ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਉਧਰਹੁ, ਦ੍ਵਾਰਿ ਹਰਿ ਮਾਨੀਅਹੁ ॥

Fun parem rang pā▫ī▫ai gurmukẖėh ḏẖi▫ā▫ī▫ai ann mārag ṯajahu bẖajahu har geānī▫ahu.  Bacẖan gur riḏ ḏẖarahu pancẖ bẖū bas karahu janam kul uḏẖrahu ḏavār har mānī▫ahu.

 

(Phun-i) thus (rang) the joy of receiving (preym) love of the Almighty (paaeeai) obtains, i.e. one enjoys being at peace; so (tajahu) forsake (a’nn) other (maarag) paths – of rituals, superstitions, worships; o (gyaaneeahu) learned/wise people, (bhajahu) praise and obey (har-i) the Almighty.

(Dharah-u) keep (bachan = words) teachings/guidance of (gur) the guru (rid-i) in mind, to (karahu = make, bas-i = under control) control the wandering (panch) five sensory (bhoo) organs – so as not to be tempted; (udhrahu) save (janam-u = human birth) human life from vices and bring good name to your (kul) lineage; and (maaneeahu) be accepted at (duaar) court of, i.e. for union with, the (har-i) the Almighty.

 

ਜਉ ਤ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵਹੁ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥੧॥੧੩॥

Ja▫o ṯa sabẖ sukẖ iṯ uṯ ṯum bancẖẖvahu gurū gur gurū gur gurū jap parānī▫ahu. ||1||13||

 

(Jau) if (ta) you (banchhvahu = seek) wish to have (sabh) all (sukh) comforts (it) here and in (ut = there) the hereafter, (jap-u) remember and obey teachings of (gur) the great guru – thrice – in thought, word and deed, o (praaneeah-u = creatures) human beings. 1. 13.

 

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ॥ ਅਗਮ ਗੁਨ ਜਾਨੁ ਨਿਧਾਨੁ, ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਰਹੁ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੁ, ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਰਹੁ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਧਰਿ ॥

Gurū gur gurū gur gurū jap saṯ kar.  Agam gun jān niḏẖān har man ḏẖarahu ḏẖeān ahinis karahu bacẖan gur riḏai ḏẖar.

 

(Kar-i) taking them as (sat-i = true) the right ones, i.e. with faith in mind, (jap-i) remember and obey teachings of (gur) the great guru – thrice – in thought, word and deed.

The Almighty is (agam) beyond reach/comprehension by ourselves; but one can (jaan-u = know) obtain (nidhaan-u = treasure) awareness of (gun) Divine virtues from the guru; (ahinis-i = day and night) ever (dharahu = keep) fix (dhyaan-u) attention (man-i) of the mind on commands of (har-i) the Almighty; (karahu) do it (dhar-i) keeping (bachan = words) teachings of (gur) the guru (ridai) in mind.

 

ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ ਮਜਨੁ ਕਰਹੁ, ਸੰਤ ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਹੁ, ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰਿ ॥ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਸਿ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ॥

Fun gurū jal bimal athāh majan karahu sanṯ gursikẖ ṯarahu nām sacẖ rang sar.  Saḏā nirvair nirankār nirbẖa▫o japai parem gur sabaḏ ras karaṯ ḏariṛ bẖagaṯ har.

 

(Phun-i) then (karahu = do) take (majan-u) bath in (athaah = bottomless) the deep pool of (bimal) clean (jal) water of the guru, i.e. obey the purifying teachings, of the guru; this is how you can (tarahu = swim) get across (sar-i = pool) the world-ocean, through (rang) loving obedience to Naam/virtues and commands of (sach) the Eternal, o (sant = saints) seeker (gursikh) Sikhs/disciples of the guru.

One who (sadaa) ever (preym) lovingly (japai) remembers and obeys (nirvair) the enmity-free, (niraankaar-u) Formless (nirbhau = fearless) Supreme Master, (ras-i = immersed in) by following (sabad = words) teachings of (gur) the guru; s/he (karat = does) acts with (drirr-u) firm commitment to (bhagat-i = devotion) obedience of (har-i) the Almighty.

 

ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮੁ ਤਜਹੁ, ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਜਹੁ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ॥੨॥੧੪॥

Mugaḏẖ man bẖaram ṯajahu nām gurmukẖ bẖajahu gurū gur gurū gur gurū jap saṯ kar. ||2||14||

 

O (mugadh = foolish) ignorant (man = mind) human being, (tajah-u) give up (bhram-u = delusion) other ideas, and (bhajahu) remember and obey Naam/Divine virtues and commands (gurmukh-i) with the guru’s guidance; (kar-i) accepting them as (sat-i = true) the right ones, i.e. with faith in mind, (japu) remember and obey teachings of (gur) the great guru – thrice – in thought, word and deed. 2. 14.

 

Page 1401

 

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥ ਉਦਧਿ ਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਬੇਅੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ, ਮਣਿ ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥

Gurū gur gur karahu gurū har pā▫ī▫ai.  Uḏaḏẖ gur gahir gambẖīr be▫anṯ har nām nag hīr maṇ milaṯ liv lā▫ī▫ai.

 

(Karahu) take/follow teachings of (guru gur gur) the guru in thought, word and deed; this is how (har-i) the Almighty Guru (paaeeai) is found.

Teachings of (gur-u) the guru are (gahar) a deep and (gambheer) profound (udadh-i) ocean of knowledge; they impart awareness of (beyant-u) infinitely valuable Naam/Divine virtues and commands like (nag) precious stones and (heer) jewels; (man-i) the gem (milat) is found, i.e. the Almighty is experienced within by (laaeeai) fixing (liv) attention on Naam with the guru’s guidance.

 

ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨੁ ਪਰਸ ਮੈਲੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਿਰਤ ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ ਧ੍ਯ੍ਯਾਈਐ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦ੍ਵਾਰਿ ਜਿਸੁ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿਖ ਨਾਈਐ ॥

Fun gurū parmal saras karaṯ kancẖan paras mail ḏurmaṯ hiraṯ sabaḏ gur ḏẖa▫yā▫ī▫ai.  Amriṯ parvāh cẖẖutkanṯ saḏ ḏavār jis ga▫yān gur bimal sar sanṯ sikẖ nā▫ī▫ai.

 

(Phun-i) again, the guru is like (parmal) the sandalwood tree which (karat = makes, saras = with elixir) imparts its fragrance to plants in its vicinity; he is like the Paaras which changes base metals to (kanchan-u) gold with its (paras) touch; (dhyaaeeai) paying attention to/complying (sabad-i = to the word) to teachings of the guru, (hirat) takes away (mail-u) the dirt of (durmat-i) evil counsel/ideas from the mind.

(Parvaah) springs of (a’mmrit) nectar, i.e. expositions on Naam are (sad) ever (chhuttkant = released) being delivered in congregation (jis-u = whose) of the guru.

(Sant = saint) the seeker Sikhs/disciples (naaeeai/nhaaeeai) bathe in (bimal) the clean (sar) pool, i.e. learn/purify themselves with (gyaan) awareness of (bimal = clean) the pristine Naam through teachings of (gur) the guru.

 

ਨਾਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਰਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥੩॥੧੫॥

Nām nirbāṇ niḏẖān har ur ḏẖarahu gurū gur gur karahu gurū har pā▫ī▫ai. ||3||15||

                                                  

(Dharah-u) keep (nidhaan) the treasure of (nirbaan-u = pure) the pristine Naam/Divine virtues and commands of (har-i) the Almighty (ur-i) in mind (karahu) adopt/follow teachings of (guru gur gur) the guru in thought, word and deed; this is how (har-i) the Almighty Guru (paaeeai) is found. 3. 15

 

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੇ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਹਿ ਤੇਤੀਸ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਿ ਕੰਨ ਰੇ ॥

Gurū gur gurū gur gurū jap man re.  Jā kī sev siv siḏẖ sāḏẖik sur asur gaṇ ṯarėh ṯeṯīs gur bacẖan suṇ kann re.

 

(Rey) o human being (jap-u) remember and (ma’nn) obey (gur-u) the great guru – thrice – in thought word and deed.

(Ki = of, ja = who) by whose (seyv = service) obedience gods like (siv) Shiva, (sidh) yogis, (saadhik) seekers, (sur) gods (asur) demons, (gan-u) servants of gods, (teytees) the thirty three crore gods of Hindu faith (tarah-i = swim) overcome vices and are saved, (sun-i) listening to (bachan = words) teachings of the guru with (ka’nn) ears – and /obeying them.

 

ਫੁਨਿ ਤਰਹਿ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹਿ, ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨਿ ਜੰਨ ਰੇ ॥ ਤਰਹਿ ਨਾਰਦਾਦਿ ਸਨਕਾਦਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਤਰਹਿ, ਇਕ ਨਾਮ ਲਗਿ ਤਜਹੁ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ ॥

Fun ṯarėh ṯe sanṯ hiṯ bẖagaṯ gur gur karahi ṯari▫o parahlāḏ gur milaṯ mun jann re.  Ŧarėh nārḏāḏ sankāḏ har gurmukẖėh ṯarėh ik nām lag ṯajahu ras ann re.

 

(Phun-i) also (tey) those (sant = saints) seekers who (hit) lovingly (karah-i) adopt/obey (gur-u) the great (gur-u) guru (tarah-i = swim) are saved – and find God; and devotees like Prahlad (tario) were saved on (milat) meeting and obeying the guru, as do (ja’nn) humble (mun-i) sages.

Sages (naardaad-i) like Narada and (sankaad-i) Sanak – and his brothers Sanadan, Sanat Kumar and Sanatan – (tarah-i) are saved; (lag-i) by engaging in practice of Naam/ virtues and commands of (ik) the One Almighty; you also (tajah-u) give up (a’nn) other (ras = tastes) pursuits – like rituals, superstitions and worships and practice Naam.

ਦਾਸੁ ਬੇਨਤਿ ਕਹੈ, ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੇ ॥੪॥੧੬॥੨੯॥

Ḏās benaṯ kahai nām gurmukẖ lahai gurū gur gurū gur gurū jap man re. ||4||16||29||

 

(Daas-u = servant) this humble bard (kahai) makes this (beynat-i) submission; one should (lahai) receive awareness of Naam (gurmukh-i) from the guru; (rey) o human being, (jap-u) remember and (ma’nn) obey (gur-u) the great guru – thrice – to keep God in mind in thought word and deed. 4. 16. 29.

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145