SGGS pp 1306-1308, Kaanrra M: 5, Shabads 40-50

SGGS pp 1306-1308, Kaanrra M: 5, Shabads 40-50

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

kānaṛā mahalā ੫ gharu ੯     ik‐ōnkār satigur prasādi.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra (ghar-u 9) to be sung to the ninth beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. 1.

 

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਭਗਤਿ ਬਛਲੁ ਭੈ ਹਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

patit pāvanu bhagati bachhalu bhai haran tāran taran.੧. rahāu.

 The Almighty (paavan) purifies/lifts (patit) those fallen to vices, (bachhal) loves (bhagat-i) devotion, (haran) destroys/ends (bhai/bhav = world – coming to) being reborn and is (taaran) the ship to (taran = swim) ferry across the world-ocean – overcome attachment to the world-play and no tbe reborn. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਨੈਨ ਤਿਪਤੇ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿ ਜਸੁ ਤੋਖਿ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ॥੧॥

nain tipatē darasu pēkhi jasu tōkhi sunat karan.੧.

 

(Nain) eyes (tiptey/triptey = satiated) are happy (peykh-i) seeing (daras-u) vision; (karan) ears (tokh-i) are pleased to (sunat) to hear (jas-u = praise) virtues of the Almighty. 1.

 

ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਦਾਤੇ ਦੀਨ ਗੋਬਿਦ ਸਰਨ ॥ ਆਸ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਗਹੀ ਓਟ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਨ ॥੨॥੧॥੪੦॥

prān nāth anāth dātē dīn gōbid saran. ās pūran dukh bināsan gahī ōṭ nānak hari charan.੨.੧.੪੦.

 

O Almighty, You are (naath) the Master (praan = breaths) of life, (daatey = giver) benevolent to (anaath) the master-less; I (deen = poor) a lowly one, place myself in (saran = sanctuary) care and obedience of You, (gobid/gobind) Master of the world;

You (pooran) fulfil (aas) wishes and (binaasan = destroy) get rid of (dukh) distress; fifth Nanak, the devotee has (gahi = held) taken (saran) sanctuary, i.e. I have placed myself in Your care and obedience, o (har-i) Almighty. 2. 1. 40.

 

———————————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਇਆਲ ਠਾਕੁਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰਤੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. charan saran daiāl ṭhākur ān nāhī jāi. patit pāvan biradu suāmī udharatē hari dhiāi.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. I have placed myself in (saran) sanctuary of (charan) the feet (daiaal) the kind (tthaakur) Master; there is (naahi) no (aan) other (jaaey) place to go to.

It is (birad-u) the tradition with (suaami) the Master to (paavan) purify/lift (patit) those fallen o vices; they (udhratey) are saved (dhaiaaey) by paying attention to commands of (har-i) the Almighty. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਸੈਸਾਰ ਗਾਰ ਬਿਕਾਰ ਸਾਗਰ ਪਤਿਤ ਮੋਹ ਮਾਨ ਅੰਧ ॥ ਬਿਕਲ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਧੰਧ ॥ ਕਰੁ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਿ ਕਾਢਹੁ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ॥੧॥

saisār gār bikār sāgar patit mōh mān andh. bikal māiā saṅgi dhandh. karu gahē prabh āpi kāḍhahu rākhi lēhu gōbind rāi.੧.

 

(Saisaar/sansaar) the world is (gaar/gaara = loose mud) a quagmire, (saagar) ocean of (bikaar) vices; those (andh = blind) blinded by (moh) attachment to the world-play and (maan) pride, (patit) fall in this quagmire.

I am (bikal) restless due to (dhandh) entanglements (sang-i) with (maaiaa) the world-play; please (gahey) hold my (kar-u) hand; only (aap-i ) Yourself can (kaaddhahu) take me out; (raakh-i leyhu) save me, o (raaey = king) Sovereign (gobind) Master of the world. 1

 

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਸੰਤਨ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸ ॥ ਮਨਿ ਦਰਸਨੈ ਕੀ ਪਿਆਸ ॥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਨਤਾਸ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੨॥੨॥੪੧॥

 

anāth nāth sanāth santan kōṭi pāp binās. mani darasanai kī piās. prabh pūran gunatās. kripāl daiāl gupāl nānak hari rasanā gun gāi.੨.੨.੪੧.

 

You are (naath) Master of (anaath) the master-less, (sanaath = of the master) support of (santan) the devotees, and (binaas) destroy/remove (kott-i = crores) multitudes of (paap) faults.

I have (piaas) thirst for Your (darsnai = sight) company; o (prabhoo) Almighty (guntaas) treasure of virtues, please (pooran) fulfil my yearning.

Fifth Nanak, the seeker, (gaaey) sings (rasna) with the tongue and emulates (gun) virtues of (har-i) the Almighty, o (kripal) merciful, (daiaal) kind (gupaal) Sustainor/Benevolent Master. 2. 2. 41.

 

———————————–

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਾਰਿ ਵਾਰਉ ਅਨਿਕ ਡਾਰਉ ॥ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਿਅ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. vāri vārau anik ḍārau. sukhu pri suhāg palak rāt.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. The soul-wife says: I shall (vaar-i vaarau) shall sacrifice (anik = numerous) all other comforts and (ddaarau) drop them; for (sukh-u = comfort) pleasure of (palak) a bit of (suhaag = good fortune) company of the Almighty husband (raat = night) in life, i.e. presence of God within is the most sublime pleasure. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਕਨਿਕ ਮੰਦਰ ਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ ਮੋਹਿ ਨਾਹਿ ਇਨ ਸਿਉ ਤਾਤ ॥੧॥

kanik mandar pāṭ sēj sakhī mōhi nāhi in siu tāt.੧.

 

(Kanik) gold/jewelry, (mandar) mansions, (paatt) silk/expensive clothes, comfortable (seyj) bed; (moh-i) I have (naah-i) no (taat) interest (sio) in (in) these – I yearn for company of the Beloved. 1.

 

ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ ॥ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨੁ ਭੂਮਿ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਤ ॥੨॥੩॥੪੨॥

mukat lāl anik bhōg binu nām nānak hāt. rūkhō bhōjanu bhūmi sain sakhī pri saṅgi sūkhi bihāt.੨.੩.੪੨.

 

(Mukat) pearls, (laal) gems, (anik) numerous objects of (bhog) pleasure (haat = kill) hurt (bin-u = without) in the absence of the beloved, – not living by Naam/Divine virtues and commands, says fifth Nanak.

 The time spent (sang-i) with (pria) the Beloved even with (rookho) insipid (bhojan) bhojan and (sain) sleeping (bhoom-i) on ground (bihaat) passes (sookh-i) in comfort/joy, o (sakhi) friends. 2. 3. 42.

 

—————————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਲੋਰੋ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੋ ਮੋਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. ahaṃ tōrō mukhu jōrō. guru guru karat manu lōrō. pri prīti piārō mōrō.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. (Toro/torro = break) dissolve (aha-n) ego and (joro) join (mukh-u) face, i.e. listen; (karat) saying (gur-u gur-u) great great, i.e. praise the Almighty and (loro) search within, my (man-u) mind. This is (moro) my (preet-i) yearning for (piaaro) the beloved (pria) Beloved Almighty. 1

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਆਗਨਿ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਤੋਰੋ ॥੧॥

grihi sēj suhāvī āgani chainā tōrō rī tōrō pañch dūtan siu saṅgu tōrō.੧.

 

(Ri) O my being, (toro) break/end (sang-u) company (sio) with (panch) the five (dootan) vices – lust, wrath, greed, attachment to the world-play, vanity -, to make (grih-i = house) the mind (suhaavi) a pleasant (seyj) bed/place for the Almighty and have (chaina) peace (aagan-i = in courtyard) around. 1.

 

ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨਿ ਊਂਧ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ॥ ਛੁਟਕੀ ਹਉਮੈ ਸੋਰੋ ॥ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥੨॥੪॥੪੩॥

āi n jāi basē nij āsani ūndh kamal bigasōrō. chhuṭakī haumai sōrō. gāiō rī gāiō prabh nānak gunī gahērō.੨.੪.੪੩.

 

The Almighty will not (aaey) come and (jaaey) go, but shall (basey) dwell on (nij) own (aasan-i) seat, i.e. the mind shall be steadfast in focus on God; (oondh = drooping) the withering (kamal) lotus flower shall (bigseyro) blossom, i.e. the mind shall be happy with God within.

(Soro = noise) the disturbance caused by (haumai) ego (chhuttki) leaves, i.e. other ideas leave when one (gaaio ri gaaio = sings) praises (gaheyro) the profound (guni) in virtues (prabh) Almighty, says fifth Nanak. 2. 4. 43.

 

————————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੯ ॥ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪਿ ਮਨਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਤ ਪੰਥੁ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਤਾਪ ॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā maਃ ੫ gharu ੯. tāṃ tē jāpi manā hari jāpi. jō sant bēd kahat panthu gākharō mōh magan ahaṃ tāp. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. (Taa-n tey) this is why one should (jaap-i) remember and obey (har-i) the Almighty, (manaa = mind) o human being. (Panth) the route (jo) which (sant) the saints and (beyd = Vedas) scriptures (kahat = say) describe as (gaakhro) hard, has to be gone through, i.e. the soul has to face close scrutiny of deeds if one is (magan) engrossed in (moh) attachments to the world-play because of (taap = ailment) the vice of (ahan-n) ego – acting by self-will ignoring God’s commands.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗਿ ਬਪੁਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ॥੧॥

jō rātē mātē saṅgi bapurī māiā mōh santāp.੧.

 

(Jo) those who are (raatey) imbued/attached and (maatey) inebriated (sang-i) with (moh) attachments to (bapuri = poor) the base (moh) attachments to (maaiaa) the world-play, experience (santaap) suffer – their souls are detained by Divine justice and not allowed to meet God.

 

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਊ ਜਨੁ ਉਧਰੈ ਜਿਸਹਿ ਉਧਾਰਹੁ ਆਪ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥੨॥੫॥੪੪॥

nāmu japat sōū janu udharai jisahi udhārahu āp. binasi jāi mōh bhai bharamā nānak sant pratāp.੨.੫.੪੪.

 

(So-oo) only that (jan-u) person (udhrai) is saved from attachments to the world-play who (japat) remembers and obeys (naam-u) Divine directions; s/he is one (jisah-i) whom You (aap-i) Yourself (udhaarhu) save, i.e. with motivation to practice Naam.

His/her (moh) attachment to the world-play and (bhai) apprehensions caused by (bharma) straying from Naam (binas jaaey) are destroyed with (prataap = grandeur) influence of (sant) the guru, says fifth Nanak. 2. 5. 44.

 

Page 1307

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

kānaṛā mahalā ੫ gharu ੧੦  ik‐ōṃkār satigur prasādi.

 

Composition of the fifth Guru in Raaga Kaanrra (ghar-u 10) to be sung to the tenth beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. 1.

 

ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਜੀ ਸੰਤਹੁ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਹੀ ਉਰਝਿ ਨਿਕਟਿ ਬਸਿਓ ਤਾਕੀ ਸਰਨਿ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

aisō dānu dēhu jī santahu jāt jīu balihāri. mān mōhī pañch dōhī urajhi nikaṭi basiō tākī sarani sādhūā dūt saṅgu nivāri.੧. rahāu.

 

My (jeeo) soul/being (jaat banihaar-i = is sacrifice) adores you, o (ji) revered (santahu = santau) guru; please (deyhu) give me (aiso) such (daan-u = charity) guidance, by which I can free myself;

I (mohee) am possessed by (maan) self-importance, (dohi = cheated by) enticed (panch) the five vices, (urajh-i) entangled by their (basio = dwelling) being (nikatt-i) close; I (taaki = seen) have sought (saran-i = sanctuary) protection/guidance of (sadhooaa) the saints/guru to (nivaar-i) be rid of (sang-u) company of (doot) the vices. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰਿ ॥੧॥

kōṭi janam jōni bhramiō hāri pariō duāri.੧.

 

 (Bhraamio = wandered) having been though (kott-i) crores of (janam) births in many (jon-i) life forms, I (haar-i = defeated) have lost hope and (pario) placed myself (duaar-i) at the gate, i.e. have come to seek guidance, of the guru. 1.

 

ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥੧॥੪੫॥

kirapā gōbind bhaī miliō nāmu adhāru. dulabh janamu saphalu nānak bhav utāri pāri.੨.੧.੪੫.

 

(Gobind) the Master of the world (bhaee) bestowed (kirpa) kindness and I (milio) received (naam) awareness of Divine virtues and commands as (adhaar-u = support) guide to overcome vices – from the guru.

This has made my (dulabh) hard-to-get (janam-u) human birth (saphal-u) fruitful – I learnt from the guru to overcome vices – which will (utaar-i) land me (paar-i) on the far shore of (bhav = world) the world-ocean, i.e. enable to overcome vices and not be reborn, says fifth Nanak. 2. 1. 45.

 

———————————————–

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

kānaṛā mahalā ੫ gharu ੧੧  ik‐ōṃkār satigur prasādi.

 

Composition of the fifth Guru in Raaga Kaanrra (ghar-u 11) to be sung to the eleventh beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. 1.

 

ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੌ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

sahaj subhāē āpan āē. kachhū n jānau kachhū dikhāē. prabhu miliō sukh bālē bhōlē.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. The Almighty (aaey) came (aapan) on IT’s own (sahj subhaaey) spontaneously. I (jaanao) know (kachoo na) nothing and have (kachoo na) nothing (dikhaaey) to show – by way of rituals etc.

(Prabh-u) the Almighty (milio) met me because of my (bholey) innocent (baaley) childlike love and made me (sukh-u = comfort/peace) happy. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਸੰਜੋਗਿ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ॥ ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਏ ਘਰਹਿ ਬਸਾਏ ॥ ਗੁਨ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ॥੧॥

sañjōgi milāē sādh saṅgāē. katahū n jāē gharahi basāē. gun nidhānu pragaṭiō ih chōlai.੧.

 

(Sanjog-i) providential occurrence (milaaey) caused to meet God (sangaaey) in company/with guidance, of (saadh) the guru. I (basaaey = caused to dwell) remember God (gharah-i = in house) in mind and IT does not (jaaey) go (katahoo) anywhere, i.e. I ever keep God in mind.

The Almighty (nidhaan-u) treasure of (gun) virtues (pragttio = manifests) remains present in (ih = this) my (cholai) body/mind. 1.

 

ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਆਨ ਤਜਾਏ ॥ ਥਾਨ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ॥ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਨ ਬੋਲੈ ॥੨॥੧॥੪੬॥

charan lubhāē ān tajāē. thān thanāē sarab samāē. rasaki rasaki nānaku gun bōlai.੨.੧.੪੬.

 

(Lubhaaey) attracted by, i.e. wishing to be at (charan) feet/in obedience of God, (tajaaey) forsaking (aan) other ideas; seeing God (samaaey) pervading/present (thaan thanaaey) at all places and in (sarab) all creatures, fifth Nanak (rasak-i rasak-i) joyfully (bolai = says) praises (gun) virtues of the Almighty, and emulates them. 2. 1. 46.
——————————————-

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈਂ‍ੀ ॥ ਪਰਮਿਤਿ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. gōbind ṭhākur milan durā*​‍ṃ​ī. paramiti rūpu agamm agōchar rahiō sarab samāī.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. It is (duraaee-n) difficult to (milan = meet) find God, being of (roop-u) a form (permit-i) beyond measure – Formless, (agamm) beyond reach/comprehension and (agochar) not perceived by the senses, although (samaaee = contained) present (sarab) everywhere and in everyone. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਕਹਨਿ ਭਵਨਿ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਿਕ ਉਕਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ੧ ॥

kahani bhavani nāhī pāiō pāiō anik ukati chaturāī.੧.

 

God is (paaio) found (naahi) neither (kahan-i) by talking, nor (bhavan-i) wandering nor by (anik) numerous other (ukat-i) argument/methods nor (chaturaaee) cleverness/wisdom. 1.

 

ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਰ ਕ੍ਰਿਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨਾਈ ॥੨॥੨॥੪੭॥

jatan jatan anik upāv rē tau miliō jau kirapāī. prabhū daiār kripār kripā nidhi jan nānak sant rēnāī.੨.੨.੪੭.

 

God is not found (jatan jatan) making efforts or taking (upaav) measures; God (milio) is found (tau) then (jau) when God is (kirpaaee) kind to meet.

(Prabhoo) the Almighty is (daiaar/daiaal) compassionate (kripaar/kirpaal) kind, (nidh-i) the treasure of (kripa) mercy – is found by being (reynaaee) dust of feet of (sant) the guru says (jan) humble fifth Nanak. 2. 2. 47.

 

——————————————–

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥ ਚਿਤਵਉ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਸਾਸਨ ਨਿਸਿ ਭੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. māī simarat rām rām rām. prabh binā nāhī hōru. chitavau charanārabind sāsan nisi bhōr.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. O (maaee) mother, I (simrat) keep in mind (raam raam raam = Almighty – thrice) the Almighty in thought, word and deed; there is (naahi) none (hor-u) else (binaa) except (prabh) the Almighty can keep me at peace

I (chitvau) think of (charnaarbind = charan = feet + arbind/Arvind = lotus) the Almighty, in face of (saasan) intimidation by temptations (nis-i) night and (bhor) day. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਨ ਆਪਨ ਤੂਟਤ ਨਹੀ ਜੋਰੁ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੋ ਹਰਿ ਗੁਨ ਨਿਧੇ ਸੁਖ ਮੋਰ ॥੧॥

lāi prīti kīn āpan tūṭat nahī jōru. prān manu dhanu sarabaso hari gun nidhē sukh mōr.੧.

 

The Almighty has (laaey) created (preet-i) love and (keen) made me IT’s (aapan) own, this (jor-u = bond) love will not (toottat) be broken, i.e. I cannot forget the Almighty.

My (praan) life, (man-u) mind/soul, (dhan-u) wealth, (sarabaso) everything is given by (har-i) the Almighty (nidhey) treasure of (gun) virtues; God’s remembrance is the source of (sukh) comfort (mor = my) for me. 1.

 

ਈਤ ਊਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨੁ ਨਿਰਖਤ ਰਿਦ ਖੋਰਿ ॥ ਸੰਤ ਸਰਨ ਤਰਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸਿਓ ਦੁਖੁ ਘੋਰ ॥੨॥੩॥੪੮॥

īt ūt rām pūranu nirakhat rid khōri. sant saran taran nānak binasiō dukhu ghōr.੨.੩.੪੮.

 

(Raam) the Almighty (pooran-u) pervades (eet = here, oot = there) everywhere and (nirkhat) seen (khor-i) deep in the (rid) mind.

(Saran = sanctuary) guidance of (sant) the guru is (taran) the ship to get across the world-ocean, i.e. to overcome temptations in the world-play, with which (ghor) the terrible (dukh-u) agony – of separation from the Almighty (binsio = destroyed) is obviated, says fifth Nanak. 2. 3. 48.

 

———————————————

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹੁ ॥ ਸਾਜਨੋ ਤੂ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. jan kō prabhu saṅgē asanēhu. sājanō tū mītu mērā grihi tērai sabhu kēhu.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. (Jan = servant, ko = of) the devotee bears (asneyh-u) love (sangey) for (prabh-u) the Almighty. O Almighty, You are (meyra) my (saajno) companion and (meet-u) friend; (sabh-u) every (keyh-u/kichh) thing is in (teyrai) Your (grih-i) house/control – and I am sustained by You. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਮਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਤਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ ॥੧॥

mānu māṅgau tānu māṅgau dhanu lakhamī sut dēh.੧.

 

I (maangau) ask for (maan-u) honor, (taan-u) strength, (dhan = wealth, lakhmi/lakshmi = goddess of wealth) wealth and You (deyh) give all these. 1.

 

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੁਗਤਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ॥

mukati jugati bhugati pūran paramānand param nidhān.

 

You impart (mukat-i) emancipation, (jugat-i) how to lead life, (bhugat-i) the wherewithal, You are (pooran = filled with) all-pervasive, (param) the supreme (nidhaan) treasure/source of (parmaanand) supreme bliss and comfort/peace through union with You.

 

Page 1308

 

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੪॥੪੯॥

bhai bhāi bhagati nihāl nānak sadā sadā kurabān.੨.੪.੪੯.


I am (nihaal) happy living with (bhaaey) loving (bhai = fear) obedience and (bhagat-i) devotion; I (sadaa sadaa) forever (kurbaan = sacrifice) adore You, submits fifth Nanak. 2. 4. 49.

 

——————————————-

 

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਤ ਕਰਤ ਚਰਚ ਚਰਚ ਚਰਚਰੀ ॥ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਭੇਖ ਗਿਆਨ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਧਰਤ ਧਰਤ ਧਰਚਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kānaṛā mahalā ੫. karat karat charach charach characharī. jōg dhiān bhēkh giān phirat phirat dharat dharat dharacharī.੧. rahāu.

 

Composition of the fifth Guru in Raga Kaanrra. The Pundits/scholars (karat karat = do) give (charach charach charchari = talk) discourses.

Some practice (jog) Yoga, (dhiaan) meditation, (bheykh) adopting garbs, (giaan) gaining scriptural knowledge or (phirat phirat) wandering (dharat dharat dharchari) the earth. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਅਹੰ ਅਹੰ ਅਹੈ ਅਵਰ ਮੂੜ ਮੂੜ ਮੂੜ ਬਵਰਈ ॥ ਜਤਿ ਜਾਤ ਜਾਤ ਜਾਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਾਲ ਹਈ ॥੧॥

ahaṃ ahaṃ ahai avar mūṛ mūṛ mūṛ bavaraī. jati jāt jāt jāt sadā sadā sadā sadā kāl haī.੧.

 

This (hai) is (aha-n aha-n) ego of (moorr moorr moorr bavraee) thoughtless people.

(Jat-i) wherever they (jaat jaat jaat) go (kaal = death) Divine justice (haee = is present) watches their deeds (sadaa sada sadaa) forever.

 

ਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ ਮਿਰਤੁ ਮਿਰਤੁ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਸਦਾ ਹਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਾਜੁ ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਮੂੜ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਭਜਨ ਭਜਨ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਈ ॥੨॥੫॥੫੦॥੧੨॥੬੨॥

mānu mānu mānu tiāgi miratu miratu nikaṭi nikaṭi sadā haī. hari harē harē bhāju kahatu nānaku sunahu rē mūṛ binu bhajan bhajan bhajan ahilā janamu gaī.੨.੫.੫੦.੧੨.੬੨.

 

O human being, (tiaag-i) give up (maan-u maan-u man-u) self-importance – stop acting by self-will; remember (mirat-u mirat-u) death (haee) is (sadaa) ever (nikatt-i nikatt-i) near – may come anytime, so remember and obey Divine commands.

(Kahat) says fifth Nanak: (Sunh-u) listen (rey) o (moorr = foolish) thoughtless human being; (bhaaj) praise and obey (har-i harey harey) God; (janam-u) human birth – the opportunity to find God – (gaee = goes) is wasted (bin-u = without) by not (bhajan bhajan bhajan) praising and emulating Divine virtues. 2. 5. 50. 12. 62.

 

Note: Significance of the above numbers is as follows:

 

2 – Stanzas in this Shabad.

5 – Shabads of the fifth Guru under Ghar-u 11.

50 – Shabads of the fifth Guru in Raga Kaanrra.

12 – Shabads of the fourth Guru in Raga Kaanrra.

62 – Total Shabads in Raga Kaanrra – before start of the Asttpadees – compositions with eight stanzas.

 

The above is done so that nothing is added or removed.

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145